Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 11. ledna 2011

13.01.2011 22:19

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší,H. Majerová, P. Pleiner, I. Píšová, L. Moravec, M. Hořejší, M.  Zelenka

Omluveni: E. Kosár, P. Slánička, V. Svobodová, A. Tolkačev

 

1.Kontrola úkolů ze schůze 7. prosince: většina úkolů splněna, plán hlavních akcí na rok 2011 bude předmětem jednání, výsledky inventury dosud neodevzdal soubor Tyrš. Výrobu nových vývěsních skříněk nutno řešit jiným způsobem než bylo přislíbeno (organizační důvody).

 

2. Informace a úkoly ze župy

Nejdůležitějším úkolem je zpracovat řádně a včas statistické výkazy – všestrannost, vzdělavatelství, počet členů, registrace sportovních oddílů.

Úkol: oddíly volejbalu, nohejbalu a stolního tenisu zpracují výkaz o registraci a odevzdají do konce ledna starostce. Ostatní výkazy již jsou zpracované.Účetní výkaz do 15. 3. na župu – zajistí V. Svobodová.

Členové informováni, že jsou již nakoupené členské známky, oddíly obdržely seznam svých členů a mohou zahájit vybírání členských a oddílových příspěvků.

 

3. Finanční situace

Stav účtu TJ k 31. 12. byl 125 893,34 Kč.

Starostka s účetní a soubor Tyrš připravují vyúčtování příspěvku na rok 2010 pro obec.

Úkol: výbor stanovuje hotovostní limit pokladny TJ ve výši 10 000,- Kč.

V souvislosti s financemi projednán plán prací v roce 2011. Výbor odsouhlasil následující: úplné zateplení jeviště a případné opravy v šatně vedle jeviště, položení linolea ve sklípku, dokončení plotu na východní straně hřiště, při schválení grantu podlaha v sále. Všechny ostatní drobnější akce bychom měli udělat svépomocí. Stále platí výzva k šetření – energiemi, při nákupech, majetkem atd.

 

4. Došlá pošta, různé

       -  kritika, že nejsou dosud vráceny ubrusy z adventní akce v prosinci,

       - fotbalový klub žádá  znovu o možnost tréninků na našem hřišti ve večerních hodinách.        Výbor souhlasil, stanovil stejné podmínky jako vloni (100,- Kč za hodinu svícení).

       - Zakoupeno nové čerpadlo na čerpání jímky.

-        výbor projednal podmínky pronájmu pro Naše Lány na merendu 5. února – za stejných podmínek jako vloni ( energie a úklid), smlouvu připraví starostka,

-        o.s. Naše Lány nás zve na výroční valnou hromadu, která se bude konat 29. ledna. Zúčastní se starostka.

-        Starostka informovala o dnešním brífinku ministra Dobeše o situaci ve financování sportu ( v souvislosti se Sazkou]. Upozornila na tiskovou konferenci, kterou povede on a ministr Kalousek 20. ledna od 18 hodin – bude v ČT. Budou uvádět konkrétní finance pro jednotlivé svazy.

-        Výbor projednal a vybral druh linolea (č.4640-4) na podlahu ve sklípku. Dodavatelské firmě zaplatíme  zálohu, pak budou zahájeny práce tak, aby do plesů byla akce skončena. Jednání  o technickém provedení se zúčastní M. Hořejší a O. Novák dne 14. ledna v 17:15 hodin v sokolovně.

-        Blíže neurčená filmová agentura zastoupená p. Jánským (775633133)  žádala o pronájem  celé sokolovny na 5 souvislých dnů v únoru. Výbor projednal, zvážil všechny možnosti, stanovil podmínky a pověřil  starostku a M. Hořejší, aby vedly další jednání s firmou.

-        Zateplení jeviště bude řešeno dodavatelsky, materiál zakoupen již vloni, firma nastoupila dnes a provede zateplení v celé ploše včetně opravy vyhnilé podlahy v rohu budovy. Soubor Tyrš musí vystěhovat část šatny, kde se bude pracovat. Bude žádoucí opravit i omítky v části šatny Tyrše.

-        Muzeum  T.G.M. zatím odsunulo  nákup starých skládacích židlí na rok 2011.

-        Výbor seznámen s obsahem grantu ke KÚ  na rekonstrukci podlahy v sokolovně. Žádáme o maximální možnou částku 100000,- Kč, zbylých cca 350 000,- Kč musíme v případě obdržení grantu sehnat sami. V té souvislosti diskuse a návrhy, abychom při každé větší akci Sokola pořádali veřejnou sbírku na podlahu. Grant schválen.

 

5. Plán hlavních akcí TJ Sokol na rok 2011 (jako podklad pro kalendář akcí  ve Zpravodaji)

7. května – 12. ročník memoriálu Karla Sláničky

8. května  - Běh zámeckým parkem

18. června – Lánská smeč (rezervovat i sokolovnu pro případ nepříznivého počasí)

2. července – 8. ročník sedmiboje ( hřiště i sokolovna)

10. září – 9. ročník desetiboje ( hřiště i sokolovna)

26. listopadu - tělovýchovná akademie k 20. výročí znovuobnovení Sokola v obci

10. prosince – advent v sokolovně

17. prosince  - vánoční BUCHEC  a cvičení pro ženy

26. prosince – vánoční turnaj mužů ve stolním tenise

27. prosince – vánoční turnaj pro děti ve stolním tenise

30. prosince – premiéra divadelního představení a večírek

Kromě toho výbor plánuje sázení stromů na cvičišti – spojit s velkou jarní brigádou na úklid , termín bude určen. Další termíny oznámí oddíl ST ( Turnaj veteránů atd).

 

6. Zprávy z oddílů

V. Nováková za všestrannost:

-        cvičitelský sbor zvolil na schůzce 7. ledna náčelnicí Martinu Moravcovou, dnes se omluvila na schůzi výboru,

-        odbor všestrannosti žádá oddíl volejbalu znovu o možnost cvičení žen 17. 12. na jednu hodinu, ale požaduje, aby po dobu cvičení byl v sále a přísálí klid,

-        cvičitelky navrhují, aby byla sokolovna vyhlášena za objekt, kde se vůbec nekouří a to i při zábavách a jiných kulturních akcích. K návrhu se rozvinula diskuse a byla pověřena starostka, aby na veřejném zasedání  13. ledna požádala zastupitelstvo o podporu tohoto záměru a aby se na obecním plese již nekouřilo.

H. Majerová – připomínka, zjistit, proč stále zatéká do zdí na severní straně, přestože tam byl instalován topný kabel. Závěr: v létě zjistíme a nyní do plesů se pokusíme malby opravit.

V té souvislosti starostka informovala výbor, že v suterénu v těchto dnech se stále objevuje spodní voda ( chybí izolace!!), která naštěstí vtéká do jímky. Vlhkost je stálým problémem neizolovaného suterénu.

A. Hořejší – připomínky, že všechny finanční operace při různých turnajích ( volejbal, ST, nohejbal – startovné, ceny, občerstvení, rozhodčí atd) musí jít přes pokladnu TJ!! Napříště zodpovídají vedoucí oddílů.

M. Zelenka – oddíl volejbalu odevzdal podklady k inventuře, peníze za brigády od členů, kteří je neodpracovali, vysvětlil problém s doménou Tyrše a oznámil změnu příjmení jedné členky.

P. Pleiner – s politováním konstatoval, že nemůže v současné situaci zajistit výrobu nových vývěsních skříněk (změna situace ve firmě, kde pracoval).

I. Píšová – informovala, že na premiéře bylo 148 lidí, což je méně než jindy.  20. ledna začíná soubor Tyrš znovu se zkouškami – platí čtvrtek od 20:00 hodin. Dotazovala se na možnost při opravách v šatně zřídit umyvadlo a WC. Musí být ověřeno! Předložila částky souboru Tyrš k proplacení, ale doklady může dodat až v pátek.  Nutné dodržet termín, aby se mohl uzavřít rok!

M. Hořejší – informovala, že z rozpočtu přiděleného obecního grantu „Obec přátelská rodině“ navrhují  částku 40 000,- Kč na zřízení netangového hřiště. V únoru se dozvíme, zda tento záměr bude MPSV schválen. Dále upozornila na možnost podat grant k nadaci Partnerství na sázení stromů. Úkol pro starostku – použije jednou již zpracovaný grant, se kterým jsme neuspěli.

L. Moravec – informoval o zavedení turnajů pro nejmenší hráče, aby měli možnost hrát mezi sebou a to ještě z dalších dvou jednot. Řešení se ukazuje jako správné pro výchovu tenisového dorostu. Dále hovořil o výsledcích jednotlivých družstev v rámci soutěží.

 

           

Příští schůze výboru se bude konat 8. února od 20:05 hodin v sokolovně.