Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala 13. prosince 2011

14.12.2011 17:29

Přítomni: A. Hořejší, M. Hořejší, H. Majerová, V. Nováková, V. Svobodová, M. Zelenka

Omluveni: E. Kosár, M. Moravcová, P. Pleiner, P. Slánička
Jako hosté přítomni: Milan Moravec, Martin Přibyl

 

V úvodu schůze uctili členové výboru památku bratra Ladislava Moravce, který dnes zemřel.

 

1.      Kontrola úkolů z minulé schůze

-    Krátce zhodnocen vzpomínkový večer 25. listopadu ( k výročí znovuobnovení Sokola    v obci), kritika, že byla malá účast členů. Poděkování ženám za přípravu občerstvení.

-          TJ měla prodejní stánek na obecním „Voňavém adventu“. Občerstvení připravily: V. Maxová, V. Loskotová st., H. Majerová, Z. Fenclová,  P. Fišerová, M. Nováková, P. Pleiner, A.Hořejší, V. Nováková, M. Buřičová,A. Hlavsová a ženy z Domečku. Některé ze jmenovaných a V. Svobodová zajistily obsluhu. Čistý výnos z této akce je  5 113,- Kč, které budou rovněž použity na splátku půjčky na podlahu.

-          V TJ  prodáno 70 ks mimořádných sletových známek, prodej bude pokračovat ještě v roce 2012.  Oceněn přístup oddílu volejbalu k prodeji těchto známek.

-          Žádost o grant na rok 2012 ke KÚ byl odeslán ( oprava sociálního zařízení, náklady celkem 160 000,-  a žádost o 80 000,- Kč).

Trvají úkoly: seznámení se s traumatologickým plánem, provedení fyzické inventury, aktualizace webových stránek TJ  oddílu ST a nohejbalu, opatření nové popelnice.

 

2.      Informace ze župního výboru

podala starostka. Vzhledem k situaci se Sazkou jdou dotace nyní pouze z MŠMT, což jsou minimální částky.  ČOS má v republice 180 000 členů. XV. Všesokolský slet se bude konat na hřišti v Edenu (Slávie). Zahájit přípravy na zpracování statistik za rok 2011.

 

3.      Finanční situace

Na účtu k 30. 11.  částka 67 690,- , na hotovosti cca 11 000,- Kč. Zbytek dotace (25 000,-) od KÚ stále není na účtě. Platí tedy přísný režim šetření. Výbor pověřil starostku, účetní a hospodářku, aby podle stavu  financí rozhodly 28. prosince o první splátce půjčky župě

(50 000,- Kč). Oddíly odevzdají do 28. 12.  zbývající členské a oddílové příspěvky ( starostce V. Novákové) a veškeré zbývající doklady k vyúčtování (A. Hořejší).

 

4.      Změna  částek za energie při stanovení nájemného na komerční akce

Výbor rozhodl pro rok 2012 účtovat energie takto: elektřina 6,70/ plyn 14,80/ voda 85.

 

5.      Změna dodavatele plynu a elektřiny

Výboru předložen návrh na změnu dodavatele z důvodu ušetření nákladů. Dle vyjádření odborníků je návrh opodstatněný, roční úspora by měla činit cca 18 000,- Kč. Výbor souhlasil a uložil starostce, aby pokračovala v jednání s novým dodavatelem (GLOBAL ENERGY).

 

6.      Schválení nových členů TJ

Výbor se seznámil s přihláškami nových členů a souhlasil s jejich přijetím do TJ Sokol Lány. Jmenný seznam je přílohou tohoto zápisu. V té souvislosti znovu diskutována otázka přijetí členek – gymnastek z Tuchlovic pod TJ Sokol Lány. Nedořešeno.

 

7.      Různé informace, došlá pošta

-          SDH Lány dopisem oznámil, že ples letos komnat nebudou. Oddíl ST může tedy pořádat krajský turnaj, jak byl naplánován.

-          Probíhá jednání o kácení dalších lip na hřišti. Jeden posudek nedoporučuje stromy kácet, ale řádně je ošetřit. Druhý posudek zatím není znám. Starostka na příští schůzi sdělí výsledek druhého posouzení.

-          Změna termínu prvního lyžařského zájezdu organizovaného župou z 16. 12. (není dost sněhu) na 28. 12. !!

-          Člen výboru A. Tolkačev rezignoval na funkci člena výboru z důvodu velkého pracovního vytížení mimo republiku. Dále do valné hromady budou do výboru docházet M. Přibyl za šachy a M.Moravec za stolní tenis.

-          Volejbalisté z Vašírova požádali, zda by mohli během zimy chodit hrát do sokolovny v době, kdy je zde volno. Výbor souhlasil, termíny je nutné včas dohadovat podle rozvrhu našich pravidelných činností. Úhrada  stejná jako u nohejbalu , tj. 150,- Kč za 90 minut.

-          Výbor projednal zájem rehab. Pracovnice p. Novotné na pronájem sokolovny na komerční cvičení.  Jedná se jedinou volnou hodinu – úterý od 18 do 19 hodin, nájemné 250,- Kč/hod. Smlouvu připraví starostka zatím na leden 2012, podle zájmu bude rozhodnuto o pokračování.

-          Oddíly TJ předají nejpozději do 25. prosince svoje informace – příspěvky do Lánského zpravodaje a i v dalším období budou tohoto informačního  prostředku využívat pro propagaci své činnosti. Totéž platí o vývěsních skříňkách před sokolovnou.

-          Na lednovou schůzi výboru připraví oddíly návrh plánu svých hlavních akcí, které by měly být zahrnuty do kalendáře obecních akcí  (nikoliv pravidelné tréninky nebo turnaje, ale akce veřejně přístupné).

-          Členové výboru promyslí a příště předloží návrhy, jaké opravy- údržba atd. by měly být zahrnuty do plánu na rok 2012 a které budou obsahem žádosti k OÚ na rok 2012.

 

8.      Informace z oddílů, diskuse členů výboru

M. Přibyl – informoval o průběhu šachových soutěží. Z 12 družstev je naše družstvo po 4 kolech na 3. až 4.místě. M. Přibyl žádá o spočítání nákladů na topení, aby bylo možné konkrétně vyjádřit náklady oddílu při užívání klubovny. Starostka zajistí u správce zapisování stavu plynoměru při akcích šachového oddílu. Průměrné náklady spočítá účetní. Dále se vedoucí oddílu dotazoval na možnost založení šachového kroužku pro děti na komerční bázi s  odměnou pro vedoucího. Diskuse o podmínkách hraní na domácí půdě po plese obce 5.2.

Píšová I.informovala o žádosti souboru Tyrš ke KÚ na rok 2012 ( nákup židlí a jevištních rekvizit) a požádala, zda do premiéry 30. 12. by mohl soubor chodit na zkoušky již ve 20 hodin i v jiných dnech než ve čtvrtek. Dohoda se ST a volejbalisty nutná.

V. Svobodová navrhuje, abychom ještě letos splatili župě částku 50 000,- Kč z půjčky. Dále navrhla, aby vzhledem ke stále stoupajícím nákladům na provoz sokolovny byla také zvýšena částka podílu oddílů – po diskusi rozhodnuto od ledna vnitroúčetně počítat za hodinu provozu oddílu 40,- Kč.

M. Zelenka informoval o přípravě vánočního turnaje ve volejbalu (Vánoční Buchec), o účasti ženského družstva na turnaji v Příbrami, o účasti volejbalistů na turnaji v Rakovníku a o pěkných výsledcích lánských v AVL. Oddíl počítá s uspořádáním Silvestra v sokolovně.

A.    Hořejší tlumočila kritiku M. Moravcové na nesprávné informace o vánočním cvičení v Lánském zpravodaji. Diskuse o vybírání příspěvků cvičenek na nové náčiní. Vše řešit  na schůzce cvičitelek 11. ledna.Zdůrazněno, že veškeré příjmy ( i dobrovolné) a nákupy musí vždy procházet  pokladnou TJ – toto ustanovení platí pro všechny oddíly.

V závěru starostka poděkovala všem za práci pro Sokol, popřála pěkné a klidné vánoce a pevné zdraví v příštím roce.

Příští schůze výboru se bude konat 10. ledna 2012 ve 20 hodin.