Zápis z valné hromady TJ Sokol Lány konané dne 13. března 2013 v sokolovně

09.04.2013 10:20

Valnou hromadu řídila Ivana Píšová.

Zahájila ji přivítáním členů a hostů, kterými byli Ernest Kosár, místostarosta Obce, Jiří Ladra, místostarosta Obce, Miroslav David, starosta župy Budečské a Martina Hořejší za OS Naše Lány. Vyzvala přítomné, aby při jednání konzumovali připravené občerstvení, žádná přestávka na něj není plánována.

 

Valná hromada schválila program jednání dle návrhu předloženého výborem jednoty takto:

1. Volba pracovních komisí – mandátové, volební a návrhové

2. Zpráva starosty o činnosti výboru, návrh plánu činnosti a rozpočtu

3.Zprávy jednotlivých oddílů o činnosti

4. Zpráva o hospodaření

5. Zpráva kontrolní komise

6. Zpráva mandátové komise

7. Volby

8. Diskuse

9. Usnesení a závěr

 

Do mandátové a volební komise navrhl výbor Karla Pleinera, Ernesta Kosára a Antonína Bechyně.  Nebyly vzneseny jiné návrhy a všemi hlasy bylo složení komise schváleno.

 

Do návrhové komise navrhl výbor Milana Moravce, Martina Zelenku a Roberta Hencovského. Jiný návrh nebyl předložen a složení komise bylo schváleno všemi hlasy.

 

Poté byly předneseny zprávy

 • starostky V. Novákové o činnosti výboru od poslední valné hromady a plán a rozpočet na rok 2013,
 • předsedy oddílu stolního tenisu Milana Moravce,
 • vedoucího oddílu šachů Martina Pucholta,
 • předsedy oddílu volejbalu Martina Zelenky,
 • náčelnice odboru všestrannosti Martiny Moravcové,
 • člena souboru Tyrš Miroslava Píši,
 • hospodářky TJ Aleny Hořejší o hospodaření TJ v roce 2012 (přítomní měli na stole tuto zprávu písemně k nahlédnutí)
 • člena kontrolní komise Miroslava Píši o provedené kontrole hospodaření a vedení účetnictví v roce 2012.

Následovala zpráva mandátové komise přednesená předsedou Karlem Pleinerem.

Konstatoval, že TJ má 137 zletilých členů, mělo by být přítomno 68.

V souladu se Stanovami ČOS je po půlhodině přítomno 39 členů, což je více než jedna čtvrtina (34) zletilých členů a valná hromada je tedy schopná se usnášet, voli a přijímat usnesení.

 

Dále řídil předseda volební komise Karel Pleiner volby.

V úvodu navrhl, aby volby probíhaly veřejným hlasováním. Bylo jednomyslně schváleno.

Do funkce starostky je opět navržena Václava Nováková.  Jiný návrh nebyl vznesen,  navržená byla schválena všemi hlasy.

Do funkce místostarosty Martin Zelenka. Nebyly žádné připomínky ani jiné návrhy, návrh byl přijat jednomyslně.

Do funkce jednatele Ivana Píšová. Ani nyní nepadl jiný návrh a jmenovaná byla zvolena jednomyslně.

 

Do výboru jsou navrženi: Martina Moravcová (zvolená cvičitelkami jako náčelnice), Alena Hořejší, Martina Hořejší, Hana Majerová, Milan Moravec, Petr Pleiner (omluven pro pracovní směnu), Martin Pucholt, Věra Svobodová a  Daniel Hrbek (omluven pro pracovní směnu).

Předseda volební komise navrhl, aby o těchto kandidátech bylo hlasováno dohromady, nikoliv jednotlivě. Návrh byl odsouhlasen. Poté znovu četl kandidáty a požádal je, aby se představili.

Nebyl vznesen žádný jiný návrh ani připomínka, všichni byli zvoleni jednomyslně.

 

Do volební komise byli navrženi Zuzana Fenclová a Miroslav Píša. Na doporučení župního starosty, aby komise byla tříčlenná, byla navržena ještě Iveta Worofková. Návrh na toto složení kontrolní komise byl přijat všemi hlasy.

 

Následovala volba vyslance, tj. člena, který se stane členem župního výboru a zúčastňuje se jeho schůzí na župě. Zároveň je delegátem na župní valnou hromadu. Výbor navrhuje, aby vyslancem i nadále byla Václava Nováková,  jako náhradnice byla navržena Ivana Píšová.

Přítomní jednomyslně schválili jako vyslance Václavu Novákovou.

Hlasování o náhradníkovi Ivaně Píšové: 37 pro, 1 proti a 1 se zdržel hlasování.

 

Dle klíče, který určila župa pro volbu delegátů na župní valnou hromadu, máme právo vyslat 3 delegáty. Župní valná hromada se bude konat v neděli, 21. dubna v Malíkovicích. Navrhl, aby se za naši TJ zúčastnili: Martin Zelenka, Ivana Píšová a Alena Hořejší. Jako náhradník Hana Majerová.  Jiné návrhy nebyly předloženy a návrh byl přijat všemi hlasy.

Předseda komise popřál všem členům hodně úspěchů.

 

Poté předsedající vyzvala k diskusi.

Nejprve požádala župního starostu Miroslava Davida, aby předal Pamětní list ČOS Václavu Vodvářkovi, který se vloni zapojil svým příspěvkem do literární soutěže ke 150. výročí založení Sokola ( jeho vzpomínky na Sokol v Lánech).Václav Vodvářka převzal Pamětní list za potlesku všech přítomných.

 

V diskusi vystoupili:

 • za OÚ Ernest Kosár, místostarosta. Poděkoval jednotě za práci, za péči o sokolovnu, přislíbil i nadále finanční pomoc OÚ i při organizování nohejbalových turnajů, o Běhu vítězství se vyjádřil, že je určitý příslib z Hradu, že by závod měl být zachován. Vysvětlil též, že z výboru odchází pro velké pracovní zaneprázdnění, kde působil  asi čtyři volební období.
 • Starosta župy br. Miroslav David. Rovněž poděkoval za práci, za rozsáhlou a pestrou činnost, kterou v Lánech vyvíjíme. Vyzval přítomné pokud mají staré dobové fotografie k objektu sokolovny, aby je věnovali. Připravuje nějaký materiál k sokolovnám ( podobně jako zpracoval knihu o sokolských praporech).
 • Martina Hořejší za OS Naše Lány hovořila o vzájemně výhodné spolupráci TJ a OS Naše Lány při provozování Domečku.

 

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil.

 

Předseda návrhové komise Milan Moravec přednesl návrh usnesení z dnešní valné hromady. Nebyly vzneseny žádné připomínky a návrh byl jednomyslně schválen. Je přílohou zápisu.

 

Závěr volební valné hromady provedla starostka Václava Nováková. Poděkovala za důvěru vyjádřenou hlasováním o její kandidatuře. Vyjádřila naději, že výbor bude stejně dělným kolektivem jako dosud, bez něj by sama nedokázal v TJ nic. Poděkovala všem členům, kteří aktivně přispívají k úspěchu TJ, ať už jako cvičitelky, trenéři, organizátoři, činovníci nebo brigádníci.

Všem přítomným poděkovala za dnešní účast.

Členy nového výboru požádala, aby po schůzi chvíli zůstali na prvním krátkém jednání.