Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 11. května 2010

16.05.2010 21:36

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, I. Hošková, E. Kosár, H. Majerová, L. Moravec, P. Pleiner,P. Slánička, V. Svobodová, M. Zelenka

Omluveni: M. Hořejší, A. Tolkačev

 

1. Informace a úkoly ze župy (ze schůzí  výboru 12. 4. a 3.5.)

- připomínka, aby všechny peníze, kterými hospodaří jednotlivé oddíly, vždy byly řádně účtovány přes pokladnu TJ ( např. startovné, příspěvky od nečlenů, sponzorské dary apod,)

- oddílu nohejbalu předána pozvánka na turnaj v nohejbalu,

- oddílu volejbalu pozvání na župní přebor na „Kolečko“ do Křivoklátu,

- grant na všestrannost, žádost vypracována a odeslána,

- vzata na vědomí možnost příspěvků na vzdělávání cvičitelů,

- granty pro sportovní oddíly – viz jednání dále,

- zpracování informačního dotazníku, odevzdáno,

- akce sokolení, viz jednání dále

- nová pojistná smlouva ČOS , kam jsou zahrnuty i TJ a smlouva s Intergramem, vzato na vědomí,

- 22. května župní akademie na Stochově, bohužel naše oddíly AE se letos nemohou zúčastnit, protože se již dříve registrovaly do jiné soutěže a tudíž se musí zúčastnit,

- župní výbor odhlasoval příspěvek župy na Běh vítězství ( částka 1000,- Kč),

- 4. května probíhala diskuse – konference o sportu v televizi.

 

2. Grantová řízení

- KÚ dosud nezveřejnil výsledky grantového řízení pro rok 2010,

- grant na vybavení tělocvičen byl župě odevzdán ( nákup nového náčiní – částka 14 000,- )

- starostka předala našim sportovním oddílům tiskopisy na granty. Dnes projednány návrhy volejbalu, nohejbalu a, stolního tenisu a na Běh vítězství. Bude v termínu předáno na župu.

- u OÚ jsme zatím  obdrželi zálohu 74 000,- a Tyrš 25 000,-.

 

3. Brigády – opravy – údržba

- starostka poděkovala všem, kdo se zúčastnili brigády 24. dubna ( celkem 52 členů!!), udělalo se hodně práce, Ekologie přistavila kontejnery na odvoz větví z prořezu stromů, do sběrného dvora byly odvezeny nepotřebné věci, byl odevzdán železný šrot ( příjem 7 500,- ).

- je hotovo kácení a prořez lip na hřišti ( částka 31 200,-), došlo k rozbití jedné lampy osvětlení,  již je opraveno, náklady budeme uplatňovat u  firmy ROSA,

- problémy s kanalizační jímkou u sokolovny, 2x musel být proveden „zásah“ brigádnicky, pokud se bude situace opakovat, budeme muset pozvat odbornou firmu nebo požádáme Sbor hasičů o pomoc s jejich technikou,

- zabezpečení branek na hřišti je provedeno,

-dnes proběhla pravidelná kontrola hasicích přístrojů v sokolovně (připomínka z Domečku – při jejich revizi bylo vytknuta nesprávná výška zavěšení přístroje!),

- diskuse o dalším postupu prací ve sklípku ( dvě vyklizené místnosti). Jednání se staveb. firmou o možnosti oprav a omítnutí,

- vloni vysázená zeleň kolem plotu se dobře ujala, ošetřovat jen vyžínáním, zatím nestříhat.

 -zbývá douklidit tvárnice na západní straně a pytle křemičitého písku. Starostka upozornila, že na jednom sloupu ( pro nohejbal) je uražen dotahovací ventil! Zacházet šetrně ve vším majetkem TJ! Všímat si a upozorňovat ostatní uživatele, aby se k majetku chovali jako dobří hospodáři!

- čištění okapů – viz usnesení.

- na letní prázdniny naplánovat drátkování parket. V souvislosti s tím se rozvinula diskuse o podlaze v sále sokolovny, která je na některých místech skutečně  nebezpečná ( uvolněné parkety). Na celkovou rekonstrukci však nemáme prostředky.

 

4. Finanční situace

Starostka, účetní a hospodářka seznámily členy výboru o stavu finančních prostředků na účtě a na hotovosti a zdůraznily významné příjmové a výdajové položky od března do dnešní schůze. Účetní V. Svobodová zdůraznila nutnost uvádět jmenný seznam u startovného a u smluv přesnou adresu nájemce.

 

5. Různé informace, došlá pošta

- v průběhu minulých dvou měsíců starostka rozhodla sama o některých akcích:  pronájem sokolovny na akci Tyrše a OS – koncert dudáků, náklady jdou na vrub souboru Tyrš/ byly zapůjčeny stoly na čarodějnice/

- žádost restaurace U Tomáše o pronájem sokolovny na svatbu 7. srpna. Návrh smlouvy jim byl předán, budou-li akceptovat naše podmínky, pronájem schválen.

-Lánská studentka Alena Hurdová zpracovala seminární práci o sokolovně a hřišti. Starostka jí půjčovala některé archivní materiály, ona nám na oplátku svoji práci poskytla – je založeno v archivu.

- obrátili se na nás sokolové z Loun, abychom zajistili lánského člena TJ jako průvodce při jejich návštěvě v Lánech dne 2. června. Asi v 10:00 hodin přijedou na hřbitov – zajistí L. Moravec

- starostka znovu připomněla lánskou neckyádu,

- předsedkyni kontrolní komise Z Fenclové bude předán výpis ze stanov o povinnostech a právech kontrolní komise TJ,

- starostka seznámila výbor s materiálem o postupu při žádostech o peníze z evropských fondů. Spoluúčast je tam velmi vysoká a musí se nejprve zafinancovat vlastními prostředky a pak teprve se dotace dostane.

- další prodejce p. Květon žádá o pronájem sokolovny na prodejní akci 4. června. Souhlas.

- budou nutné úpravy – aktualizace na našem webu,

 

6. Z diskuse členů výborů

A. Hořejší – účast na letošním Běhu vítězství není ještě spočítána, ale pravděpodobně byla trochu nižší než vloni,

M. Zelenka – volejbalový oddíl získal v lize 1. místo/ 22.5. se zúčastní přeboru na Křivoklátě/

12. 6. bude obhajovat umístění z loňského ročníku volejbalového turnaje/ oddíl připravuje sportovní soustředění/ od tenisového klubu odkoupena antuka pro úpravu antukového hřiště u sokolovny – 2000,- Kč/ vyslovil nespokojenost, že nebyly ze strany Domečku dodrženy podmínky nenarušit činnost při přípravě bazaru začátkem dubna/ dotázal se, kam zapisovat zjištěné závady/ oznámil ztrátu válce – diskuse kolem tohoto případu, válec si bez vědomí a souhlasu vzali volejbalisté z Vašíkova – nikdo však neví, kdy si ho z propadla brali/ upozornil také na hřebíky ve zdi nebo obložení po plese hasičů, o které si volejbalisté zničili míč – hasiči měli jasně ve smlouvě, že nesmí zatloukat do zdí a obložení nic, nedodrželi to!!

P. Slánička informoval o lánské lize a o přípravě Memoriálu K.S.

E. Kosár – navrhl, abychom  se postarali o zlepšení vzhledu vývěsních skříněk před sokolovnou. Diskuse a různé návrhy , jak situaci řešit.

I. Hošková – z důvodu nemoci muselo být přesunuto divadelní představení. Soubor se chystá na brigádu – vyklizení šaten v suterénu.

L. Moravec informoval o výsledcích jednotlivých mužstev stolního tenisu  a o skvělých výsledcích mladých hráčů v rámci  kraje ( TOP12)

Správce p. Hanzlíček – škola bude chtít chodit zkoušet na jeviště na svou akademii, vždy v dopoledních hodinách, výbor souhlasil.

- v rámci diskuse byla také zhodnocena naše valná hromada a starostka podala informaci o župní valné hromadě a o volbě nového starosty. Jedním z bodů usnesení je hledat zprávy – informace o sokolských praporech. Pokud někdo z našich členů něco ví o lánském praporu, který se ztratil, ať dá výboru vědět.

 

 

 

Usnesení, úkoly

1. Projednat s fi Dudášik možnost provedení zednických prací ve sklípku . S panem  Ladrou opravu plotu u hospody (po stavbě) – zodpovídá     Zelenka, Nováková

2. Uklidit tvárnice na západní straně sokolovny a pytle s pískem – oddíl nohejbalu

3. Vyčistit okapy na sokolovně – správce

4. Pokusit se najít firmu, která by za rozumných podmínek zajistila opravu alespoň nejkritičtějších míst v podlaze sokolovny. Podle nabídky  pak rozhodnout o realizaci.   Nováková a dle možností i ostatní

5. Soubor Tyrš zajistí co nejdříve vybrání a odevzdání peněz za členské příspěvky na rok 2010.  Hošková, Tolkačev

6. Výbor souhlasí s půjčením stolů a židlí na následující akce: pro Naše Lány na Den plný her, pro Muzeum TGM na muzejní noc, pro Lánské letní slavnosti, pro máje. Vzhledem k tomu, že se jedná o akce celoobecního významu, nebude účtován poplatek. Správce dohlédne, aby se půjčovaly jen staré skládací nebo školní židle! Ten, kdo si půjčí, zajistí též zakrytí nábytku v případě deště!

7. Správce předá p. Svobodové přehled termínů svícení fotbalistům na našem hřišti jako podklad pro vystavení faktury.

8. L. Moravec sdělí správci, jak budou treninky ST v sokolovně.

9. Všechny oddíly si do příští schůze připraví  návrhy – žádosti na využití sokolovny v době hlavních prázdnin. Vzít v úvahu, že se bude drátkovat podlaha a dělat generální úklid!

10. Na příštím výboru projednáme naše zapojení do akce sokolení ve 2. polovině měsíce září. Připravit návrhy – všichni členové výboru.

11. Průběžně předávat aktuální informace na web Sokola – všichni členové

 

 

 

 Příští schůze výboru se bude konat 15. června ve 20:05 hodin.