Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 10. ledna 2012

11.01.2012 22:27

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M.  Zelenka,  V. Svobodová,  M. Hořejší, H. Majerová,

E. Kosár,  M. Moravcová, P. Pleiner

Jako hosté: M. Přibyl, M. Moravec

Omluven:  P. Slánička, I. Píšová.

 

  1. Kontrola úkolů z minulé schůze

-          Inventuru odevzdaly oddíly kromě divadla.

-          Stále chybí posouzení stromů dalším odborníkem – úkol trvá.

Ostatní úkoly splněny.

 

  1. Informace ze župního výboru konaného 9. ledna – podala starostka. Úkoly z tohoto jednání – viz usnesení. Informace a úkoly pro všestrannost předá starostka na schůzce cvičitelek 11. ledna.

 

  1. Nové informace a došlá pošta

-          Nabídka společnosti OVB na změnu pojištění – výbor rozhodl ji neakceptovat.

-          Projednán zájem nového nájemce na prodejní akce v sokolovně. Výbor souhlasil, doporučené dny čtvrtek nebo pátek max. do 17 hodin za pronájem 2500,- Kč.

-          K nahlédnutí  novoročenky, které TJ obdržela a dále poděkování rodiny Moravcových.

-          Projednán provoz v sokolovně po obecním plese 5. února – stolní tenis zápas předehraje, šachové zápasy mimořádně ve Fontáně, neděle bude věnována na velký úklid. Večerní taebo se může konat.

-          Projednán plán činností v sokolovně v lednu a únoru.

 

 

  1. Informace členů výboru  a z oddílů

-    M. Moravcová (všestrannost): dotaz na možnost přijmout za členy děti z Tuchlovic.        Info, že zítra se  koná schůzka cvičitelek k přípravě plánu.

-          M. Přibyl (šachy): po šesti kolech je družstvo na 4. místě ( 4 výhry a 2 prohry) z 12 družstev/ dotaz na možnost šachového kroužku pro děti/ možnost nastavení topení v klubovně na páteční tréninky, ale stále sledovat spotřebu na tyto hodiny/

-          M. Moravec (stolní tenis): v prosinci tři turnaje – 26.12. vánoční turnaj dospělých dvoučlenných družstev,účast 22 hráčů, 27. 12. turnaj pro lánské žáky a 31. prosince silvestrovský za účasti 28 hráčů. Určen termín memoriálu J. Skály – 31. března.

-          P. Pleiner – dotaz na příčiny nekonání hasičského plesu – reakce na „pověsti“, které běží po Lánech (že TJ Sokol hasičům ples neumožnila).

-          M. Zelenka(volejbal): info o prosincových akcích oddílu/ pokračuje AVL dalším kolem/ přihlásili se na turnaj v beach-volejbalu do Rozdělova/  nabízí volejbalovou síť pro volejbalisty ve Vašíkově.

-          E. Kosár: v rozpočtu obce zhruba stejná částka na rozdělení organizacím/ otázka organizace nohejbalových turnajů + v pétanque z důvodů nemoci P. Sláničky.

-          M. Hořejší: připomněla nutnost organizační přípravy dražby darovaných obrazů, která má proběhnout na obecním plese/ vyzvala oddíly, aby využívaly Lánského zpravodaje k propagaci své činnosti.

-          A. Hořejší: informovala, že TJ letos proplácela opět náklady na Klobouk dolů, přestože R. Havelka v listopadu sliboval, že je zajištěn sponzor ( částka 2930,- Kč).

-          Předběžně projednány akce, které bychom chtěli zařadit do žádosti o příspěvek obce.

 

  1. Finanční situace

TJ měla k 31. 12. na účtě 44 272 Kč. Byla splacena polovina půjčky od župy (75 000,- Kč). Až do odvolání platí stále velmi úsporný režim pro všechny oddíly.

 

Výbor TJ Sokol Lány na schůzi dne 10. ledna 2012

I.                   Bere na vědomí,

-          že A. Tolkačev  zrušil svoje členství v ČOS,

-          že oddílům budou vnitroúčetně účtovány náklady za provoz sokolovny od října do prosince takto: všestrannost 2765,- Kč/ stolní tenis 3 395,- Kč + 2 turnaje/ volejbal 1540,- Kč + Buchec/ Tyrš 2 415,- Kč + premiéra/ šachy 1 155,- Kč/ nohejbal 0.

-          významná životní jubilea členů TJ v r. 2012: J. Doležal,  O. Landr, A. Hošková, V. Maxová, A. Šilhanová, E. Šváchová(gratulace zajistí oddíly podle příslušnosti člena).

-          Informaci o počtu členů TJ k 31. 12. 2011: TJ má celkem 212 členů, tj. o 23 více než v předchozím roce. 

-          Pořádání výstavy ke 150. výročí založení Sokola a 115. výročí župy ve SVK v Kladně od 12. ledna do 28. února a informaci o přípravě výstavy ve Sládečkově muzeu.

II.                Schvaluje

-          přijetí dětí z Tuchlovic za členy naší TJ s tím, že se zúčastní soutěží všestrannosti,

-          změnu výše odměny V. Svobodové za vedení podvojného účetnictví (viz dodatek smlouvy)

III.             Ukládá

-          vedoucím oddílů ST, volejbalu, nohejbalu a šachy: zpracovat statistiku – registraci oddílu podle pokynů a odevzdat do konce ledna starostce,

-          vedoucím oddílů ST, volejbalu, nohejbalu a šachy : zpracovat žádost o granty na rok 2012 a předložit starostce do konce ledna. M. Moravcovi: navíc dodat podklady pro zpracování župního grantu na regionální turnaj dětí ve stolním tenise.

-          Souboru Tyrš: předat neprodleně provedenou inventuru.

-          Všem oddílům a členům: uhradit nejpozději do konce března členské příspěvky a platby za neodpracované brigádnické hodiny. Nabízet dalším členům koupi  mimořádné sletové známky za 50,- Kč. Sledovat přehled  o placení členských příspěvků, který visí v šatně sokolovny.

-          Oddílům ST, nohejbalu a šachů: aktualizovat info na webu TJ a dále dbát o jeho aktuální obsah.

-          A. Hořejší: zjistit v pojišťovně M-A možnost příspěvků (omezená platnost nabídky do konce ledna!!!) V případě kladného výsledku neprodleně informovat vedoucí oddílů – zodpovídá starostka.

-          Starostce: publikovat v Lánském zpravodaji  informace o rozhodnutí hasičů nepořádat ples.

-          E. Kosárovi : jednat s dárci obrazů  o technické přípravě a zajištění jejich dražby na plese.

-          Vedoucím všech oddílů: předat do Lánského zpravodaje seznam plánovaných akcí alespoň na 1. pololetí (jako podklad pro kalendář akcí v obci).

-          Souboru Tyrš: zpracovat návrh řádu (statutu) ceny Klobouk dolů .

-          Starostce: projednat s panem Ladrou možnost pořádat domácí šachové kolo 4. března v hospodě Narpa z důvodu konání celodenního turnaje ve stolním tenise v sokolovně.

-          Účetní V. Svobodové : spočítat náklady na provoz šachového oddílu v Domečku a předložit výboru návrh řešení provozu šachového kroužku.

 

Příští schůze výboru se bude konat 7. února 2012.