Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 12. října 2010

14.10.2010 21:52

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší,H. Majerová, P. Pleiner,P. Slánička, V. Svobodová, M. Zelenka, I. Píšová     Omluveni: M. Hořejší, E. Kosár, L. Moravec,  A. Tolkačev

Jako host přítomen správce p. Hanzlíček.

 

1.Kontrola úkolů z minulé schůze

Většina úkolů splněna, nesplněné zůstávají úkoly: výroba vývěsních skříněk, zhotovení nového držáku na vlajky, oprava rozbitého nábytku, vrácení klíčů od propadla, doplnění lékárničky, dokončení úklidu skladu souboru Tyrš v suterénu.

 

2. Starostka podala informace z jednání župního výboru dne 4. října. Úkol: připravit návrh žádosti o grant vzdělavatelskému odboru ČOS( Píšová) na nákup židlí a podíl na krytí nákladů na provoz sokolovny. Výbor vzal na vědomí informaci o rozdělení dotací – pro naši TJ 17 500,- Kč na provoz, dále termíny tenisových turnajů, cvičení v Rakovníku.

 

3. Finanční situace TJ, další opravy v sokolovně.

 Výbor vzal na vědomí stav prostředků na účtě a na hotovosti a z toho vyvodil závěry na provedení dalších oprav v objektu a okolí.

Akce č. 1 – zateplení jeviště, návrh řešení a rozpočet připraví soubor Tyrš ve spolupráci s O. Novákem. Akce č. 2 –  malování ve sklípku panem Tůmou,  dohodnout s ním možnosti a rozpočet (zajistí Hořejší A.). Podle výsledku pak rozhodnout i o nákupu nové podlahoviny.

Akce č. 3 – nechat opravit rozbitý nábytek, dohodnout s L. Worofkou zajistí starostka.

Akce č. 4 – po projednání s odborníky instalovat topné kabely do žlabů na severní straně sokolovny (prevence proti zatékání jako vloni) – zajistí starostka.

Akce č. 5 – poradit se s odborníky a je-li to vhodné, vysadit ještě na podzim dvě lípy na místo těch pokácených ( starostka) – výsadbu udělat jako „akci“.

Další práce bez nároků na finance: odevzdat veškerý nebezpečný odpad ze sokolovny. Během zimy vzorně vyklidit a uklidit sklad v suterénu u kotelny (p. Hanzlíček). Instalovat vrata a vrátka na hřišti.

 

4. Došlá pošta, aktuality

- návrh Muzea T.G.M. na zakoupení starých židlí od nás. Starostka vstoupí v jednání s vedoucí muzea a příště podá zprávu. Vedena diskuse, členové výboru se podívají na internet a navrhnou vhodný typ k nákupu ( budou-li prostředky).

- cvičitelka A. Klimešová žádá o pronájem sokolovny na komerční hodiny ZUMBY. Členové diskutovali o podmínkách pronájmu, doporučili upřednostnit hodiny TAEBO, které vede cvičitelka v rámci Sokola, zvážili náklady a stanovili nájem za hodinu 350,- Kč. Smlouvu připraví starostka.

- Výbor souhlasil s novou smlouvou se zájemci o nohejbal a to za stejných podmínek jako minule ( tj. 150,- Kč za jednu tréninkovou jednotku). Smlouvu připraví starostka.

- Výbor vzal na vědomí změnu termínu obecního plesu a to na 26. února 2011.

- Výbor souhlasil s pronájmem sokolovny na „Maškarní merendu“ pro OS Naše Lány a to na sobotu odpoledne 5. února 2011. Podmínky pronájmu budou stanoveny příště.

 

5. Různé, zprávy z oddílů

P. Slánička informoval o proběhu nohejbalové ligy. Její závěr proběhne až 6. listopadu, poté předá vyúčtování celé akce.

M. Zelenka informoval o zahájení amatérské volejbalové ligy. Kritizoval úklid náčiní a péči o klíče od skříně s náčiním po hodinách aerobiku – s cvičitelkou projedná starostka.

V. Nováková podala informaci o cvičení všestrannosti. Přednesla žádost B. Ladrové o pronájem sokolovny na „Halloweenskou show“ pro děti, jejíž výnos by byl opět věnován na nákup kostýmů pro oddíl aerobiku. Akce proto nebude účtována jako náklad odboru všestrannosti. Stanoven termín 30. října odpoledne.

V. Svobodová  spočítala náklady na jeden den provozu v sokolovně ( podle nákladů r. 2009), došla k částce cca 812,- Kč.  Navrhla, aby tedy částka 800,- Kč byla účtována oddílům, pokud pořádají v sokolovně turnaj nebo jinou akci ( divadelní představení) apod.) a mají při ní nějaký příjem ( startovné, dotace od svazů apod.) Výbor s návrhem souhlasil.

V závěru byly vzaty na vědomí termíny – rozpis zápasů a turnajů oddílu stolního tenisu. Jsou zapsány v kalendáři, ostatní zájemci se musí přizpůsobit.

 

 

Příští schůze výboru TJ se bude konat 9. listopadu 2010 ve 20:05 hodin v sokolovně.