Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 11. prosince 2018

14.12.2018 07:34

Přítomni: V. Nováková, M. Zelenka, M. Moravec, A. Hořejší, I. Mišková,  M. Hořejší,

Nepřítomni: D. Hrbek, I. Víchová, I. Píšová

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru

Trvají úkoly:   prohlášení GDPR( splněno má pouze oddíl volejbalu), dovýběr členských příspěvků, nabídka zbytků elektro k odprodeji, zhotovení cedule o příspěvku na elektro.

Splněny byly úkoly: odvoz suti (oddíl ST), shrabání listí na hřišti, zajištění zábavy 24.11., zajištění divadla 8.12. Starostka poděkovala všem, kdo se podíleli na přípravě a realizaci taneční zábavy a divadla. Na přípravě divadla se však podílely jen čtyři členky výboru! Obě akce úspěšné a to i po finanční stránce (ze zábavy čistý zisk 24 366,- Kč, z divadla 8 433,- Kč).

 

2. Vyúčtování dotací

Na obec odevzdáno vyúčtování řádné i mimořádné dotace v roce 2018 (410 000,- Kč). Na župu odevzdáno vyúčtování dotace na všestrannost (12 888,- Kč) a na sport (6 000,- Kč).

Na Stč. kraj odesláno vyúčtování dotace na elektro (500 000,- Kč). Připravuje se vyúčtování dotace na MŠMT (88 300,- Kč) a na vzdělávání od ČOS (6 000,- Kč + navýšení 30%).

 

3. Finanční situace

Starostka seznámila výbor se stavem financí na účtu a na hotovosti (114 000,- + 7 000,-) a také s očekávanými příjmy a výdaji. Rozhodnuto doplatit firmě Uniservis zbývající fakturu za stavební práce (cca 38 000,- Kč) a vyplacení odměn cvičitelkám a trenérům z grantu MŠMT. Musí být zajištěny prostředky na úhradu záloh za energie v prosinci a lednu. Hned začátkem roku začít vybírat členské a oddílové příspěvky, protože obecní dotace bývá přidělena až v dubnu nebo květnu, takže musíme si prostředky obstarat sami a maximálně šetřit.

 

4. Projednán provoz v sokolovně v prosinci a lednu.

 

5. Různé, došlá pošta

- diskuze o anketě pořádané ČOS o smyslu a poslání Sokola. Starostka zpracuje a odešle naše stanovisko.

- konstatováno, že náš kalendářní plán činnosti na rok 2018 byl bezezbytku splněn, navíc proběhly ještě další akce,

- ředitelka ZŠ požádala o pronájem sokolovny na čtvrtek 21. února od 10:15 do 11:15 hodin pro uspořádání vzdělávací akce. Výbor souhlasil s pronájmem zdarma.

- starostka seznámila výbor s dopisem starostky ČOS Hany Moučkové ohledně jednání  parlamentu a schválení 8. října – Den sokolstva jako významného dne ČR.

- Sbor dobrovolných hasičů předložil žádost o pronájem sokolovny na ples 31. března. Bude vyhověno za stejných podmínek jako na jiné plesy.

- Divadlo Lány požádalo o pronájem sokolovny na zkoušky a představení ve dnech 27. a 28. 12. od 19 hodin a 29.12. od 16 hodin a 30.12. od 17 hodin. Dodatečně pak ještě požádalo o možnost zkoušek 18. a 20. 12. od 21 hodin.  Bude vypracována smlouva za obvyklých podmínek.

- Starostka seznámila výbor se spotřebou elektřiny. V měsíci říjnu se prováděl denně odečet spotřeby, abychom mohli posoudit spotřebu v jednotlivých dnech i podle oddílů. Největší spotřeba je zaznamenána při trénincích a hrách oddílu stolního tenisu.

- Starostka seznámila výbor o možnosti založit oddíl florbalu.

- ČOS nám konečně převedla do majetku pingpongový stůl, který jsme měli zapůjčený po dobu 10 let.

 

6. Diskuze

M. Moravec informoval o průběhu regionálního turnaje mládeže a o trénincích s dětmi v našem oddíle. Žádal o souhlas s instalací malého reflektoru v přísálí. Podivili jsme se, že nové osvětlení tenistům nestačí. Souhlas za podmínky, že to nebude žádná „opičárna“, žádné lišty apod.

M. Hořejší informovala, že jedná s divadlem V.A.D. o představení na jaře r. 2019.

M. Zelenka hovořil o připravovaných akcích oddílu volejbalu (Buchec  15.12. a oslava Silvestra v sokolovně).

Starostka  vyzvala členy, aby na příští schůzi podali návrhy oprav a údržby majetku v roce 2019. Doporučila neplánovat žádné finančně náročné akce. Dále vyzvala k vyhledání  lidí do nového výboru a navrhla, aby byl výbor devítičlenný.

V závěru popřála starostka všem pěkné vánoce, hodně zdraví a spokojenosti v nadcházejícím roce a poděkovala za práci pro TJ.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 11. 12. 2018

Výbor TJ

I. bere na vědomí

- převod jednoho pingpongového stolu z majetku ČOS do majetku TJ,

- vyhlášení 8. října jako významného dne ČR (Den sokolstva)

- finanční situaci TJ

 

II. schvaluje

Pronájem sokolovny pro ZŠ dne 21. února, pro divadlo ve dnech uvedených v zápise výše, pro hasiče na ples 31. 3.

 

III. ukládá

1. Starostce: zpracovat a odeslat naši odpověď na anketu ČOS/ řádně vyúčtovat zbývající dva granty.

2. M. Zelenkovi: nabídnout zbývající elektro na burzu ČOS.

3. Všem členům výboru:

- opatřit prohlášení GDPR u zbývajících členů TJ,

- ihned po Novém roce začít vybírat členské a oddílové příspěvky a průběžně je odevzdávat do pokladny TJ,

- šetřit elektřinou, když není nutné, nesvítit na sále všemi světly,

- příště předložit návrhy na opravy a údržbu v r. 2019,

- vyhledávat nové členy do výboru TJ (příprava volební valné hromady v březnu)