Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 13. září 2016

18.09.2016 17:32

Přítomni: V. Nováková, M. Moravcová, A.Hořejší, M. Zelenka, P.Pleiner, M.Hořejší,

Omluveni:  I. Píšová, M. Moravec, I. Mišková . Nepřítomni: I. Víchová, D. Hrbek.

Dále přítomen správce sokolovny p. Frolík.

 

1.Jednání o kvalitě práce pana správce sokolovny Frolíka

Starostka vytkla správci nedostatečně prováděnou běžnou údržbu sokolovny a okolí, připomínkovala i počet vykazovaných hodin na úklidu a sekání trávy. Doložila to přehledem z letních měsíců červenec a srpen. Ostatní členové výboru se též vyjádřili k hodnocení. Závěr: v sokolovně bude zaveden sešit na záznam závad, správce vždy zápis parafuje, že o závadě ví a po odstranění provede zápis – hotovo. V únoru 2017 se výbor k hodnocení práce vrátí a podle výsledku rozhodne, zda ve smlouvě s panem Frolíkem bude pokračovat. Stávající smlouva na správcovství trvá do konce června 2017.

 

2. Informace o pracích provedených během  léta

- Zhotoveno druhé hřiště na pétanque,

- v sokolovně zřízena police na trofeje a skříň na repro-zařízení,

- pořízena zrcadlová stěna ( hlavně pro oddíl aerobiku),

- v nářaďovně zhotovena nová dlažba a obklad (nakoupen materiál a práci provedl zdarma člen TJ V. Jirkovský),

- v propadle vyměněna okna,

- na hřišti instalován stojan na kola,

- sestříhán habrový plot a údržba zeleně na hřišti,

- generální úklid sokolovny včetně nátěru podlahy v přísálí,

- ochranné sítě nakoupeny, instalovány budou teprve nyní.

Starostka konstatovala, že na úklidu sokolovny 25. a 26. srpna se podílely většinou jen seniorky, z mladších žen se zúčastnily pouze dvě. Celkem bylo během léta odpracováno v sokolovně a na hřišti 125 brigádnických hodin, nejvíce O. Novák (46,5), V. Nováková (23,5) H. Majerová (12). V průběhu léta byly problémy s neukázněnými mladými návštěvníky na hřišti. Rozhodnuto, že při společenských akcích u Narpy budeme zamykat vrátka na hřiště.

 

3. Zahájení provozu v sokolovně, rozvrh

Starostka informovala o žádosti cvičitelky K. Belušové o zavedení hodin sportovního aerobiku. Žádosti bylo vyhověno. Pravidelné cvičení a tréninky již byly zahájeny, rozvrh umístěn ve vývěsce i v on-line kalendáři TJ. Starostka požádala vedoucí oddílů, aby všichni udržovali pořádek, aby respektovali stanovený rozvrh, při nekonání tréninku nebo cvičení aby to včas oznámili správci, a důsledně dbali na šetření energiemi, na přezouvání a úklid nářadí a náčiní.

 

4. Stěhování souboru Tyrš

Na společném jednání v lednu bylo dohodnuto, že si soubor vystěhuje  inventář ze sklepa a šatny do konce června. Do tohoto termínu však nebyla pro ně náhradní místnost připravena. Dle informace od starosty obce však prostory jsou k nastěhování již někdy od poloviny prázdnin. 

Výbor uložil starostce, aby u souboru písemně urgovala přestěhování, jinak bude TJ účtovat nájem. 

 

5. Informace a úkoly ze župy

8. říjen je vyhlášen jako Den sokolstva, starostka připomněla události před 75 lety. 23. září se má pořádat Noc sokoloven s různým sportovním nebo kulturním programem. Starostka informovala o konání koncertů a filmových představení v kině Sokol v Kladně. V roce 2017 bude 120. výročí vzniku Župy Budečské – oslavy se plánují na přelom května a června na sportovišti Na kolečku v Křivoklátě. V roce 2018 bude slet a 100. výročí vzniku Československa. Na tentýž rok (listopad) připadá také 100. výročí založení Sokola v Lánech. Dále starostka požádala oddíly, pokud mají pěkné fotky z činnosti, aby je zapůjčily na župní nástěnku v Tyršově domě. Na župu máme předložit seznam našich akutních potřeb na objektu. Informace pro odbor všestrannosti: 1. října cvičitelský sbor od 9 hodin v Kladně (schůze a pak cvičení na pánevní dno), pokud máme požadavek na proškolení dalších cvičitelů 3. třídy – předložit do 14. ledna na župu – školení by probíhalo v Kladně na jaře.

27. 11. budou v Praze předvedeny sletové skladby a 14. 1. 2017 bude župní cvičitelský sbor, kde se budou promítat videozáznamy z ukázek. 18. 9. pořádá bratr Hrotík u nás kolem obůrky vycházku se soutěžemi pro děti – viz www.župa-budecska.cz.

Informace o dotacích, které jsme obdrželi ( 20 000,- na provoz,  5 780,-  na vybavení všestrannosti a 3000,- na činnost všestrannosti) a o problémech – zásadách jejich vyúčtování. Je nutné vyúčtovat správně též dotaci na regionální turnaj mládeže ve ST! Materiální výdaje mohou u dotací činit jen 25%. Brát to na zřetel při zpracování žádostí o granty na rok 2017.

14. září v 10 hodin na hřbitově pietní akt u hrobu TGM.

 

6. Hospodaření, finance

TJ již obdržela celou dotaci od Obce i peníze za prodaný majetek. Na účtě  318 000,- Kč. Půjčka z Běhu vítězství vrácena. Diskuze o tom, jak naložit se získanými prostředky – rozhodnuto věnovat je na další opravy a údržbu sokolovny. Ve velmi špatném stavu je  elektroinstalace v sokolovně, proto rozhodnuto nechat zpracovat projekt na její rekonstrukci, abychom mohli požádat o grant na realizaci. Další akcí by mohla být oprava omítek a podlahy klubovny dole ve sklípku. Výbor zváží na příští schůzi. Další velkou investicí v budoucnosti bude zateplení a fasáda sokolovny.

Výbor projednal též návrh starostky na rozdělení odměn cvičitelkám a trenérům na DPP z peněz přidělených MŠMT.

 

7. Informace, diskuze

- starostka připomněla všem, aby urychleně zajistili dovýběr členských příspěvků za r. 2016, aby dávali průběžně informace o akcích M. Zelenkovi do on-line kalendáře i na www.stránky.  aby psali články do lánského zpravodaje i do časopisu SOKOL. Informovala o oslavách 50. výročí založení oddílu stolního tenisu v obci a o příspěvku hráčů pétanque do sokolské pokladny, dále o získání dvou karet České pošty pro snazší komunikaci s poštou (jednu kartu má starostka, jednu hospodářka).

- M. Moravcová se zajímala o výsledek jednání s potenciální novou cvičitelkou rodičů a dětí a na možnost nákup nových flexibarů. Plánuje se pěší výlet na měsíc říjen.

- M. Hořejší navrhla informovat se v Kyšicích na zkušenosti při rekonstrukci sokolovny.

- M. Zelenka – AVL se ani letos v zimě nerozjede. Oddíl se tedy přihlásil do ligy ve Slaném, startovné 3500,- Kč zaplatí TJ. V nejbližší době oddíl zajistí instalaci ochranných sítí, které bude využívat volejbal a nohejbal. Při zábavách se budou odstraňovat. Členská základna oddílu se zmenšuje a nedaří se ani získat nové členy. Založit oddíl dětského volejbalu (i když dětí v oddíle přibývá) se zatím nepočítá. Upozornil, že hráči pétanque někdy na hřišti kouří. 

 

 

Příští schůze výboru TJ se bude konat 11. října.

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 13. 9. 2016

 

Výbor TJ

I.                   schvaluje

  1. Zaplacení startovného oddílu volejbalu na slánskou ligu (3500,- Kč)
  2. Rozdělení odměn cvičitelkám a trenérům z grantu MŠMT

 

II.                Ukládá

  1. A. Hořejší zajistit revizi kotle v sokolovně a požádat pana Chocholu o seřízení a instruktáž správce na regulaci topení v sokolovně (před zahájením topné sezóny)
  2. M. Moravcové zabezpečit splnění termínů – úkolů ze župy v odboru všestrannosti,
  3. Všem vedoucím oddílů: dovybrat členské i oddílové příspěvky na rok 2016, průběžně aktualizovat on-line kalendář prostřednictvím M. Zelenky, přispívat aktualitami do www.stránek TJ, do Lánského zpravodaje a do časopisu Sokol,
  4. I. Píšové a I. Víchové: připravit koncepci – záměr oslav100. výročí založení Sokola v Lánech
  5. Starostce: zpracovat pro župu přehled aktuálních potřeb TJ, napsat dopis souboru Tyrš ohledně vystěhování, zajistit výplatu odměn cvičitelkám a trenérům, řádně vyúčtovat všechny granty na župu, MŠMT i obec. Zahájit jednání o zpracování projektu na rekonstrukci elektroinstalace v sokolovně. Zavést sešit o závadách v sokolovně.
  6. M. Moravcovi: spolu s účetní zpracovat vyúčtování grantu na regionální turnaj mládeže ve ST.