Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 12. února 2013

13.02.2013 21:53

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M. Hořejší, H. Majerová, M. Moravcová,

I. Píšová, P. Pleiner, V. Svobodová, M. Zelenka,   M. Moravec, E. Kosár,

 

Omluveni:  M. Pucholt

Jako host přítomen správce pan Frolík.

 

1. Kontrola usnesení

Úkoly splněny, zůstávají: kontrola brigádní povinnosti členů, instalace schránky na regulaci topení, aktualizace webu TJ, výběr členských příspěvků.

 

2. Informace ze župního výboru

Pro všestrannost:  6. 4. župní přebor v plavání/ 16. 3. v 9:30 v Kladně volební schůze cvičitelek.

Pro stolní tenis:  návrh na župního předsedu odboru sportu Arnošta Staňka z TJ Malíkovice, hlasování bude provedeno telefonicky nebo mailem.

Různé info:  MŠMT přislíbilo dotace pro ČOS zhruba ve výši roku 2012/ starostka ČOS H. Moučková byla zvolena starostkou světového sokolstva, bude též v ČOV.

Oddílu ST a volejbalu předány tiskopisy na přípravu grantů pro letošní rok. Pozor při zpracování, nutno počítat s 30% navýšením při vyúčtovávání!!

 

3. Finance

Na účtě cca 60 000,- Kč. Stále platí šetřící režim! Za členské příspěvky zatím odevzdáno7500,- Kč. Z půjčky na podlahu zbývá vrátit 20 000,- Kč.

 

4.Příprava valné hromady – úkoly viz usnesení.

Volební valná hromada TJ se bude konat ve středu 13. března (místo ST) od 18 hodin.

 

5. Různé informace

- Na základě dotazů některých rodičů byla znovu otevřena otázka poplatků za cvičení aerobiku pro děti, které jsou členy Sokola. B. Ladrová kromě členských a oddílových příspěvků od dětí, které chodí cvičit do sokolovny, vybírá ještě další peníze, které jsou jejím příjmem. Jedná se o komerční činnost. Výbor diskutoval o řešení, jednáním s cvičitelkou pověřena starostka.

- Proběhlo jednání s fi STROMEKO (údržba zeleně) o kácení stromů. Projednána  a odsouhlasena cenová nabídka. Oddíl ST zajistí odstranění ochranné sítě na západní straně  podél plotu se sousedem.

- S firmou TUBEKO projednána cenová nabídka na údržbu venkovního hřiště. Odsouhlasena nabídková cena (50 648,- Kč) a objednávka realizace začátkem jara ( po skácení stromů).

- Informace o schůzce sdružení a organizací se zastupiteli obce dne 4.2. ZŠ ukončí školní rok již 21. června/ naše vyúčtování dotace za rok 2012 přijato bez připomínek/ novou žádost předložit nejpozději do konce února. V té souvislosti výbor souhlasil, abychom požádali o:

55 000,- Kč                oprava venkovního hřiště a pétanque

15 000,- Kč                údržba zeleně a vybavení

110 000,- Kč              provoz  a opravy  v sokolovně

15 000,- Kč                nové židle

5 000,- Kč                  činnost souboru Tyrš

10 000,- Kč                činnost s dětmi a mládeží

Celkem  požádat o 210 000,- Kč.

- Projednána pozvánka na valnou hromadu nohejbalového svazu v ČOS – bez zájmu.

-          Projednán plán akcí TJ do konce června, nutno ještě doplnit.

-          Činnosti v sokolovně do konce března: 15.2. prodejní akce/17. 2. zápas oddílu šachu/ 9. 3. zábava V pantoflích – druhý den hned ST!/ 13. 3. valná hromada TJ/24. 3. zápas šachy/31. 3. turnaj veteránů –ST/ 6. 4. finalový turnaj žactva ST.

 

6. Informace z oddílů, diskuze členů výboru

M. Moravcová: informovala o dalším běhu ucelených kurzů cvičení, o úspěchu cvičení pro muže. Tlumočila návrh V. Jančaříkové, aby taebo v sokolovně provozovala jako cvičitelka TJ pro členy TJ zdarma, pro ostatní za poplatek 40,- Kč za hodinu, které bude odvádět do pokladny. Výbor tento návrh uvítal. Smlouva na její komerční činnost bude ukončena.

E. Kosár: poděkoval za cvičení pro muže a za možnost nácviku předtančení gymnazistům z N. Strašecí, informoval o dotační strategii OÚ.

M. Moravec: informoval o soutěžích ST, ptal se na možnost zakrýt podlahu na jevišti ( kde se netopí), protože z jeviště jde velký chlad. Konstatoval, že spojení narozeninové oslavy v Domečku se zápasy ST nebylo bez problémů a požádal, abychom tyto akce při zápasech ST nepovolovali.

I. Píšová: soubor Tyrš musel odvolat reprízu pro onemocnění hlavního aktéra, bylo však prodáno málo vstupenek v předprodeji. Projednají, aby představení sehráli znovu. Upřesňovala podmínky pronájmu na zábavu 9. 3.

M. Zelenka: pokračují tréninky i volejbalová liga.Oddíl organizuje zájezd na hory 7. až 10. března a v květnu pak do Itálie. Ptal se, jak je to s opravou podesty na východní straně sokolovny. Upozornil na nebezpečí úrazu – v sále na obložení jsou mnohde  špendlíky bez hlaviček apod.

V. Svobodová: spočítala hodinové náklady na provoz sokolovny za rok 2012. Vychází částka 186,- Kč (128 plyn+40elektřina+17voda) – to je třeba, aby si uvědomil každý, kdo  sokolovnu využívá!!  Podle toho bude zpracován rozpočet na rok 2013.

M. Hořejší: poděkovala za možnost uspořádání Merendy/ projednáno pořádání burzy 16. dubna/ informovala o záměru provést během prázdnin opravy v Domečku a uspořádat tři prázdninové turnusy pro děti.

H. Majerová upozornila, že někdo opět lepil na vchodové dveře nějaké informace.

Správce p. Frolík: bude provedena výměna hlavního vodoměru. Požádal o  instalaci žaluzií na dvě jižní okna v bytě.

 

Usnesení z výborové schůze TJ Sokol Lány konané dne 12. února 2013.

Výbor TJ

I.                   bere na vědomí

1.      že V. Jančaříková chce nadále provozovat taebo v sokolovně jako cvičitelka TJ,

2.      informace a úkoly ze župy a od starostky.

 

II.                schvaluje

  1.  objednání firmy Stromeko na kácení tří lip  podle jejich nabídky, přenechání kusů zdravého dřeva obci na zhotovení soch,
  2.  objednání opravy venkovního hřiště u firmy TUBEKO dle jejich nabídky,
  3.  podání žádosti na OÚ -přidělení dotace na rok 2013 na akce uvedené v zápisu,
  4. pronájem sokolovny OS Naše Lány na uspořádání burzy dne 16. dubna,
  5. zhotovení okenních žaluzií do dvou oken v bytě správce ,
  6. přípravu občerstvení na valnou hromadu dne 13. března

 

III.             ukládá

1.                  vedoucím všech oddílů,odboru všestrannosti a souboru Tyrš

1.1. pozvat své členy na valnou hromadu 13. března, zajistit co největší účast,

1.2. připravit písemnou zprávu o činnosti oddílu pro valnou hromadu,

1.3. pokusit se získat další členy pro práci ve výboru,

1.4. doplnit kalendářní plán akcí TJ (nohejbal,pétanque,šachy, …),

1.5. všechny nepotřebné věci ( k odpisu) shromáždit dole v chodbě, odkud budou hromadně odvezeny do sběrného dvora.

2.      starostce

2.1. řádnou propagaci na valnou hromadu (vývěska, místní rozhlas, Zpravodaj, web), pozvat zástupce OÚ

2.2. s účetní připravit  informaci o hospodaření TJ a návrh rozpočtu,

2.3.s K. Pleinerem projednat přípravu a vedení voleb na VH,

2.4.projednat s B|. Ladrovou stanovisko výboru k její komerční aktivitě v TJ,

               2.5. předložit  na OÚ včas žádost o příspěvek na rok 2013,

2.6.pověřit dva členy TJ a správce provedením kontroly bezpečnosti.

        2.7. připomenout kontrolní komisi provedení revize před VH.

 

3.      Oddílu  volejbal,šachy a stolní tenis zpracovat návrh grantu na rok 2013podle dané metodiky, předložit na březnové schůzi výboru.

 

 

 

Příští schůze výboru bude  hned po valné hromadě TJ, tj. 13. března.