Poděkování

23.12.2009 07:23

Chtěla bych na sklonku roku 2009 poděkovat těm členům Sokola v naší obci, kteří se aktivně podílejí na brigádách a svépomocných pracích při úklidu a drobné údržbě sokolského majetku a zodpovědně tak plní jeden ze závazků, který stanovila valná hromada naší TJ. Zvláštní dík patří trenérům a cvičitelkám. Ti všichni bez nároků na odměnu věnují svůj volný čas a zajišťují bohatou sportovní a tělovýchovnou činnost. Děkuji také členům výboru TJ za jejich podíl na dobrém kolektivním díle, kterým činnost naší jednoty opravdu je. Nemohu opomenout poděkovat souboru Tyrš za vzornou reprezentaci TJ i po stránce kulturní.

Přeji všem členům Sokola a všem našim příznivcům hezké vánoce, radostné vykročení ro roku 2010 a po celý příští rok pevné zdraví a dobrou pohodu.

V. Nováková, starostka