Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 14. listopadu 2017

21.11.2017 21:11

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M. Hořejší, I. Mišková, M. Zelenka, M. Moravcová, I. Píšová, I. Víchová, D. Hrbek

Nepřítomni: M. Moravec, P. Pleiner

V úvodu schůze přítomen správce P. Frolík.

 

1. Projednán plán akcí v sokolovně do konce roku a požadavky na topení a úklid. Správci uloženo, aby zkontroloval správné seřízení ovladače topení podle stávajících činností. Večer ve 20 hodin je v sokolovně zbytečně teplo. Dále mu bylo uloženo důkladně kontrolovat večer po skončení činností celý objekt, aby se nikde nesvítilo, nebyla otevřená okna nebo netekla voda.

2. Kontrola úkolů z minulé schůze – nesplněno jednání s bankou o úvěru, nepředložen příspěvek všestrannosti do připravovaného almanachu. Starostka poděkovala M. Hořejší a všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu divadla 10.11.(A. Hořejší, I. Váchová, Simona, M. Píša). 115 prodaných vstupenek, čistý zisk 3938,- Kč.

3. Starostka informovala výbor o stavu financí na účtě.

4. Informace a úkoly ze župy podala starostka.

- dotační programy MŠMT,

- spolkový rejstřík máme v pořádku,

- pro všestrannost: 16.12, cvičitelský sbor župy v 9:15 v Kladně v sokolovně/ připravovat zprávu o činnosti všestrannosti za rok 2017/ sletová akademie v Rakovníku 21.4. 2018, župní slet bude 20. 5.2018 v Kladně/ zaslat župě foto z akcí pro nástěnku v Tyršově domě/

- od vzdělavatelky: poslat zprávu za TJ do 12. ledna/ snažit se získat vzdělavatele v TJ/ doporučeno, aby každá jednota měla alespoň dva kroje ČOS pro reprezentaci při různých akcích/ vyhlášena výtvarná soutěž pro děti „Sokolíci malují“, výkresy zasílat nejpozději do 20.3. 2018/ zvážit možnost sázet lípu(lípy) ke 100. výročí republiky/ připomenout a učit členy sokolské písně/

- bratr starosta vyslovil naší TJ nespokojenost, že se nezúčastňujeme pietních akcí na hřbitově při výročích TGM. Výbor namítá, že někteří naši členové přítomni byli, ale nejsou krojovaní a mladší členové se nemohou zúčastnit, protože jsou v práci. Výbor rozhodl opatřit několik sokolských šál právě pro tyto příležitosti/ naše TJ se v obci prezentuje dostatečně nejen akcemi, ale i pravidelnou rubrikou v místních novinách/ diskuse kolem rozdělování dotací ze strany MŠMT sleduje starostka/ informace o vysazených stromech svobody v obci podáme/

5. Starostka podala informaci o probíhající 1. etapě prací na elektroinstalaci. Nejsložitější je úsek u jeviště. Je třeba co nejdříve vystěhovat a vybourat skříně v šatně u jeviště, aby se tam mohla vybudovat sádrokartonová příčka pro osazení rozvaděče. Kladná zpráva je, že na sále se žádné vysekávání nebude dělat. Na naši výzvu, aby lidé a firmy přispívali na tuto akci, reagovalo hned po zveřejnění několik osob, teď je odmlka. Požádala proto členy výboru, aby tuto možnost připomněli svým členům. Při dalších akcích dobře instalovat „sloup“ na dobrovolné příspěvky. Práce probíhají podle plánu, včas se dohaduje s námi postup, aby se příliš nenarušoval provoz a stihl se mimořádný úklid denně po skončení prací.

6. Oslavy 100. výročí Sokola v obci v roce 2018

I. Víchová a I. Píšová předložily návrh plánu oslav, náměty. Všichni členové se k návrhu vyjádřili a byl stanoven rámec oslav. Přípravou se bude zabývat celý výbor vždy na každé schůzi. Do lednového Lánského zpravodaje dát článek k výročí a nastínit oslavy. Starostka předložila návrh textu brožury, vyjádří se k němu ještě M. Hořejší a I. Píšová, dalším postupem pověřena starostka (grafické práce, fotky, tisk). Předveden kalendář vyrobený k výročí sokolovny v Unhošti.

 

7. Různé informace, došlá pošta

- projednána žádost Lesní správy o pronájem sokolovny na ples 16. února 2018,

- starostka vyzvala předsedy oddílů, aby poslali do LZ foto z činnosti v roce 2017(+ malá popiska),

- TJ se znovu přihlásila do aukce na dodavatele energií, již máme nové smlouvy ( od června 2018),

- v listopadu má MŠMT vypsat opět Program VIII na odměny cvičitelům a trenérům. Rozhodnuto žádost podat.

- na hřišti je spadané listí, společná brigáda nebude organizována, každý může podle svých časových možností brigádu udělat,

- starostka přednesla návrh na udělení vyznamenání stříbrnou medailí ČOS pro A. Bechyněho

- starostka přednesla návrh na příspěvek ve výši 300,- Kč na úbory pro ty členy, kteří nacvičují na slet,

- připomněla též dovybrání členských příspěvků a sletových známek a to nejpozději do konce listopadu. Současně požádala všechny členy, aby předložili platby,doklady a vyúčtování včas, protože paní účetní bude funkci předávat nové účetní, tak aby vše stihla zaúčtovat.

- I. Píšová navrhla, abychom již od teď shromažďovali příspěvky do tomboly od jednotlivců nebo sponzorů na naši zábavu plánovanou na 24. 11. 2018. Dále navrhla zřízení facebookového účtu TJ.

- 9.12 se bude konat opět ADVENT. TJ bude mít svůj stánek. Propagovat mezi členy, požádat o příspěvek a pomoc. Pomoc při přípravě v pátek 8.12. od 17 hodin. Oddíl ST nebude mít trénink.

- 18.12 se bude konat TV akademie v hlavní režii B. Ladrové.

- starostka informovala, že ve všestrannosti byly letos vyškoleny tři nové cvičitelky: Soňa Badziony, G. Peroutková a S. Molčanová(poslední dvě spolupracují s B. Ladrovou v AE).

 

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány ze dne 14. listopadu 2017

 

Výbor TJ

I. schvaluje: pronájem sokolovny na ples LS dne 16.2. 2018/ příspěvek ve výši 300,- Kč na člena, který nacvičuje na slet – na úbor/ zakoupení šál ČOS pro členy/ návrh na udělení sokolského vyznamenání A. Bechyněmu/

 

II. ukládá:

-          Starostce a pokladní – pokud nezískáme dotaci MŠMT – ihned zahájit jednání o možnosti půjčky u ČSOB,

-          M. Moravcové zpracovat příspěvek o všestrannosti do připravovaného almanachu a zprávu o činnosti odboru za rok 2017 pravidelná činnost, akce- kdy – co – kolik lidí),

-          Vedoucím oddílů, cvičitekám a trenérům: připomínat členům možnost přispět na akci elektroinstalace osobním darem/ požádat je o příspěvek a pomoc při Adventu/ překontrolovat výběr členských příspěvků ve svém oddíle.

-          Starostce – po vypsání grantu MŠMT v Programu VIII zpracovat žádost