Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 10. dubna 2012

17.04.2012 05:03

Přítomni: A. Hořejší, E. Kosár, H. Majerová,M. Moravcová, V. Nováková, V. Svobodová, M. Zelenka, M. Moravec

Omluveni: M. Hořejší, I. Píšová, P. Pleiner, M. Pucholt

 

1.     Kontrola usnesení

-         firma Montyservis může instalovat prostorový termostat. Rozhodnuto objednat práci na léto před velkým úklidem.

-         Členské příspěvky jsou až na výjimky v oddílech vybrány, opět chybí pouze soubor Tyrš.

-         Účetní spočítala denní náklady sokolovny – činí 478,- Kč/ hodinové 96,- Kč.

-         Všechny ostatní úkoly byly splněny.

 

2.     Informace a úkoly ze župního výboru konaného 2. dubna

-         připomínka konání župního přeboru v plavání 28. dubna v Rakovníku,

-         schválen příspěvek župy na Běh vítězství 1000,- Kč,

-         hodnocení televizního vysílání,

-         župa eviduje dluh, který máme z r. 2005 (oprava střechy). Dohodnut nový splátkový kalendář: v letošním roce uhradit 25 000,- Kč, v r. 2013 padesát tisíc a v r. 2014 opět 25 000,- Kč.

-         Konání výstavy ve Sládečkově muzeu, starostka informovala o vernisáži, která se konala 5. dubna a o brožuře vydané k sokolským praporům.

-         Přípravy na slet, ceny vstupenek apod.

 

3.     Hospodaření TJ

Na účtě k 31. březnu 13 122,- Kč, v pokladně asi 10 000,- Kč. Do doby než obdržíme první část příspěvku z OÚ, platí stále přísný úsporný režim. Z větších výdajů (kromě záloh na energie) bude uhrazena antuka pro volejbal a náčiní pro všestrannost.

 

4.     Nové informace , došlá pošta

-         Příprava brigády na úklid venkovního hřiště. Uskuteční se v pátek a v sobotu 13. a 14. dubna – podle možností každého. Vedoucí oddílu zajistí pozvání členů.

-         Výbor projednal znovu situaci kolem stromů na cvičišti. Rozhodl postupně skácet všechny stromy a sázet nové. S dodavatelskou firmou projedná starostka.

-         Projednána předběžná žádost Policie ČR z Kladna o pronájem venkovního hřiště, eventuelně sklípku.  Dalším jednáním s organizátory pověřena starostka.

-         Projednán program v sokolovně až do konce června.

-         Diskuse o zajištění náhrady za P. Sláničku pro organizování nohejbalových turnajů.

-         Starostka informovala výbor o rozhodnutí správce pana Hanzlíčka, že se začátkem května odstěhují ze sokolovny a že končí správcovství. Dubnové správcovství ještě zajistí. Je třeba hledat nového správce sokolovny. V Lánském zpravodaji vyjde inzerát, bude dán i do regionálního tisku. Vedoucí oddílů obdrží klíče od sokolovny, poslední uživatel vždy bude povinen zkontrolovat sokolovnu před zamčením.Po dobu prázdnin omezit provoz v sokolovně na minimum!!! Hledání a výběr správce zajistit tak, aby od září již fungoval. Nouzově budou úklid zatím provádět H. Majerová a V. Nováková, údržbu hřiště přes léto O. Novák. Bude s nimi uzavřena dohoda o provedení práce a to za stejných finančních podmínek jako měl p. Hanzlíček. Novému správci bude upraveno nájemné.

 

 

5.     Diskuse členů výboru

-         H. Majerová připomněla, aby  mládež odstranila vše, co si do sokolovny uložila před vybudováním klubovny (ještě nějaký stroj, gumové podložky apod,) V. Nováková žádá též o vrácení klíče od propadla.

-         M. Zelenka -  oddíl volejbalu přiveze antuku a plánuje brigádu na sobotu 14. dubna. Dohrávají amatérskou volejbalovou ligu.

-         E. Kosár informoval o přípravě smluv na přidělení dotace z OÚ, pomůže při zpracování nové nájemní smlouvy pro správce, hledá stále někoho, kdo by vedl oddíl nohejbalu.

-         M. Moravec – oddíl ST získal sponzory. V posledním měsíci organizoval  oddíl tři významné turnaje, z nichž by měl získat též finanční prostředky. 1. května je poslední turnaj a sezóna ST v podstatě skončí. Dotázal se na přípravu výstavky při LLS.

-         M. Moravcová připomněla pochod 29. dubna a informovala o cvičení žen, cvičení žáků se nyní dvakrát nekonalo.

 

Usnesení z výborové schůze TJ Sokol Lány

 

Výbor

1.     bere na vědomí informace starostky a předsedů oddílů

2.     schvaluje:

2.1.         pronájem hřiště Policii ČR za částku 1000,- Kč a sklípek za 500,- Kč.

2.2.         Uzavření dohod o provedení práce s členy, kteří budou náhradně zajišťovat správcovství

3.     ukládá:

3.1.         vedoucí souboru Tyrš urychleně vybrat a odevzdat členské příspěvky,

3.2.         A. Hořejší předběžně objednat u firmy Montyservis instalaci regulace před topnou sezónou,

3.3.         Vedoucím oddílů: zajistit účast členů na brigádě 13. a 14. dubna. Zajistí zodpovědný přístup k užívání sokolovny po dobu nepřítomnosti správce.

3.4.         Starostce: dále jednat s firmou o kácení stromů na cvičišti,

podat inzeráty na nového správce sokolovny,

zhotovit a předat vedoucím oddílů klíče od sokolovny.

3.5.         E. Kosárovi – upravit nebo připravit novou nájemní smlouvu pro správce. Požádat mládež, aby odstěhovala všechny věci z posilovny uložené v sokolovně nebo okolí.

3.6.         Hospodářce a účetní připravit dohody o provedení práce pro H. Majerovou a O. Nováka, kteří budou dočasně vykonávat správcovské práce.

 

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 15. května 2012.