Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 23. října 2012

25.10.2012 17:23

Přítomni: M. Zelenka, H. Majerová, A. Hořejší, M. Hořejší, V. Svobodová, I. Píšová, M. Pucholt. M. Moravcová

Omluveni: V. Nováková, E. Kosár, M. Moravec, P. Pleiner

 

1.Kontrola úkolů z minulé schůze a nové úkoly

-          Stále trvá úkol vybírat členské příspěvky od neplatičů za rok 2012

-          V. Svobodová informovala o výši částky dotace OÚ na účtu TJ a byl vznesen návrh na profinancování grantu souboru Tyrš na nákup nových židlí nebo případnou opravu stolů. I. Píšová a A. Hořejší zjistí cenu opravy stolů v sokolovně

-          A. Hořejší informovala o nastavení termostatu na sále. Byl zadán úkol sledovat teplotu termostatu a případné další nastavení řešit se správcem

-          P. Pleiner zjistil cenové nabídky na ochranné sítě na sportovišti a bylo odhlasováno zakoupení nových sítí dle nejvýhodnější cenové nabídky (cca 21.000 Kč bez montáže za obě sítě). Následnou montáž sítí zajistí před příští venkovní sezónou oddíl volejbalu svépomocí.

-          V. Jirkovský provedl opravy soklu na východní straně sokolovny. Fakturace proběhla ve snížené částce. Přes několik urgencí stále chybí přilepit dlaždice na schodech. Zajistí brigádně oddíl volejbalu.

-          M. Zelenka informoval o nátěru střechy severní přístavby sokolovny. Práce byly ukončeny a fakturovány.

-          Vzhledem k absenci E. Kosára trvá úkol zjistit stav turnaje v petángue

 

2.Informace a úkoly ze župy podal místostarosta

-          Ses. Kučerová informovala o zaslání dotací do jednot – částečně provoz a údržba, granty na vybavení sokoloven, grant odboru sportu, dotace na sportovní oddíly. Zároveň s financemi byly zaslány do jednot dopisy s přesným popisem, jak finanční příspěvek vyúčtovat a na jaký konkrétní účel byly peníze zaslány. Jednoty musí nejpozději do 15. listopadu zaslat faktury na provoz a údržbu cca za 40 000,- Kč, včetně faktur na výše uvedené granty a dotace, pokud jim byly přiděleny.

-          Proběhl sraz cvičitelského sboru župy, kterého se zúčastnili cvičitelé ze 7 jednot naší župy. Je třeba, aby zástupci jednot přenášeli svým náčelnicím informace ze župních výborových schůzí tak, aby se nemohly vymlouvat na neinformovanost.

-          Sokolská župa Podřipská zve cvičence župy Budečské k účasti na Slet župy Podřipské aneb Sokolové pod Řípem, který se uskuteční ve dnech 25. a 26. května 2013 v Roudnici nad Labem. Cvičitelé, kteří nacvičovali na slet, potvrdí, zda se chtějí tohoto sletu zúčastnit a do 15. listopadu nahlásí počet cvičenců a název skladby.

-          Br. Hrotík informoval o své účasti v Komisi marketingu a propagace ČOS, kde naší župu zastupuje. Měla by se radikálně změnit podoba medializace Sokola, více využívat internet, tisk. Je velmi nekvalitní a špatná propagace Sokola směrem ven z hnutí. Připravuje se návrh na nový, současný kroj a na jednotné oblečení pro cvičitele a náčelnictvo.

-          Vzhledem k tomu, že většině cvičitelů končí v roce 2013 platnost cvičitelského průkazu, připravila župa na 2. prosince 2012 doškolení v kladenské sokolovně.

-          Světový svaz sokolstva odvolal ze svého vedení pana Bernarda, bývalého starostu ČOS a nově zvolil za předsedkyni sestru Hanu Moučkovou – starostku ČOS.

-          Ses. Novohradská požádala zástupce jednot, aby zaslali na župu informace o svých akcích v přírodě – pochody, výlety apod.

 

3.Došlá pošta, různé

-          M. Zelenka předal V. Svobodové došlé podklady k vyúčtování grantů

-          M. Zelenka informoval o žádosti Domečku na pořádání Maškarní merendy 10. února 2013 od 10.00 do 18.00 hodin. Termín odsouhlasen s M. Zelenkou a M. Moravcem. Výbor souhlasí s celou akcí tak, aby od 19.00 hodin mohla pokračovat hodina cvičení v sokolovně. Úklid zajistí Domeček.

-          M. Zelenka otevřel téma placení za pronájem sokolovny:

o   na příští schůzi by mělo být dořešeno placení sportovních aktivit, které v sokolovně nyní probíhají (komerčních i nekomerčních)

o   V. Svobodová zaslala veškeré informace ohledně pronájmu sokolovny na tyto aktivity

o   Dle informací bylo zjištěno nejednotné placení za cvičení v sokolovně jak od nečlenů, tak od členů Sokola

o   Týká se cvičení B. Ladrové a M. Moravcové

o   Výbor by rád tuto problematiku dořešil na další schůzi

-          M. Dvořák z fotbalového klubu SK Lány podal žádost o pronájem sokolovny pro pořádání plesu, který by se měl konat začátkem příštího roku. Výbor odsouhlasil pronájem na tuto akci za stejných cenových a provozních podmínek, za kterých je sokolovna pronajímána při komerčních aktivitách tohoto typu (tzn. paušální hodinová platba a cena za spotřebu energií). V  případě zájmu o pronájem bude upřesněno datum konání plesu, doba pronájmu a sepsána smlouva o pronájmu.

-          M. Zelenka vznesl návrh na zakoupení nové bezpečnostní vložky dveří na hlavním vchodu budovy TJ a evidování všech klíčů u členů Sokola. Výbor odsouhlasil tento návrh.

 

4.Informace a zprávy z oddílů

-          H. Majerová podala návrh na pokácení vysokých tújí u hlavního vchodu před sokolovnou. Toto kácení možné v rámci akce omlazení lip.

-          A. Hořejší informovala o výdělku na Kulinářském jarmarku:

o   Tržba    18.682 Kč

o   Výdaje   5.005 Kč

o   Zisk       13.677 Kč

-          M. Hořejší:

o   vznesla návrh na vyhlášení vítězů soutěže v Pétanque na Voňavém adventu

o   žádá výbor, aby do příští schůze zvážil možnost přehodnocení úklidu v sokolovně

o   informovala o vítání nových občanů dne 3. listopadu 2012 v Muzeu TGM s možností prezentace TJ Sokol Lány (použijeme stejnou prezentační nástěnku jako na Lánských letních slavnostech)

o   byl vznesen návrh vybírat na Voňavém adventu 100 Kč od každého prodejce. Tato částka je symbolickou částkou, která by měla pokrýt výdaje spojené s energiemi. Výbor souhlasí s touto částkou

-          V. Svobodová upozornila na včasné profinancování všech grantů za tento rok a na včasné odevzdání všech účtů na tyto granty

-          M. Moravcová informovala o platbách za cvičení jak u nečlenů, tak i členů TJ s tím, že všechny peníze jdou do společné pokladny TJ pro nákup cvičebního náčiní. Po domluvě se všemi cvičitelkami byla domluvená platba za hodiny (nebo permanentky) u nečlenů i členů TJ. Výbor navrhl, aby tento rok fungovalo placení za permanentky, ale na prosincové schůzi by měla být dohodnuta částka, která se shoduje s již platnými pravidly TJ

-          I. Píšová informovala o zkoušení nové hry. Zatím se zkouší mimo sokolovnu, tudíž se nemusí topit (včas oznámí zkoušky v sokolovně). Dále informuje o pořádání Voňavého adventu 8. prosince 2012 od 10.00 hodin a žádá o volnou sokolovnu v pátek 7. prosince 2012 od 17.00 hodin z důvodu příprav Voňavého adventu.

-          M. Pucholt informoval o probíhajících zápasech v šachu a o simultánním turnaji slovenských a českých velmistryň, který se koná 28. října 2012 v muzeu TGM za účasti členů šachového oddílu TJ Sokol Lány.

-          M. Zelenka podal informace z volejbalu. Začal 5. ročník volejbalové ligy AVL Volley, který organizuje oddíl volejbalu TJ Sokol Lány. Dále informoval o tom, že proběhla oslava narozenin M. Doležala a při této neformální oslavě volejbalisté pogratulovali oslavenci i jménem TJ Sokol Lány.

-          Termín příští schůze bude upřesněn.

 

5.Výbor TJ Sokol Lány na schůzi dne 23. října 2012

a.       bere na vědomí informace ze župního výboru a ostatní informace členů výboru

b.      schvaluje

1.       nákup nových ochranných sítí na venkovní víceúčelové hřiště za sokolovnou

2.       konání Maškarní merendy dne 10. února 2013

3.       pronájem sokolovny na ples fotbalového oddílu SK Lány

4.       zakoupení bezpečností vložky do dveří hlavního vchodu sokolovny

5.       vybírat na Voňavém adventu 100 Kč od každého prodejce

c.       ukládá

1.       všem vedoucím oddílů zkontrolovat neplatiče členských příspěvků ve svých oddílech a upřesnit, kteří členové ukončí činnost v TJ.

2.       E. Kosárovi zjistit stav turnaje v petángue

3.       všem vedoucím oddílů kontrolovat teplotu v sokolovně, navrhnout korekci nastavení termostatu a řešit přímo se správcem

4.       I. Píšové a A. Hořejší zjistit cenu za opravu stolů v sokolovně

5.       V. Svobodové zaslat do 15. listopadu na župu faktury za provoz a údržbu

6.       M. Moravcové zjistit požadavky na doškolení cvičitelek, zaslat na župu informace o akcích v přírodě (Nordic Walking).