Usnesení z valné hromady TJ Sokol Lány konané dne 13. března 2013

09.04.2013 10:17

Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Lány konaná dne 13. března 2013:

I. bere na vědomí

1. zprávu kontrolní komise

 1. zprávy o činnosti oddílu šachů, volejbalu, stolního tenisu, odboru všestrannosti a souboru Tyrš ( viz příloha originálu zápisu)

II. schvaluje

 1. zprávu starostky o činnosti výboru za rok 2012
 2. zprávu o hospodaření za rok 2012
 3. plán činnosti a rozpočet na rok 2013
 4. účetní uzávěrku za rok 2012 a hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 85 094,49 Kč zúčtovat  oproti snížení vlastního jmění

III. volí

 1. starostou TJ sestru Václavu Novákovou
 2.  místostarostou TJ bratra Martina Zelenku
 3. jednatelem TJ sestru Ivanu Píšovou
 4. členy výboru TJ : Alena Hořejší, Martina Hořejší, Hana Majerová, Petr Pleiner, Věra Svobodová, Milan Moravec, Martina Moravcová, Martin Pucholt, Daniel Hrbek,
 5. členy kontrolní komise TJ: Zuzana Fenclová, Miroslav Píša, Iveta Worofková
 6.  vyslance TJ do výboru župy:  Václava Nováková, jako náhradníka Ivana Píšová
 7. delegáty na župní valnou hromadu: Ivana Hošková, Alena Hořejší, Martin Zelenka , jako náhradník Hana Majerová

IV. ukládá

 1. výboru TJ:
  1. hledat různé zdroje financování provozu TJ, využívat granty
  2. dle získaných finančních prostředků pokračovat v řádné a hospodárné údržbě sokolského majetku
 2. oddílům, odboru všestrannosti a souboru Tyrš
  1. vést své členy k maximálnímu šetření energiemi a majetkem TJ, k plnění členských povinností a  k jejich zapojování do všech aktivitTJ
  2. více než dosud propagovat svoji činnost
  3. pokračovat v pořádání veřejně přístupných sportovních a tělovýchovných akcí, rozšiřovat nabídku kvalitního rekreačního sportování a tím také získávat nové členy TJ

Členové návrhové komise: Milan Moravec, Martin Zelenka, Robert Hencovský