Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 13. října 2009

13.10.2009 20:45

Přítomni: A. Hořejší, M. Hořejší, J. Gruber, I. Hošková, L. Moravec, V. Nováková,

P.  Slánička, A. Tolkačev, K. Pleiner  I. Hošková

Omluveni:  E. Kosár, M. Zelenka

Jako host přítomen správce p. Hanzlíček.

 

1. Informace ze župního výboru

-          dotace na provoz bude župa teprve rozdělovat, z ČOS však došel podstatně menší obnos než vloni,

-          byl vznesen požadavek, aby starosta župy přednesl na ústředí dotaz, jak je to s příspěvky Sazky sportovním organizacím

-          úkoly a informace náčelnice budou předány cvičitelkám,

-          odbor sportu ČOS rovněž dosud nerozděloval žádné peníze pro sportovní oddíly ani na granty.

 

2. Finanční situace TJ

Finanční situace TJ je stále velmi napjatá, pokud se podaří uhradit zálohy do konce roku, bude to zázrak. Župní peníze budou teprve zaslány, neoficiálně sdělena dotace  50 000,- Kč. To by jednotě velmi pomohlo „přežít“. Účetní TJ provedla rozbor hospodaření po jednotlivých oddílech: všestrannost – ztráta 2128,- Kč

                Odbíjená – ztráta 679,- Kč

                Stolní tenis – ztráta 1563,- Kč

                Nohejbal – ztráta 3890,- Kč

                Tyrš – plus 26 904,- Kč

Výbor odsouhlasil, že od září se budou oddíly podle využití sokolovny podílet na nákladech částkou 35,- Kč za hodinu (dosud bylo 20,- ). Částka bude spočítána koncem roku na základě rozpisu pravidelných hodin a mimořádných hodin (turnaje apod) zapsaných v sešitě.            Znovu připomenout, aby všechny činnosti byly řádně zapsány v sešitě!

Z uvedeného plyne, že bude pravděpodobně nutné pro příští rok zvýšit i oddílové příspěvky a že i nadále platí pro všechny přísný režim šetření ( včetně energiemi!).

Zároveň výbor projednal a schválil zvýšení částky za pronájem sokolovny a to z 250,- na 350,- Kč za hodinu. Všechny nově uzavírané smlouvy již budou mít tuto částku. Zvýšení pronájmu i pro nájemce na prodej. Do konce roku projednat s nimi (pan Handlíček) změnu,  je totiž s nimi uzavřena smlouva až do jara 2010.

A. Tolkačev a K. Pleiner vznesli dotaz, jak je to s penězi, které si soubor za léta svého působení „naspořil“v pokladně TJ. Účetně a teoreticky jsou tyto ziskové peníze jejich (podobně jako i jiných oddílů), ale fakticky je výbor nemá, protože byly nevyčerpané zisky všech oddílů ročně převáděny na provoz a údržbu majetku TJ.

 

3. Provoz v sokolovně

Protože se v sokolovně odehrává mnoho činností a vznikají dohady a nepříjemnosti, dohodl výbor následující zásady:

a) plán pravidelné sportovní činnosti v sokolovně je stanoven ( ještě změna u placeného nohejbalu -  viz dále). Není možné, aby si do sokolovny chodil kdo chce a kdy chce.

b) na každé výborové schůzi bude projednán program mimořádných akcí ať už vlastních (turnaje apod) nebo  ostatních žadatelů. Ti musí pochopit, že své požadavky mají předkládat včas.

c) pokud oddíl chce organizovat nějakou činnost v sokolovně, podívá se do kalendáře v šatně, zda je sokolovna volná. V případě, že již tam je zaspána nějaká akce, musí se s jejím pořadatelem dohodnout!!! a jeho termín respektovat!

Z mimořádných činností v sokolovně na další měsíc: neděle 25.10. turnaj ST ( na odpoledne žádal R. Havelka sál na divadlo – dodnes nevíme, zda to platí!), 28. 10. v Domečku Den s tatínky a zároveň na sále bodovací turnaj žáků ve ST, 30.10. by měl být prodej, 31.10. odpoledne stolní tenis, 1. 11. dopoledne stolní tenis, 7. 11. stolní tenis, 8.11. stolní tenis, 14.11 odpoledne stolní tenis, 15.11. dopoledne stolní tenis. Jiné akce nahlášeny nebyly. Kulturní komise chce dělat Voňavý advent, termín není znám.

 

Dále hledal výbor možnost, jak vyhovět zájemcům o placený nohejbal přes zimu v sokolovně. Po diskusi navržen jediný možný termín a to pondělí do 18:30 hodin (začátek ať si stanoví).

Přesunout na čtvrtek to nelze, protože to by nevyhovovalo ani dětem, ani cvičitelkám a těm musíme dát přednost.

 

4. Různé informace, došlá pošta

- starostka jednala s novým sousedem p. Válou ( ulice Na Ohradech). On má zájem o sepsání smlouvy a prodloužení pronájmu, dokonce by měl zájem o odkoupení pozemku. Výbor projednal a s prodejem nesouhlasí. Nový poplatek za pronájem na rok 2010 bude 1000,- Kč.

- byla opravena světla v sokolovně. Připomenuto všem, že se světla v sokolovně nesmí opakovaně zapínat a vypínat, vždy musí být dostatečně dlouhá pauza. Světlům nesvědčí ani prudké nárazy při volejbalu nebo nohejbalu!!!

- výbor požádal svého člena a zastupitele, aby byla brzy dořešena přestupkovou komisí náhrada za rozbité vývěsní skříňky před sokolovnou.

- koncem října a začátkem listopadu jsou dvě životní jubilea členů – gratulace zajistí odbor všestrannosti.

- je třeba průběžně shrabávat a uklízet spadané listí na hřišti.

- průběžně aktualizovat informace na webových stránkách  a podávat krátké zprávičky do Lánského zpravodaje – úkol pro všechny oddíly.

- Firma VEKRA nám poslala nabídku s výhodou slev, pokud si zadáme další práce ( okna, dveře). Nepřipadá v úvahu.

 

5. Informace od členů výboru a z oddílů

- P. Slánička předal článek k Lánské nohejbalové lize a oznámil změnu závěrečného vyhodnocení,

- J. Gruber se dotazoval, kam ukládat listí ze hřiště. Pracuje se na zřízení ohrady na listí, tam bude ukládáno, ale nesmí být ukládáno nic jiného ( jen listí a posekaná tráva!!!. Tak budeme mít časem vlastní listovku.

- p. Hanzlíček – v sobotu potřebuje správce volno, odemknutí na cvičení zajistí A. Hořejší, na stolní tenis  L. Moravec a ten také zamkne.

- I. Hošková – dotaz, zda bychom měli zájem pronajmout sokolovnu firmě ARVÁTO na vánoční večírek a to v pátek, 4. prosince.  Sděleny podmínky, firma nechť napíše oficiální žádost. Odpadla by zkouška Tyršat a trénink stolního tenisu.

- L. Moravec – informoval o průběhu soutěží družstev ve stolním tenisu a navrhl, abychom se kontaktovali s novým majitelem objektu v zájmu lepších vztahů než se sousedem předchozím.

 

Příští schůze výboru se bude konat 10. listopadu 2009 ve 20:05 hodin v sokolovně.