Zápis z mimořádné schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 19. 7. 2011

22.07.2011 04:01

 Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M.  Zelenka,  V. Svobodová,   H. Majerová, I. Píšová, M. Hořejší, L. Moravec, M. Moravcová, E. Kosár

Omluveni:  A. Tolkačev,  P. Pleiner, P. Slánička

 

V úvodu starostka blahopřála členovi výboru E. Kosárovi k životnímu jubileu a předala drobný dárek ( E. Kosár nebyl na valné hromadě, kde se jubilantům gratulovalo).

 

1. Informace, aktuality

- uzavřena smlouva s pojišťovnou M-A. Členové TJ, kteří jsou jejími pojištěnci, obdrží poukázku na nákup zboží v lékárně (na 500,- Kč). Poukázky si členové vyzvednou proti podpisu u starostky TJ.       ÚKOL: vedoucí oddílů oznámí svým členům!!!

- pétanquové hřiště dokončeno, chybí jen informační tabule s pravidly. Hřiště lze používat, koule si mohou hráči nosit svoje vlastní nebo v hospodě Narpa půjčit proti záloze 200,- Kč. Protože bylo hřiště vybudováno z obecního grantu „Obec přátelská rodině“, byla projednána smlouva s OÚ o výpůjčce hřiště na dobu neurčitou. Výbor souhlasil.

- reklamované židle jsou zhotovitelskou firmou opraveny, zbývá je dovézt zpět. Zajistí starostka.

- Výbor projednal a schválil upravený návštěvní řád venkovního hřiště.

- Starostka informovala členy výboru o možnosti navrhnout lánského starostu K. Skleničku na titul Starosta roku 2011 v rámci soutěže vyhlášené Era a Poštovní spořitelnou. Požádala o spolupráci – bude zpracován návrh, který je třeba doplnit podpisy občanů.

- Byla odeslána žádost o registraci nového šachového oddílu u šachového svazu.

 

2. Jednání o rekonstrukci podlahy v sokolovně

Starostka informovala členy výboru o došlých nabídkách na provedení této práce, o výsledku jednání odborných poradců. Ti navrhují výboru akceptovat nabídku firmy MAN z České Bělé. Její nabídka je precizně a jasně zpracovaná, jednání s firmou bylo velmi korektní a zodpovědné, je to firma s mnoha zkušenostmi s podobnými podlahami, má dobré reference. Nabídková cena je  cca 445 000,- Kč. Po diskusi rozhodnuto:

-          vybourání stávající podlahy si provedeme sami, je třeba, aby se zapojilo co nejvíce členů TJ. Parkety budou nabídnuty firmě Ekologie za poplatek nebo občanům na palivo, též za poplatek. S bouráním se začne v pondělí 15. srpna. K tomu zajistit:  kontejner, sundat závěsy z oken, zakrýt oponu, vstup do šatny a otvory na galerii ( do Domečku), odstranit koberec v chodbě.

-          Vlastní rekonstrukce by měla proběhnout v době od 5. září do 7. října. Po tu dobu nebude v sokolovně žádný provoz vyjma činnosti Domečku. Provizorní vstup pro jeho návštěvníky bude zřízen postranním vchodem od bývalé trafiky. K tomu je třeba alespoň minimálně upravit přístupovou chodbu.

-          Po skončení opravy bude organizován generální úklid tak, aby proběhl co nejrychleji a mohla být zahájena pravidelná činnost.

Finanční zajištění:

Z grantu Stč, kraje slíbeno 100 000,- Kč / celá obecní dotace 170 000,- / půjčka od župy – předběžně požádáno o 150 000 až 200 000,- Kč /.

Bylo rozesláno 20 dopisů na místní i okolní podniky a podnikatele se žádostí o příspěvek. Budeme pokračovat v individuálních příspěvcích členů a občanů ( navazujeme na sbírku z r. 2008 při oslavách výročí Sokola v Lánech).

Odsouhlasen návrh, abychom  na část parket zajistili podpisy významných osobností a pak se parkety snažili „prodat“ v dražbě při benefiční akci. Navržena i dražba obrazů (projedná E. Kosár).

Uspořádat benefiční akci – diskuse o termínu ( 27. 8. nebo 3. 9.) Odpolední část věnovat dětem, večer pak dospělým . Starostka zdůraznila, že příprava a organizace takové akce nemůže být záležitostí 2 – 3 lidí, musí se zapojit všichni členové výboru, sportovci a cvičenci - bude potřeba mnoho pořadatelů -  vstupné, stanoviště, občerstvení, sportovní soutěže, technické zajištění akce – stany, stoly, židle atd.V jednání je zajištění účinkujících, rozděleny úkoly kdo koho zajistí. Odsouhlasen též návrh, aby při této příležitosti bylo slavnostně otevřeno  i pétanquové hřiště.

K podrobnému zajištění benefice se výbor sejde 15. srpna v 19 hodin.

 

Dále výbor rozhodl o vydání mimořádného „Sokolského listu“, ve kterém budou občané podrobně informováni o akci „podlaha v sokolovně“ a zároveň požádáni o finanční i fyzickou pomoc.  Předpokládané vydání začátkem srpna, zodpovídá M. Hořejší a V. Nováková, svými články přispějí I. Píšová, M. Zelenka i další členové výboru.

 

 

Příští schůze výboru se bude konat v pondělí 15. srpna v 19 hodin v sokolovně.