Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 14. dubna 2015

22.04.2015 21:19

Přítomni:A. Hořejší, M. Hořejší, D. Hrbek, H. Majerová, M. Moravec, M. Moravcová, V.Nováková, I. Píšová, M. Pucholt, V. Svobodová +  B. Kosárová a I. Černá za soubor Tyrš

Omluveni:   P. Pleiner, M. Zelenka

Jako host přítomen správce sokolovny p. Frolík.

 

1.      Kontrola usnesení z minulé schůze výboru

Všechny úkoly z minulé schůze výboru byly splněny.

2.      Informace ze župy podala starostka – viz jednání dále.

3.      Hodnocení valné hromady – projednána kvalita úklidu se správcem.

4.      Granty na vzdělávání cvičitelů a na vybavení sokoloven – letos nebudeme podávat žádné návrhy.

5.      Informace starostky o stavební akci – izolace suterénu. Jako dodavatel vybrán Stavební podnik Rakovník, práce by měly být dokončeny 31. května. ZŠ i MŠ informovány o zvýšených bezpečnostních opatření v průběhu prací. Jednání k uzavření smlouvy o dílo proběhne 20. dubna a pak by měly být práce zahájeny. Protože neznáme výsledky grantového řízení u MSMT, platí přísná kázeň ohledně výdajů – hradit jen to nejnutnější, všechny prostředky budou věnovány na tuto akci. OÚ odsouhlasil na zasedání letošní příspěvek ve výši 200 000,- Kč, pokud nedostaneme grant, bude převážná část těchto peněz určena na izolaci. Stavební dozor na akci bude dělat Ing. Oldřich Novák bez nároků na odměnu. Firmě bude k dispozici místnost dole v propadle.

6.      Na sobotu 18. dubna je svolána celoobecní brigáda na úklid, my budeme uklízet okolí sokolovny. Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení (špekáčky na opečení).

7.      Informace o Běhu vítězství – vstup tentokrát až vchodem u kasáren a celá soutěž bude probíhat kolem zámeckého rybníka. Účetní připomněla, že je třeba vynaložit všechny prostředky, které získá organizační výbor jako finanční dary.

8.      Projednány akce v sokolovně v dubnu a květnu. Stolní tenis má tréninky do konce dubna, cvičení žen už bude od příštího týdne probíhat pouze v úterý od 9, 19 a 20 hodin, cvičení dětí zatím zůstává. Placený nohejbal rovněž končí v dubnu. Výbor projednal žádost skautů o ubytování v sokolovně.

9.      Jednání o pojištění našeho majetku. Máme solidní návrhy od třech ( v přibližně stejné výši roční pojistky a rozsahu pojištění a to Generali, ČP a  Renomia).  Po diskusi se výbor přiklonil k názoru, abychom uzavřeli pojištění vlastní, nikoliv přes župu. Volba padla na Českou pojišťovnu.

10.  Různé:

-          Oddíl volejbalu pořádá v sobotu, 30. května den dětí a malou oslavu. Akce bude venku na hřišti, v případě špatného počasí v sokolovně.

-          16. května má v sokolovně akci mateřská škola.

-          Starostka informovala o jednání s ředitelem LS ohledně vycházky do obory.

-          Projednán návrh, aby v sokolovně byla zřízena vitrína (police) na poháry.

-          Stále je možné dávat připomínky k novému návrhu Stanov ČOS.

-          Podle předběžného odhadu by rekonstrukce elektroinstalace v celém objektu přišla na cca 1,3 mil. Kč.

-          Starostka vyzvala oddíl ST a volejbalu, aby dali příspěvky do Lánského zpravodaje o výsledcích v sezóně.

11.  Informace z oddílů a od členů výboru

-          I. Píšová se omluvila, že vzhledem k rodinné události se nebude moci tak aktivně v příštích měsících podílet na činnosti.

-          M. Moravcová: plánuje veřejnou vycházku, termín a cíl oznámí, bude nutná doprava autobusem. Sobotní cvičení již nebude probíhat (z důvodu nemoci).

-          M. Pucholt informoval o průběžných výsledcích šachového oddílu, pokud vyhrají poslední zápas, skončí jako druzí v tabulce.

-          B. Kosárová informovala za soubor Tyrš, že se soubor nemůže zúčastnit divadelní přehlídky v lázních Toušeň. Soubor uvažuje o sehrání pohádky pro děti v Lánech i okolí, což by soubor pojal jako benefiční akci ( výtěžek na sokolovnu). O kvalitě webu souboru se již v souboru bavili, hledají někoho, kdo s tím pomůže.

-          Správce p. Frolík upozornil na stav čerpadel v kotelně.

-          M. Moravec informoval o výsledcích oddílu stolního tenisu, o turnaji veteránů a navrhl, aby TJ vyzvala spolky, které v sokolovně chtějí pořádat plesy a zábavy, aby dali své termíny již v předstihu ( na podzim 2015) a podle toho se oddíl bude snažit naplánovat turnaje a přebory. Zamezí se tak situacím, kdy hned po plese probíhá turnaj a není možné sokolovnu řádně uklidit. Nebo obráceně dát spolkům na vědomí volné termíny pro plesy.

-          Účetní Věra Svobodová upozornila, že TJ musí letos vynaložit všechny prostředky tak, aby byla využita daňová úspora, jinak bychom museli zaplatit daň.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 14. dubna 2015

Výbor TJ

I.                   Schvaluje

I.1. Nákup občerstvení pro brigádníky 18. dubna,

I.2. Ubytování skautů v sokolovně při jejich akci ve dnech 22. až 24. května 2015

I.3. Zhotovení jednoduché vitriny na poháry .

 

II.                Ukládá

II.1. Starostce: uzavřít smlouvu o pojištění majetku s Českou pojišťovnou

      II.2. Oddílu ST, volejbalu, šachu:  dát příspěvek do Zpravodaje o výsledcích v sezóně

      II.3. Všem oddílům: pozvat členy na brigádu dne 18. dubna/dovybrat urychleně členské

 příspěvky na rok 2015 (podle seznamu umístěného v šatně) / maximálně šetřit

finančními prostředky, budou hrazeny  jen nejnutnější výdaje.

 

 

Příští schůze výboru bude 2. června 2015.