Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 13. října 2015

16.10.2015 18:12

Přítomni:A. Hořejší, H. Majerová, D. Hrbek, V. Svobodová, M. Zelenka, M. Moravcová

Omluveni:   M. Hořejší,, P. Pleiner, I. Píšová, M. Moravec, M. Pucholt, V. Nováková

Jako hosté přítomni: správce sokolovny p. Frolík, zástupce souboru Tyrš B. Kosárová

 

1.      Kontrola usnesení z minulé schůze výboru

M. Moravcová – chybí seznam aktivních cvičitelů všestrannosti.

Ostatní úkoly splněny.

2.      Schůze výboru župy bude v pondělí 2. listopadu 2015 od 15.00 hod.

3.      Finance. Na BÚ je pouze 29 000 Kč. Nutné zaplatit do konce roku zálohy na energie. Platí maximální šetření s penězi a jsou omezeny veškeré ostatní výdaje.

4.      Šachový oddíl TJ Sokol Lány organizuje 17.10.2015 turnaj o šachového mistra Lány. Po tomto turnaji oddíl ukončí svou činnost v TJ Sokol Lány.

5.      Různé informace, došlá pošta

-          eCentre - znovuzařazení do e-Aukce pro TJ Sokol Lány. Avizovaný dopis byl doručen A. Hořejší. Do konce října nutné vyjádření o účasti v aukci.

-          Nákup židlí – v grantu od obce uveden nákup židlí. Vzhledem k financím a čerpání grantu divadelním souborem Tyrš nebude letos realizovatelné.

-          Brigáda na hrabání listí – termín zatím není stanoven. Lze chodit na brigády i individuálně. Za informovanost členů zodpovídají vedoucí oddílů.

-          Turnaj ve stolním tenise pro ZŠ Lány – oficiální žádost předána ředitelkou Z3 na 23.10.2015. Odsouhlaseno. Správce otevřít a zatopit. Za Sokol bude přítomen M. Moravec.

-          Využití kanalizace jdoucí přes náš pozemek (p. Kdýr) – souhlas předán místostarostou. K 13.10.2015 se zatím nerealizuje.

-          Termíny akcí v sokolovně – založen online kalendář na www stránkách jednoty. Vedoucí oddílů předali své akce. V kalendáři budou jen akce v sokolovně a bude sloužit ke kontrole obsazenosti sokolovny. Ostatní akce budou v novinkách.

-          Masarykova vatra – na příští ročník upozornit hasiče, aby vrátili prostranství do původního stavu. Zůstal zde nepořádek.

-          Valná hromada MAS Svatováclavsko – starostku zastoupila V. Svobodová. Odsouhlaseny výdaje 2016-2020. Bude zaměřeno pouze školství.

-          Kontrola správce - úklid venkovního WC, vyčistit žlaby od listí, uzamknout vrátka vedle hospody, opravit omítku v šatně pod topením.

6.      Informace a zprávy členů výboru

-          M. Zelenka - apeloval na vedoucí oddílů pro kontrolu placení členských příspěvků. Požádal B. Kosárovou do příští schůze výboru o dodání předběžného položkového rozpočtu nového představení. Vyčerpáno již 5 600 Kč z grantu za soustředění souboru.
Bude kontaktován Sbor dobrovolných hasičů, zda-li mají zájem o pronájem sokolovny na ples.
Šachový oddíl si na turnaj zajistí topení v Domečku.

-          M. Majerová – P. Fencl z oddílu volejbalu nabízí jednotě zachovalé stoly a židle ze zasedací místnosti LS Lány. Bude řešeno s místostarostou M. Zelenkou.

-          A. Hořejší – urgovala správce o dodání faktury za provedené práce v předchozím měsíci. Opakovaně se stává, že doklad není předáván včas. Stejně tak vyúčtování vody. Nutné předávat do 10. dne následujícího měsíce.

-          V. Svobodová – zmínila kritický stav zůstatku na BÚ. Omezeny veškeré výdaje kromě záloh na energie. Navrhuje od nového roku snížit zálohy na elektrickou energii (aktuálně přeplatek). Nutno také počítat s nutností vrátit půjčku Běhu vítězství zámeckým parkem. Požaduje od souboru Tyrš seznam účastníků uskutečněného soustředění a jeho program. Dotaz na proplácení výdajů na představení. Konkrétně doklady na občerstvení členů souboru. B. Kosárová informována, že výdaje tohoto typu by neměly být uplatňovány. Výbor souhlasí. Dále upozornila zástupce souboru Tyrš na nejasný statut a financování ceny Klobouk dolů. Při této akci jsou zastupitelstvem obce Lány oceňováni občané Lán a mělo by být tedy kompletně realizováno a financováno obcí. Vzhledem k omezeným financím a statutu ceny nebude možné dále řešit v rámci Sokola.   

-          M. Moravcová – navrhuje vybírat jednorázový vstupní poplatek při vstupu člena/členky do jednoty. Stává se, že členství je krátkodobé (např. jeden rok) a poté cvičenci nejsou aktivní. Poplatek by dle jejího názoru zajistil aktivní členství. Výbor zatím nebude řešit a bude dále diskutováno. Informovala B. Kosárovou (zástupce Tyrše) o nutnosti platit hodinový poplatek 50 Kč za nečleny, stejně jako je to v ostatních oddílech. Informovala o cvičební akademii B. Ladrové  14.12.2015 18:00 – 19:30. Trénink volejbalu bude následovat. 18.10.2015 pořádá oddíl všestrannosti výšlap do Žiliny.

-          B. Kosárová – říjen a listopad zkoušky nové hry v Pecínově. Zkoušky v prosinci po domluvě v sokolovně (správce s ohledem na využití sokolovny a provozní náklady zajistí topení). Dle jejího sdělení byla v souboru Tyrš projednávána možnost ukončení činnosti pod TJ Sokol Lány a osamostatnění. Výboru nejsou známy konkrétní výsledky.

-          D. Hrbek – potvrdil termín turnaje ZŠ Lány dne 23.10.2015 a jeho zajištění ze strany oddílu stolního tenisu.

-          P. Frolík – dotaz na revizi plynového kotle v bytě správce. Bude řešeno ve spolupráci s A. Hořeší.

 

 

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 13. října 2015.

 

Výbor TJ

I.                   Bere na vědomí informace místostarosty o proběhlých akcích a aktuálně řešených problémech

II.                Ukládá

1.      Místostarostovi: vyžádat si od Sboru dobrovolných hasičů oficiální žádost o pronájem sokolovny na konání plesu

2.      M. Moravcové – připravit seznam aktivních cvičitelů všestrannosti

3.      B. Kosárové – dodat seznam účastníků uskutečněného soustředění souboru Tyrš a program soustředění. Připravit předběžný položkový rozpočet nového představení.

4.      P. Frolíkovi – zajistit dodání faktury za práci do 10. dne v měsíci

5.      A. Hořejší – zajistit revizi plynového kotle v bytě správce
 

Příští schůze výboru se bude konat 10. listopadu 2015