Zápis z mimořádné schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 15. srpna 2011

16.08.2011 23:11

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M.  Zelenka,  V. Svobodová,  L. Moravec, M. Moravcová, E. Kosár

Omluveni:  A. Tolkačev,  P. Pleiner, P. Slánička, M. Hořejší, I. Píšová, H. Majerová

 

1. Různé informace

- Výbor projednal žádost sdružení Naše Lány o možnosti organizovat výdělečné akce v Domečku a rozhodl, že z každé takové hodiny bude TJ požadovat 10% z tržby. Účtováno to bude jako doposud ve čtvrtletních fakturách pro Domeček.

- starostka seznámila členy s průběhem podpisové akce „Starosta roku“.

- Během víkendu byl po obci rozdán do schránky mimořádný výtisk Sokolské listy. Za jeho přípravu poděkovala starostka všem přispěvovatelům, ale hlavně M. Hořejší, která noviny zpracovala. Poděkování patří též OÚ za tisk a P. Sláničkovi za roznášku.

 

2. Příprava benefiční akce na 27. srpna

Starostka seznámila členy výboru s programem, jak je připravován. K zajištění dobrého průběhu byly uloženy tyto úkoly:

-          zajistit členy na technickou přípravu akce v sobotu v 10 hodin ( židle, stoly, stavění stanů, příprava stanovišť atd) a po skončení akce též likvidace všeho. Zodp. zejména mužská část členů TJ.

-          oddíl všestrannosti zajistí několik stanovišť pro soutěže – hry dětí včetně pořadatelů,

-          všechny oddíly zajistí podíl členů na obstarání tomboly pro děti i pro dospělé (shromažďovat u starostky p. Novákové), oslovit místní podniky,

-          získat členy (potřeba 12 až 15 lidí) na organizační pomoc při benefici. Raději více lidí, aby se mohli vystřídat. Nahlásit starostce jména nejpozději do 25. srpna.

-          Ženy zajišťují napečení sladkostí, které se budou prodávat. Přinést v sobotu až na místo.

-          Všechny oddíly pozvou na benefici své členy.

-           Samostatná pozvánka na benefici je v přípravě, bude roznášena během víkendu 20. a 21. 8.

 

3. Příprava rekonstrukce podlahy v sokolovně

- Projednána a odsouhlasena smlouva s dodavatelem.

- Dnes ženy zajistily základní opatření k ošetření majetku v sále ( sundání závěsů, zakrytí reproduktorů, přestěhování nábytku)

- Od zítřka 16. 8. lze začít s bouráním podlahy. V první fázi se bourají parkety a odkládají se ve starém přísálí. Tak se budeme snažit je balíčkovat – připravovat k prodeji jako palivové dříví a to za cenu 70,- Kč jeden balík. Teprve pak se bude odstraňovat dřevěné podloží a podle jeho stavu buď nabídnuto k odprodeji nebo ke spálení. Ve třetí fázi se bude vyvážet škvára , k tomu je třeba objednat a přistavit kontejner.

Brigády lze dělat kolektivně nebo individuálně i přes den. Zapisovat se do brigádního sešitu. V případě potřeby otevření zazvonit na správce nebo ho požádat o klíč v hospodě Narpa. Práce na vyklizení staré podlahy musí být ukončeny nejpozději 3. září, protože 5. září firma nastupuje.

- Staveniště protokolárně předá dodavatelské firmě M. Moravcová 5. září.

- Starostka zajistí zhotovení loga Sokola  a Obce na podlahu v sále (což je v ceně zakázky).

- Starostka informovala o příspěvcích, které zatím přišly od oslovených podniků, podnikatelů nebo od jednotlivých občanů. Budeme průběžně zveřejňovat na webu a ve vývěsní skříňce. Starostka bude znovu jednat s KÚ, aby se urychlil proces faktického přidělení schválených finančních prostředků.

- Činnost Domečku během bourání a rekonstrukce nebude omezena. V týdnu od 16. 8. bude přístup ještě přes sál, od dalšího týdne postranním vchodem od bývalé trafiky. Za tím účelem ženy vyklidily a vyčistily přístupovou chodbu. Domečku bude na nezbytnou dobu půjčen klíč od tohoto vstupu. Hlavní vrata zůstanou ve dny provozu Domečku otevřena.

- Správce se bude během rekonstrukce věnovat údržbě venkovního hřiště a drobným opravám v objektu sokolovny.

 

Termín příští schůze výboru nebyl stanoven, ale proběhne pravděpodobně v týdnu od 26. září. Na schůzi bude projednáno:

1) Zajištění úklidu po skončení rekonstrukce

2) Rozvrh pravidelných tréninků a činností v sokolovně od října

3) Činnost a působení divadelního souboru Tyrš.