Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 11. února 2014

16.02.2014 07:12

Přítomni: V. Nováková, M. Hořejší, H. Majerová, V. Svobodová, M. Pucholt, A. Hořejší, M. Moravcová, D. Hrbek

Omluveni:  P. Pleiner, M. Moravec, M. Zelenka, I. Píšová. Jako host přítomen správce P. Frolík.

 

  1. Kontrola usnesení

Všechny úkoly byly splněny. Zatím bez odezvy návrh na nejlepšího sportovce, žádost o opravu hřiště a možnosti připojištění. Registrace sportovních oddílů, výkaz všestrannosti a žádosti o sportovní granty odeslány.

 

  1. Nové informace. Došlá pošta

Byl instalován nový zámek u hlavního vchodu do sokolovny, nový klíč obdrželi: V. Nováková, M. Zelenka, J. Drastilová pro Domeček. Jeden klíč rezervován pro divadelní soubor Tyrš. Výbor zakazuje pořizovat kopie klíčů.

Na 24. února svolává obec jednání se spolky ohledně grantové politiky. Zúčastní se starostka. Obdrželi jsme též pozvánku na výroční schůzi zahrádkářů dne 15.2., zúčastní se starostka.

Starostka informovala o možnosti přihlásit se na zájezd do Paříže v červnu 2014– bližší info v časopise Sokol.

Hodnocen průběh obecního plesu. Kritika nedodržení času přípravy (pátek dopoledne a pak až sobota), takže nemohl probíhat trénink stolních tenistů – dětí. Znovu se potvrdila nedostatečná komunikace mezi TJ a kulturní komisí – R. Havelkou při přípravě akcí v sokolovně. Velká spotřeba el. energie, firma zajišťující občerstvení zde měla mnoho spotřebičů. Napříště uzavírat vždy smlouvu s firmou, která zajišťuje hostinskou činnost v našem objektu. Jinak objekt pronajímáme na ples Obci bezplatně.

 

  1. Finanční situace a návrh na akce v letošním roce

K 31. lednu na účtě 94 600,- Kč. Dohodnuto poslat 20 000,- Kč na splátku půjčky a zakoupit náčiní a sportovní potřeby pro oddíly.

Členové výboru navrhli: porazit túje před sokolovnou a jednu nebo dvě lípy na hřišti, vysadit nové keře a stromy, odřezat železné sloupy na hřišti, zavěsit nově sítě směrem k domům na Ohradech, nakoupit další čalouněné židle, zvážit nákup jednoduchého skládacího lešení pro potřeby sokolovny, rekonstrukce koupelny v bytě správce. Návrh na skácení smrku před sokolovnou diskutovat na valné hromadě. V tomto smyslu také budeme žádat Obec o příspěvek na rok 2014 (včetně provozních nákladů a drobných oprav). Neznáme zatím výsledek naší žádosti o grant na odvodnění a izolaci jižní stěny sokolovny,

 

  1. Projednán plán větších nebo veřejně přístupných akcí v roce 2014 – pro obecní kalendář akcí.
  2. Projednány akce v únoru a v březnu v sokolovně. Dohodnuta spolupráce a pomoc po maškarním plese 1. března(druhý den následuje soutěž ST na sále, mistovský zápas šachistů v klubovně a odpoledne akce v Domečku). Bude nutná pomoc při přesunech inventáře na sále v Domečku.
  3. Příprava valné hromady

Dohodnut termín čtvrtek, 20. března 2014 od 18:30 hodin. Úkoly stejné jako vždy  - viz usnesení.

 

  1. Různé

V. Svobodová předala starostce přehled o hospodaření oddílů v minulém roce, kopie obdrží předsedové oddílů.

Župa organizuje župní turnaj v nohejbale. Podmínkou je členství v ČOS.

Správci sděleny některé připomínky k průběžnému úklidu, dohodnut nákup hygienických potřeb a úklidových prostředků.

V týdnu od 29.9. do 5.10. bude v celé republice probíhat „Týden sokolení“. Akce má za cíl maximálně  propagovat Sokol, zpřístupnit činnost a pořádat akce pro veřejnost. Oddíly promyslí, jak SOKOLENÍ pojmeme v naší TJ.

 

 

Příští schůze výboru se uskuteční po valné hromadě 20. března (pokud nebude  důvod se sejít dříve).

 

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 11. 2. 2014

Výbor TJ Sokol Lány

  1. Schvaluje

1.1.Rozdělení nových klíčů od hlavního vchodu do sokolovny ( a zakazuje pořizovat kopie!)

1.2.Nákup náčiní pro odbor všestrannosti  a pro sportovní oddíly v celkové částce cca 35 000,- Kč v průběhu roku 2014.

1.3.Další splátku půjčky župě ve výši 20 000,- Kč (zůstane dluh ještě 40 000,- Kč)

1.4.Skácení tújí před sokolovnou a 2 lip na hřišti a jejich náhradu výsadbou keřů a nových stromů

1.5.Postupné vyřazování starých školních židlí z inventáře TJ.

 

  1. Ukládá

2.1.Starostce: zpracovat smlouvu na pronájem sokolovny na maškarní zábavu a smlouvu na pronájem pro firmu, která bude zajišťovat občerstvení. Výši nájmu stanovit po vyhodnocení nákladů na energie při obecním plese.

Připravit zprávu o činnosti na valnou hromadu, pozvat hosty a zajistit propagaci v rozhlase, ve vývěsce a pozvánkami.

Zpracovat a předložit obci plán akcí TJ v letošním roce.

2.2.Všem oddílům: při organizování  svých akcí brát ohled na probíhající a následující akce v sokolovně a také podle toho  zajistit úklid svého inventáře.

Pozvat své členy na valnou hromadu a připravit zprávu o činnosti oddílu.

2.3.Hospodářce a účetní: připravit zprávu o hospodaření a jednoduchý přehled o hospodaření TJ a oddílů v roce 2013.

2.4.Správci panu Frolíkovi: připravit rozpočet na případnou rekonstrukci koupelny v bytě.