Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 12. ledna 2010

19.01.2010 05:37

Přítomni: A. Hořejší, M. Hořejší, L. Moravec, V. Nováková, P. Slánička, M. Zelenka, A. Tolkačev, K. Pleiner, I. Hošková, E. Kosár
Omluveni:  J. Gruber 

Do schůze se dostavil p. Vála ( soused sokolovny) z ulice Na Ohradech. Zaplatil nájem z pronajatého prostoru na r. 2010, poděkoval za tuto možnost a požádal o ošetření  stromů (suché větve), aby nedošlo k nějakému úrazu.

 

1. Zprávy a úkoly ze župního výboru

 • zpracování statistických přehledů.  Registraci sportovních oddílů převzali k doplnění P. Slánička, M. Zelenka a L. Moravec – vyplněný tiskopis  doručí starostce do 20. ledna.Výkazy všestrannosti, vzdělavatelské činnosti a o členech vyplní starostka a v termínu odešle župě. Účetní výkaz připraví V. Svobodová
 • školení a závody sokolské všestrannosti, informaci cvičitelkám předá starostka.
 • připomínky ke Stanovám ČOS, návrh připraví oddíl volejbalu.

 

2. Finanční situace

 • se stavem prostředků TJ na účtě  a s důležitými vydanými a přijatými položkami seznámila starostka. Rok 2009 není ještě uzavřen, protože oddíly nevyúčtovaly své akce. Učinit tak co nejdříve!!
 • starostka informovala o částkách, jakými se oddíly budou za 2. pololetí podílet na krytí nákladů sokolovny: všestrannost 4025,-/ stolní tenis 6633,-/ volejbal 2083,-/ divadlo 2380,-/

 

3. Došlá pošta, různé informace

 • příprava nové smlouvy s OS Naše Lány na pronájem pro Domeček. Po diskusi obsah smlouvy schválen.
 • žádost OS Naše Lány o pronájem sokolovna na maškarní merendu 6. února, schváleno včetně podmínek pronájmu. Písemnou odpověď zařídí starostka.
 • pozvání na výroční VH OS Naše Lány dne 30.1. , zúčastní se starostka,
 • starostka informovala o zpracování žádosti o grant ke KÚ na rekonstrukci WC v sokolovně
 • projednána žádost SDH Lány, aby byla sokolovna uvolněna pro přípravu plesu již v pátek ( návoz květinové výzdoby a potřeb pro občerstvení. Výbor souhlasí, ale trénink a zápas ST v pátek večer bude probíhat – dohodu s SDH zajistí L. Moravec.
 • pro ČOS nutno vyplnit pokyn k inventarizaci zapůjčeného ping.pong. stolu – zajistí Moravec
 • bylo zpracováno a odesláno vyúčtování grantu 2008 pro obecní úřad,
 • informaci o členské základně v r. 2009 podala starostka, byl velký pohyb v členech ( kolem 50 odešlo a nových přišlo), v roce 2009 máme 211 členů ( v r. 2008 to bylo 218).
 • protože  ČOS i župa  již veškeré záležitosti vyřizuje elektronicky ( na soukromý mail starostky), velmi se zvyšují náklady na tisk(náplň do tiskárny) . Starostka proto požádala o souhlas ,aby část nákladů bylo možné vyúčtovávat TJ. Úkol: formu dohodnout s účetní, aby to bylo v souladu s předpisy,
 • pan M. Štross požádal o pronájem sokolovny na soukromou slavnost , po dohodě s ním termín  3. duben, pronájem jako obvykle na nevýdělečných akcích (250,- za hodinu + energie a 250,- za mimořádný úklid).
 • žádost skupiny občanů (A. Reichl mluvčí) o možnost hrát v sokolovně volejbal.  Souhlas, pronájem 150,- Kč za hodinu. Jeden trénink již proběhl, druhý termín je 13. únor od 13 do 16 hodin.
 • byl zpracován seznam životních jubileí členů TJ v r. 2010, vést v patrnosti průběžně.
 • upozornění správce na nefunkčnost stávajícího mobilu. Členové výboru se podívají doma a případně poskytnou jednotě k užívání pro správce.

 

4. Příprava valné hromady TJ

Po široké diskusi  stanoven termín – sobota, 27. března od 10 hodin. Propagaci zajistit obvyklými formami, aby se informace dostala  všem členům. Zajistit občerstvení. Program je dán. Bude se jednat o volební valnou hromadu, Mandátová komise: I. Hošková, volební komise: K. Pleiner, návrhová komise E. Kosár nebo M. Zelenka. Návrh hlavních bodů usnesení připraví starostka. Písemně bude členům předložen přehled hospodaření jednotlivých oddílů a přehled o nákladech na sokolovnu a hřiště. Odsouhlasen návrh, aby na VH byli oceněni všichni členové s význačným životním jubileem. Nejdůležitější je připravit kandidátku nového výboru. Doporučujeme, aby výbor byl opět 9členný a 3členná kontrolní komise. Většina členů výboru se již vyjádřila, zda chce pokračovat v práci ve výboru TJ, na příští schůzi bude upřesněno a budou předloženy návrhy na nové členy ( kandidatura však musí být s nimi projednána a musí souhlasit). Teprve pak výbor stanoví způsob voleb. Na příští výborové schůzi bude určeno, kdo bude VH řídit.

 

5. Různé, diskuse

 • K. Pleiner se dotazoval, kdo manipuloval s oponou na jevišti, neboť je opět rozbitá. Nezjištěno.
 • Starostka informovala o pádu jednoho dítěte do „nápovědy“ při cvičení. Naštěstí bez úrazu. Všichni se shodli, že děti musely s poklopem manipulovat, protože jinak je poklop pevný. Poučit cvičitelky o dodržování kázně ve cvičení.
 • M. Zelenka vznesl dotaz, zda by byl v sokolovně možný pronájem prostoru na zkoušení hudební skupiny . Výsledek: zatím není v sokolovně v suterénu místnost na pronájem. Dále, zda je možné nalajnovat v sále hřiště na badminton – stanovisko výboru: pokud by se jednalo o dlouhodobější zájem, ano, ale také založit samostatný oddíl! M. Zelenka dále odevzdal platby od členů TJ, kteří nesplnili svoji brigádnickou povinnost a za neodpracované hodiny zaplatili.

 

Příští schůze výboru TJ se bude konat v úterý, 16. února od 20:05 hodin v sokolovně.