Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 10. září 2013

15.09.2013 20:22

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, H. Majerová, M. Moravec, I. Píšová, V. Svobodová, M. Moravcová,M. Pucholt. Jako host správce p. Frolík.

Omluveni:  M. Hořejší, D. Hrbek, P. Pleiner, M. Zelenka

 

1. Kontrola usnesení

Z minulé schůze výboru zůstává nesplněn úkol: aktualizovat webové stránky oddílů a provést kontrolu lékárny v sokolovně.

 

2. Informace ze župy a různé

- starostka podala informaci z jednání župního výboru(dotace na vybavení sokoloven, na provoz jsme obdrželi dotaci 25 000,- Kč, na vzdělávání, na všestrannost/ zřízení havarijního fondu u ČOS/ granty na sporty letos nebyly vypsány/ 21. září v 9:30 hodin se koná cvičitelský sbor župy-účast nutná/ 14. září uctění památky TGM na lánském hřbitově – sraz v 9:45 hodin/ info o sjezdu ČOS)

- starostka podala za TJ přihlášku do aukce na cenu energií, výsledek by měl být znám do konce roku,

- starostka zhodnotila brigádu konanou koncem prázdnin při generálním úklidu sokolovny. Úklid provedly v podstatě ženy-seniorky, udělaly všechny potřebné práce. Zajištěn též generální úklid šatny a skladu u jeviště pro soubor Tyrš.  Při dalších brigádnických pracích během prázdnin byly ošetřeny lípy na hřišti, odpleveleny a sestříhány habry, natřeny lavičky, upevněny ochranné sítě, zajištěn nátěr podlahy v přísálí. Dodavatelsky byl instalován další světelný zdroj nahoře v Domečku pro potřeby stolního tenisu. Správce  vybílil kotelnu a přilehlé prostory, opravil podlahu ve sklepě.

- při velkých deštích proniká neustále do suterénu sokolovny spodní voda. Projednán proto návrh, abychom podali žádost o grant ( vypíše-li Stč. kraj grantové řízení) na odvodnění objektu,

- během prázdnin řešeny problémy s dodavatelem energií Global Energy ohledně účtování záloh.

- dodatečně dána informace, že starostka dala souhlas základní škole, aby po dobu rekonstrukce tělocvičny ve škole a při nepříznivém počasí škola mohla v dopoledních a odpoledních hodinách využívat sokolovnu ( bez náčiní a nářadí a budou se zapisovat do provozního sešitu jako ostatní oddíly).

- jednání o „jarmarku“.  Všichni členové výboru měli za úkol zjistit u členů, kdo by konkrétně pomohl při přípravě stánku a vlastním prodeji v našem stánku s občerstvením na jarmarku.  Vzhledem k tomu, že se nepřihlásil dostatečný počet zájemců a že taková akce vyžaduje široký aktiv lidí, výbor rozhodl, že se letos jarmarku nezúčastníme.

- OS Naše Lány žádá o pronájem sokolovny na konání burzy oblečení dne 15. října , předběžně termín přislíben. Zároveň žádá o náš souhlas s instalováním žaluzií v klubovně ( na náklady sdružení).

- Byla provedena revize hasicích přístrojů.

 

3. Finanční situace

K 31. 8 bylo na účtě TJ  183 000,- Kč. Diskuse o tom, zda realizovat opravu pánských WC (spočítané náklady cca 75 000,- Kč). Po diskusi dohodnuto, aby byl letos zakoupen materiál a práce abychom zadali příští rok.

Všem připomenuta nutnost účelného a včasného čerpání peněz a řádné vyúčtování na to, o co jsme žádali obec (turnaje a cestovné, nastudování nové divadelní inscenace,.)

 

4. Zprávy z oddílů a různé

V. Svobodová: urgovala zapisování stavu plynoměru oddílem šachu, aby bylo jasné, kolik se protopí pro Domeček a kolik pro šachy ( nutné k vyúčtování pro Domeček). Navrhla také změnit zálohové platby u Global Energy na měsíční.

M. Moravcová: bylo zahájeno pravidelné cvičení, od října pak přibudou placené ucelené kurzy pilates a PP.

M. Moravec: dva členové oddílu absolvovali školení na trenéry (P.Moravec st. a Michal Moravec), od září zahájeny pravidelné tréninky, problémy u žáků, kterým koliduje čas tréninku s fotbalovým, předložena  termínová listina 2013-2014.

M. Pucholt: termíny zápasů nejsou zatím známy. 27. října proběhne simultánka v šachu v Muzeu TGM a na 23. listopadu chce oddíl uspořádat turnaj pro lánské občany (pozor! Nutnost změnit místo konání – v sokolovně                bude turnaj stolního tenisu)

Správce p. Frolík: upozornil na nutnost kontroly sloupů na hřišti. Jeden je značně zrezivělý.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 10. září 2013

 

Výbor TJ

1.      schvaluje

1.1.  záměr předložit žádost o grant na odvodnění jižní a východní strany objektu sokolovny, předpokládané náklady cca 300 000,- Kč,

1.2.  čerpat část volných prostředků na nákup materiálu na opravu pánských WC s tím, že práce budou provedeny v příštím roce,

1.3.  pronájem sokolovny na konání burzy  pro OS Naše Lány dne 15. října/  souhlasí s instalací žaluzií do klubovny,

  1. ukládá

2.1.  V. Svobodové – účetní:projednat s Global Energy změnu placení záloh na měsíční

2.2.  M. Pucholtovi pravidelně po tréninku oddílu šachu v topné sezóně zapisovat stav plynoměru,

2.3.  náčelnici M. Moravcové: zajistit účast na cvičitelském sboru župy dne 21. září,

2.4.  I. Píšové provést kontrolu a doplnit lékárnu v sokolovně

2.5.  správci P. Frolíkovi zajistit natření schodů dle  bezpečnostních předpisů

2.6.  všem vedoucím oddílů:znovu překontrolovat placení členských příspěvků, dovybrat zbývající / respektovat v termínech své činnosti již schválené pronájmy (tj. 8. února obecní ples a 1. března maškarní karneval)/ aktualizovat své webové stránky přes Martina Zelenku

  1. pověřuje starostku, aby projednala se souborem Tyrš udržování pořádku  na jevišti a v šatně a zlepšení přístupu členů ke správě majetku TJ.

 

Příští schůze výboru se bude konat 15. října 2013 ve 20:05 hodin