Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 10. ledna 2017

11.01.2017 18:13

Přítomni: V. Nováková, M. Moravcová, A. Hořejší, M. Zelenka, M. Hořejší, M. Moravec, I. Mišková, I. Píšová, D. Hrbek

Omluveni: P. Pleiner, I. Víchová

V úvodu schůze přítomen správce sokolovny p. Frolík.

 

  1. Kontrola usnesení ze schůze 8. listopadu. Všechny úkoly byly splněny. Kladně hodnocena akce Advent (čistý zisk z této akce byl 12303,- Kč, jen na občerstvení 9382,- Kč). Všem, kdo se na akci podíleli, patří velký dík.
  2. Projednání termínů akcí v sokolovně v lednu, únoru a březnu, doplnění termínového kalendáře na web. Starostka připomněla oddílům, aby včas před plesy řádně uklízely nářadí a náčiní, protože organizátoři většinou s ním zacházejí velmi nešetrně!
  3. Informace o finanční situaci. Na účtě k 31.12 bylo 302 000,- Kč, šetříme na velkou investiční akci. Starostka informovala členy výboru o všech dotacích, které jsme letos získali od župy.
  4. Členská základna. Podle zpracované statistiky vloni nezaplatilo členské příspěvky 52 členů (přestávají být členy v r. 2017), nových členů přibylo 44, nejvíce v aerobiku (16), všestrannosti(15) a stolním tenisu(11). Oddílům rozdány jmenné seznamy členů, podle kterých budou vybírány členské a oddílové příspěvky na letošní rok.
  5. Informace ze župy. Starostka informovala o rozhodnutí výboru ČOS ohledně výše členských příspěvků a procentuálním rozdělení příjmů z nich. V souvislosti s požadavky MŠMT, aby spolky měly dostatečně velké vlastní zdroje, rozhodl výbor ČOS na svém zasedání v listopadu 2016, že stokorunový členský příspěvek bude zvýšen na 200,- Kč (členové budou dostávat dvě stokorunové známky). Z členských příspěvků bude nyní jednota dostávat 60% (namísto dřívějších 75%, rozdíl půjde na účet ČOS).  Dále bylo rozhodnuto, že v roce 2017 a 2018 se bude jako součást členského příspěvku vybírat 50,- Kč jako sletová známka. Příjem z těchto peněz půjde celý na ČOS na sletový rozpočet.

Dále byla projednána možnost podání grantů na všestrannost a na sporty. Rozhodnuto podat žádost na vzdělávání cvičitelů, na Běh vítězství, turnaj v pétanque a nohejbalu(jako jednorázová náborová akce), ostatní hranty nevyužijeme.

  1. Různé, došlá pošta

-          Podle evidence v brigádním sešitě bylo vloni odpracováno 230 brigádnických hodin, na nichž se podílelo 39 lidí. Počet bude ještě doplněn o brigády členů oddílu volejbalu. Nejvíce hodin (64) odpracoval O. Novák.

-          Spočítáno využití sokolovny jednotlivými oddíly od září do prosince 2016. Náklady půjdou vnitroúčetně  na vrub oddílů: všestrannost 140 hodin, stolní tenis 153, volejbal 54.

-          Starostka uvedla přehled jubilantů v letošním roce. Nejvýznamnější jubilea budeme připomínat na výborových schůzích. Z nejbližších je to životní jubileum Věry Loskotové (zajistí všestrannost).

-          Připravujeme vyúčtování dotace od Obce. Členové výboru a vedoucí oddílů promyslí a na příští schůzi předloží návrhy na požadavky v letošním roce. Zároveň připraví i termínovou listinu akcí do obecního kalendáře.

-          Hasiči předložili žádost o pronájem sokolovny na ples a to od soboty 25.3. od 9 hodin do neděle 26.3. do 14 hodin. Smlouvy dosud žádný pořadatel plesu neobdržel, zjišťujeme aktuální částky za energie.

-          Diskuze o zajištění zrcadlové stěny a odstranění ochranných sítí při plesech.

-          Správce požádal o nákup čistících a hygienických prostředků. Znovu připomenuto, aby zjištěné závady v sokolovně každý (kdo je zjistí) zapisoval do určeného sešitu.

 

Diskuze

M. Moravec – o ochraně zrcadel, o práci s dětmi v oddíle

M. Moravcová – o průběhu tanečního kurzu a přípravě prezentační hodiny cvičení. Informovala, že během jarních prázdnin ženy nebudou mít večerní cvičení.

M. Hořejší – informovala o přípravách divadelního představení souboru V.A.D.  na 10.3. Diskuze o výši vstupného, o zajištění technického zázemí, prodeje vstupenek atd.

M. Zelenka – o průběhu turnaje ve Slaném (kritika na složení některých družstev, která mají i ligové hráče), o nedokončeném školení trenérů kvůli havárii.

I. Píšová – informovala o záměrech Obce o úpravách parčíku před sokolovnou. OÚ navrhuje nechat vybudovat stejný plot jako je na Ohradech (túje budou poraženy) a dále o požadavku upravit lépe sklípek v sokolovně, aby měl podobu opravdového sklípku (tam je však zapotřebí především vyřešit vzlínání vlhkosti ve stěnách). Před plesem je třeba  dohledat projektor. Starostka ji požádala, aby Obec po plese uklidila nábytek zpět na místo (jako to dělají ostatní nájemci).

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 28. února od 20 hodin.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ ze dne 10. ledna 2017.

 

Výbor TJ Sokol Lány

I.                   Bere na vědomí

informace o změnách v placení členských příspěvků a o sletové známce

II.                Schvaluje

-          Pronájem sokolovny na ples Obce, Lesní správy, na maškarní a na ples hasičů,

III.             Ukládá

-          Všem členům výboru a předsedům oddílů vysvětlovat členům změny v placení členských příspěvků a tyto začít vybírat včetně sletové známky za 50,- Kč. Informovat průběžně členy o XVI. Všesokolském sletu v r. 2018, který je největším svátkem sokolstva. Získávat zájemce o nácvik skladeb, který bude zahájen na podzim 2017.

-          Předsedům oddílů ukládat nářadí a náčiní před konáním plesů/ promyslet požadavky – návrhy na finance a tyto předložit na příští schůzi/ zpracovat termínový kalendář akcí, které by měly být zahrnuty do obecního kalendáře a předložit starostce do 15. února/

-          M. Moravcovi zpracovat potřebné doklady pro župu na RTM

-          M. Moravcové předložit požadavky na vzdělávání cvičitelek v roce 2017

-          M. Hořejší a I. Píšové připravovat divadelní představení na 10. března, v případě potřeby žádat o pomoc – spolupráci ostatní členy výboru

-          M. Zelenkovi nahlásit starostce brigádnické hodiny za volejbal v r. 2016

-          Starostce zpracovat potřebné výkazy a statistiku pro župu podle určených termínů a také žádosti o granty