Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 12. ledna 2016

17.01.2016 13:34

Přítomni: V. Svobodová,V. Nováková, M. Moravec, M. Moravcová, H. Majerová, M. Hořejší, A. Hořejší, M. Píša ( člen kontrolní komise).

Omluveni:   M. Zelenka, D. Hrbek, P. Pleiner, I. Píšová

 

 1. Kontrola usnesení z minulé schůze

Trvá úkol: účetní vypořádání se souborem Tyrš ( až po účetní uzávěrce roku). Oddíly: provést fyzickou inventuru majetku.

 

 1. Informace ze župního výboru

podala starostka: finance (82% příjmů ČOS je z dotace od MŠMT!), přípravy 16. Sletu a prodej sletových známek, sokolská kapka krve, nabídka nového jednotného oblečení, o dotacích, statistika, registrace sportovních oddílů, příprava valných hromad/ 16. 1. v Kladně cvičitelský sbor župy od 9 hodin. Ve Zlonicích pořádají 30. ledna od 8:30 hodin turnaj ve stolním tenise pro rekreační hráče.

 

 1. Finance

K 31.12. 2015 bylo na účtě 31 273,- Kč.

 

 1. Došlá pošta, různé informace
 2. Hodnocení „Voňavého adventu“ – čistý zisk z prodeje 8865,- Kč. Poděkovat všem, kdo pomohli nebo přinesli věci do prodeje. Kriticky hodnocen nízký podíl mladších cvičenek-sportovkyň, až na výjimky akci zajistily seniorky.
 3. Mailem  doručena nabídka na cvičení jógy v sokolovně – paní Eliška Padevětová Kazdová z Kladna, telefon 728404240. Nemáme volné hodiny v sokolovně.
 4. B. Ladrová oznámila, že od ledna nebude využívat v pondělí sokolovnu.
 5. Starostka informovala o nedorozumění s panem Sklenářem ohledně uložení lednice v sokolovně.
 6. Objevil se zájemce o pronájem volných prostor v sokolovně. Odsunuto až po vystěhování souboru Tyrš.
 7. Spočítáno využití sokolovny jednotlivými oddíly od září do prosince. Všestrannost 106 hodin, ST 118, volejbal 58, šachy 6 a Tyrš 20. Bude zahrnuto do vnitroúčtů oddílů.
 8. Starostka podala informaci o členské základně v r. 2015. Členské příspěvky neuhradilo 52 členů (Tyrš 5, ST 2, šachy 3, všestr.37, volejbal 5), ale přijati noví členové, takže TJ měla k 31.12 2015 celkem 223 členů (rok před tím 234).
 9. Spočítány brigádnické hodiny ze záznamů v sešitě – 165 hodin, nutno doplnit ještě údaji od trenérů a cvičitelů.
 10. Změnou dodavatelů došlo k mírnému zlevnění energií, proto budou letos účtovány u dosud neuzavřených smluv nájemcům energie účtovány takto: 13,- Kč za plyn, 7,- Kč za elektřinu a 93,- Kč za vodu.
 11. Středočeský kraj vypsal grantové řízení na podporu sportu – termín do 31. ledna.
 12. V r. 2016 se dožívají významného životního jubilea tito členové TJ: Jiří Bechyně, Václav Jirkovský, Ludmila Hrušková a Jiřina Řádová.

 

 1. Registrace sportovních oddílů – předány tiskopisy, vyplní stolní tenis a volejbal, účetní podklady dodá účetní.

 

 1. Projednány návrhy, jaké akce z oprav a údržby zařadit do letošního plánu nebo do žádosti k obci: rekonstrukce reprodukčního zařízení v sokolovně (cca 10 – 15 000,- Kč), pořídit ochranné sítě na tři strany v sokolovně, vyměnit okno a vylepšit propadlo na západní straně sokolovny, nechat udělat další nové desky na stoly,  zvážit broušení podlahy ( letos to bude 6 let od zhotovení), nechat opravit a zrevidovat venkovní sportovní areál (lišty kolem dráhy atd), zvážit malování sokolovny.

 

 1. Akce v sokolovně v lednu a začátkem února.

15. ledna repríza divadelního představení 16 – 23 hodin + z k tomu zkoušky v týdnu/ 16. ledna turnaj žáků ve stolním tenise 7:30 až 13 hodin/ v neděli v 9 hodin cvičení (namísto soboty)/ 17. Ledna dopoledne stolní tenis/ od 16 hodin poslední taneční lekce/ 23. Ledna ples obce – příprava v pátek, ale sál musí zůstat volný, protože večer tam bude mistr. zápas, uklidit také náčiní ve výčepu!/ 31. ledna dopoledne stolní tenis/

14. února celý den krajský turnaj mládeže ve ST

 

 1. Příprava valné hromady

Letos se konají volební valné hromady. Určen termín naší VH – 17. března. Na příští schůzi výboru budeme projednávat program, organizační zajištění, ale také personální obsazení výboru. Starostka oznámila, že tuto funkci nadále zastávat nechce, může zůstat ve výboru. Je nutno navrhnout a získat nové členy, kteří by se práci ve výboru věnovali. Už nyní také přesvědčovat členy, aby na valnou hromadu přišli. Cvičitelky odboru všestrannosti si musí zvolit náčelnici.

Župa akceptovala naši nabídku, aby se župní valná hromada konala u nás v sokolovně. Termín bude upřesněn.

 

 1. Informace z oddílů  a diskuze

M. Moravec informoval, že oddíl ST má letos 50. výročí od založení oddílu, chystají vhodné připomenutí. V činnosti je všech 5 družstev.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 12. ledna 2016

Výbor TJ Sokol Lány

I.                   Schvaluje:

1)      Výši náhrady za energie pro nájemce v sokolovně v r. 2016 a to 13,- Kč za 1m3 plynu, 6,- Kč za 1kWh el., 93,- Kč za lm3 vody

2)      Uskutečnění župní valné hromady v naší sokolovně v dubnu 2016.

II.                Ukládá

1)      Vedoucím oddílů a odboru: nahlásit starostce počet brigádnických hodin členů – pokud si oddíl vedl vlastní evidenci odpracovaných hodin/ získat pro práci v novém výboru ochotné a zodpovědné členy/ nezapomínat dávat včas aktuální podklady pro on-line kalendář akcí v sokolovně/ okamžitě začít vybírat členské příspěvky/ sledovat konání společenských akcí v sokolovně a včas vyklízet své nářadí – náčiní do úschovy/

2)      Starostce: zpracovat grant ke Stč.kraji na opravy a údržbu sokolovny nebo areálu/ zpracovat a včas odeslat všechny potřebné statistické výkazy/ projednat s E. Kosárem otázku uzavření dohody – smlouvy na uložení lednice v sokolovně/

3)      Ved. oddílu ST a odbíjené vyplnit výkaz o registraci a předat starostce nejpozději do 10. února ( účetní podklady dodá V. Svobodová)

 

Příští schůze výboru bude 16.února 2016