Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 10. listopadu 2015

16.11.2015 19:03

Přítomni:A. Hořejší, H. Majerová, V.Nováková, M. Pucholt, V. Svobodová, P. Pleiner, M. Moravcová, jako hosté B. Kosárová a T. Kundelová (za soubor Tyrš).

Omluveni:   M. Zelenka, D. Hrbek, M. Hořejší, I. Píšová, M. Moravec

Jako host přítomen správce sokolovny p. Frolík.

 

1.      Kontrola usnesení z minulé schůze výboru

Nesplněn úkol revize plynového kotle v bytě ( a v Domečku), soubor Tyrš nezná zatím náklady na nové představení. Ostatní úkoly byly splněny.

2.      Informace u jednání župního výboru podala starostka – viz jednání dále (vyúčtování grantů 2015, nové žádosti na rok 2016, školení cvičitelů, atd.)

3.      Finanční situace: na účtě k 31. říjnu cca 47 000,- Kč. Stále platí režim šetření.

4.      Vyúčtování grantů a nová žádost

Na župu byl vyúčtován grant na všestrannost, připraven k odeslání je grant k ČOS na aktivity seniorů (turnaj veteránů ve ST), dokladován je grant na šachový turnaj, chybí doložit ještě doklad na grant na Lánskou smeč ve volejbale. Nově má TJ možnost požádat o grant na činnost s dětmi a mládeží a to přímo na MŠMT. Starostka předložila návrh obsahu a částky, členové souhlasili. Je předpoklad, že obdržíme ještě nějakou částku od župy na provoz.

5.      Činnosti v sokolovně do konce roku

Byl projednán denní obsah činností v sokolovně až do 3. ledna. Soubor Tyrš žádá o volnou sokolovnu již od 29. prosince – na přípravu sálu a na zkoušky před generálkou. Členové výboru znovu připomněli členkám souboru Tyrš nutnost pečlivého označení židlí při premiéře, aby se neopakovaly nedostatky z loňského roku. Další připomínka byla k dřívějšímu ukončení popremiérové zábavy a padl návrh, aby premiérový večer začal již v 19 hodin. Podle potřeby se soubor Tyrš dohodne s oddílem volejbalu na čtvrtečních zkouškách již od 20 hodin.

Správci bylo zdůrazněno, aby kontroloval stav sálu, šatny , odpadkových košů a WC i v průběhu týdne, ne pouze při velké úklidu jednou týdně.

6.      Provedena kontrola placení členských příspěvků. Nedořešeny zůstávají členské záležitosti v oddíle aerobiku, znovu projedná starostka a náčelnice s cvičitelkou B. Ladrovou. Také u ostatních členů je třeba je vést k tomu, aby zůstávali alespoň přispívajícími členy ( za 100,- Kč ročně), protože jinak přestávají být členy TJ.

7.      Různé informace a došlá pošta

-          Starostka se zúčastnila slavnosti vítání nových spoluobčanů dne 7. 11. Potěšitelné je, že mezi nimi je paní, která je cvičitelkou v Sokole Kladno a slíbila, že se později zapojí u nás.

-          Stávající dodavatel energií Vemex nám poslal již návrhy na prodloužení smlouvy (končí v červnu 2016). Dohodnuto, že počkáme na výsledek nové aukce, do které jsme se znovu přihlásili. Podle výsledku se rozhodneme. Vemex garantuje cenu za plyn

704Kč/MWh a za elektřinu 1118 Kč/MWh.

-          Správce informován, že je avizována výměna elektroměru v sokolovně.

-          Diskuse o brigádě na úklid venkovního areálu. Hrabání listí je možné dělat individuálně, oddíl volejbalu uklidí do přístřešku venkovní nábytek. Správci připomenuto, aby večer kontroloval zavření vrátek u hřiště.

-          Hasiči předložili žádost o pronájem sokolovny na ples a to v sobotu,19. března 2016 od 9 hodin do neděle 20. března  do 14 hodin (tj. celkem 30 hodin!!!). Je třeba upozornit hasiče na cenu a požádat je, aby nepřekračovali kapacitní možnosti sokolovny (250 lidí).

-          V sobotu 28. listopadu se koná na župě seminář o právní odpovědnosti TJ při pořádání sportovních a kulturních akcí. Zúčastní se starostka.

-          Zdravotnice H. Majerová požádána, aby zkontrolovala a případně doplnila stav lékárničky v sokolovně.

-          Starostka představila drobné propagační předměty, které nám nabízí firma (od níž jsme zakoupili vloni propisovací tužky). Zatím nevyužijeme.

-          Starostka informovala výbor, že obecní zastupitelstvo na svém zasedání schválilo požadavek na odkoupení pozemku TJ před sokolovnou. Jedná se o  704m2 za cenu 148 770,- Kč (jedná se o veřejnou zeleň). Výbor se již dříve vyslovil pro souhlas, ale podle řádu o hospodaření s majetkem je třeba, aby prodej schválila valná hromada. Pak teprve bude žádost předložena prostřednictvím župy na ČOS.

8.      Diskuse členů výboru

M. Pucholt: uložil ve skříni půjčené šachy a odevzdal klíče od skříňky, protože šachový oddíl se již zde scházet nebude. Členové přešli pod TJ Sokol Stochov.

M. Moravcová: navrhla zavedení zvláštního vstupního poplatku pro členy, aby se snížila fluktuace některých členů. Návrh nebyl akceptován.  Vyzvala členy výboru, aby pomohli s propagací malého tanečního kurzu (neděle odpoledne 3., 10. a 17. ledna). Informovala o vycházce do Žiliny dne 18. října. Vyzvala též k zapojení členů do přípravy a průběhu „Voňavého adventu“ v sokolovně dne 12. Prosince.

B. Kosárová: informovala, že se pracuje na nových webových stránkách divadelního souboru. Soubor zkouší novou hru zatím v Pecínově. Soubor inicioval společnou schůzku obec – divadlo – TJ k projednání záležitostí souboru. Zúčastní se starostka a místostarosta. Repríza nové hry je plánována na 15. ledna.

P. Pleiner informoval, že oddíl volejbalu se letos nezúčastní amatérské volejbalové ligy, bude využívat přátelská utkání s okolními mužstvy.

Správce P. Frolík: informoval o problémech s mládeží, která se scházela na hřišti, hodně kouřili a nechávali za sebou nepořádek, musel je vyhazovat. Požádat ředitelku ZŠ, aby s dětmi tuto záležitost ve škole projednali. Je třeba dokoupit nějaké čistící prostředky.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 10. 11. 2015

Výbor TJ

I.                   Schvaluje: žádost k MŠMT na činnost s dětmi a mládeží v r. 2016/  pronájem sokolovny na ples hasičů dne 19. března za obvyklých podmínek.

II.                Ukládá:

-          Starostce: vyhotovit smlouvu na uspořádání plesu hasičů,

                odeslat žádost o grant na MŠMT na činnosti s dětmi a mládeží,

-          M. Zelenkovi: urychleně dořešit vyúčtování grantu na Lánskou smeč,

-          Vedoucím všech oddílů: aktualizovat své webové stránky,

                                        vyzvat své členy k účasti – podílu na adventu dne 12. 12.  a při brigádě na úklidu venkovního areálu,

                                        dořešit nedoplatky za členské a oddílové příspěvky 2015.   

                                        připravit na příští schůzi své požadavky na peníze 2016.

-          Všem členům výboru: připravit návrhy na opravy a údržbu sokolovny a areálu v r. 2016.  

 

 

Příští schůze výboru se bude konat 8. prosince 2015.