Usnesení z valné hromady TJ Sokol Lány konané dne 22. března 2010

26.03.2010 21:51

Valná hromada

1. Bere na vědomí
- zprávu kontrolní komise,
- zprávy oddílu stolního tenisu, volejbalu a nohejbalu, odboru  všestrannosti a  souboru Tyrš

2. Schvaluje
2.1. zprávu o činnosti za uplynulé období přednesenou starostkou,
2.2. zprávu o hospodaření jednoty za rok 2009
2.3. plán činnosti a údržby na rok 2010
2.4. účetní uzávěrku za rok 2009 spolu s rozhodnutím o zaúčtování ztráty ve výši 234 227,05 Kč oproti snížení vlastního jmění
2.5. záměr
       a) provést kompletní opravu podlahy v sále sokolovny,
       b) postupné rekonstrukce sokolovny podle návrhu Ing. Doležala –  (obojí v závislosti na tom, jak se bude dařit opatřovat finanční        prostředky)

3. Uděluje absolutorium odstupujícímu výboru

4. Volí
4.1. starostou jednoty sestru Václavu Novákovou, PhDr.
4.2. členy výboru TJ: Alena Hořejší, Martina Hořejší, Ivana Hošková, Ernest Kosár, Hana Majerová, Ladislav Moravec, Petr Pleiner, Pavel Slánička, Věra Svobodová, Antonín Tolkačev, Martin Zelenka
4.3. kontrolní komisi TJ ve složení  Zuzana Fenclová, Michal Havlík, Miroslav Píša
4.4. delegáty na župní valnou hromadu: Václava Nováková, Ivana Hošková, Hana Majerová, Pavel Slánička
4.5.vyslance TJ do výboru župy: Václava Novávková.

5. Ukládá
5.1. výboru TJ
5.1.1. – pokračovat dle finančních možností a hospodárně v řádné údržbě a opravách  majetku,
5.1.2. – hledat a využívat různé možnosti zajištění finančních prostředků, zpracovávat granty

5.2. oddílům, odboru a všem členům TJ
5.2.1. při činnosti maximálně šetřit energie , majetek TJ i ostatní náklady
5.2.2. zapojit se do brigádnické činnosti při údržbě majetku TJ
4.2.3. všemi dostupnými prostředky propagovat svoji činnost

Lány 22. března 2010

Předseda návrhové komise E. Kosár
Členové návrhové komise M. Soukupová, Petr Moravec