Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 15. ledna 2013

22.01.2013 22:17

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M. Hořejší, H. Majerová, M. Moravcová, I. Píšová, P. Pleiner, V. Svobodová, M. Zelenka, M. Moravec

Omluveni: E. Kosár, M. Pucholt Jako host na první bod přítomen správce pan Frolík.

 

1.Provoz a akce v sokolovně v lednu, únoru a březnu

Podrobně projednány akce v sokolovně a dojednána spolupráce oddílů a úklid nářadí před velkými akcemi. Z nejbližších akcí: 2. února obecní ples – příprava již v pátek 1. 2./ 3. února  cvičení pro ženy od 16 hodin/ 9. února ST se pokusí přesunout zápas na odpoledne, aby od 18 hodin byl sál volný, večer repríza divadelního představení/ 10. února maškarní merenda/ 15. února prodejní akce do 17 hodin/ 9. března zábava (návoz věcí do sklípka již v pátek)/

 14. března valná hromada TJ.

Se správcem dohodnuto dřívější vypínání topení, protože na sporty je zbytečně teplo. Při provozu nezhasínat světlo na WC ( je větší spotřeba při opakovaném zapínání).

 

2. Kontrola úkolů z minulé schůze

Nesplněné body:  aktualizace webových stránek oddílu ST a  šachy, provedení a odevzdání inventury Tyrš a za sokolovnu, úklid skladových prostor souboru Tyrš. Ostatní úkoly splněny.

 

3. Informace ze župního výboru konaného 7. ledna

- pro odbor všestrannosti: 19. ledna župní cvičitelský sbor od 9:30 hodin, začátkem května župní akademie na Stochově – sdělit jaké vystoupení chystáme.

Příprava volebních valných hromad TJ – viz jednání dále. Župní valná hromada  20. dubna v Malíkovicích. Budeme mít 3 delegáty.

- úkoly ke sběru statistických výkazů.

 

4. Finanční situace

Na účtě TJ k 31. 12. 63 600,- Kč, vložena hotovost cca 20 000,- Kč. Z důvodu očekávané platby záloh v únoru a březnu ( cca 43 000,- Kč) splatit župě zatím 30 000,- Kč ( místo plánovaných 50 000,- Kč) . Všechny výdaje vyšší než 500,- Kč předem projednat se starostkou, jinak stop stav čerpání peněz (netýká se startovného, registrací apod.).

Za 2. pololetí se oddíly podílejí na krytí nákladů sokolovny částkou 40,- Kč za hodinu využití. Vnitroúčetně: všestrannost 116 hodin, stolní tenis 125 hodin, volejbal 50 hodin, Tyrš 42 hodin, šachy 48 hodin.

Účetní předala oddílům zjednodušený přehled jejich hospodaření za rok 2012. Prohlédnout, případné dotazy na příští schůzi nebo u V. Svobodové.

 

5. Různé, došlá pošta

-  k nahlédnutí novoročenky, které TJ obdržela,

- M. Moravcovi předán kontakt na dva nové zájemce o stolní tenis,

- projednána životní jubilea našich členů v r. 2013,

- projednány přihlášky nových členů,

- starostka požádala všechny, aby nelepili na vchodové dveře oznámení a vzkazy anebo je potom  řádně odstranili. Nepůsobí dobře oblepení a špatně se různé lepenky odstraňují.

- při inventuře nábytku v sokolovně zjištěno, jak nešetrně se zachází se stoly a židlemi při stěhování a zapůjčování.

- předložen přehled o odpracovaných brig. hodinách ( dle záznamů v sešitě), diskuse o problémech řádného plnění této povinnosti, za vzor dán oddíl volejbalu,

- předloženy požadované statistické výkazy a registrace pro župu,

- projednána výše oddílových příspěvků kromě šachu (nepřítomen zástupce),

- starostka podala informaci o vyúčtování grantů pro župu a pro obec. Upozornila, že při zpracování žádostí o granty na sport je třeba počítat s tím, že musí být navýšení 30% z vlastních prostředků. Napříště je třeba více si hlídat přímo v oddílech čerpání a předkládané doklady dozadu označit o jaký grant se jedná.

- informace o členské základně TJ,

- projednána písemná žádost o pronájem sokolovny na akci 9. března.

 

6. Příprava valné hromady

Výbor rozhodl uspořádat valnou hromadu TJ ve čtvrtek 14. března od 18 hodin. Ve všech oddílech by měla do té doby proběhnout volba předsedy, v odboru všestrannosti volba náčelnice. Navrhnout nové členy pro práci ve výboru. Podrobnou přípravou VH se bude výbor zabývat na příští schůzi.

 

7.Diskuze

P. Pleiner informoval, že oddíl volejbalu plánuje výjezd na hory jako zimní soustředění. Vše si budou účastníci hradit sami.

M. Moravcová informovala o připravované prezentační cvičební akci na 3. února.

M. Moravec: informoval o uspořádaných turnajích, na silvestrovském byla oproti jindy malá účast,

I. Píšová: informovala o proběhlé premiéře souboru Tyrš  a připravované repríze na 9. února (starostka se omluvila oddílu ST, že odsouhlasila termín reprízy a opomněla, že ST má zápas). Dále informovala, že soubor se chystá letos na přehlídku sokolských divadelních souborů do lázní Toušeň,

M. Hořejší: pozvala členy výboru na VH OS Naše Lány 26. ledna od 15 hodin v hotelu Classic. Požádala o přípravu nové smlouvy pro Domeček ( až po vyhodnocení nákladů za letošní rok, aby bylo možné stanovit ceny za energie). Požádala o výměnu zářivky v Domečku. Sdružení plánuje na léto malování a broušení parket. Od 6. února bude probíhat v Domečku jóga pro veřejnost.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 15. ledna 2013

Výbor TJ Sokol Lány

I.                   schvaluje

  1. přijetí nových členů: P. Zelenková, M. Rovná, D. Honlová, M. Běloušková, P. Šiškina,K. Kotzinová,S. Steinbrecherová, A. Chladová, V. Vostatková, T. Lagová, K. Matějková, A. Štrosová, M. Barochová, N. Matějková, M. Burgerová, T. Burgerová, T. Randulová, A. Sokolová, T. Typolt, B. Buřičová, O. Buřič, A. Česká, J. Baráková, M. Lážnovský, B. Kosárová, M. Dondová, A. Špalek, M. Chocholová, J. Slavíková, R. Schritterová, P. Erben, J. Novotný
  2. výši oddílových příspěvků takto:

      stolní tenis                  300, 150,  nečlenové 30,- Kč/hodinu

      volejbal                       200, 100, nečlenové 30,- Kč za hodinu

      všestrannost                200, 100, nečlenové 50,- Kč za hodinu(senioři 30, děti 10)

      šachy – zástupce nepřítomen, bude stanoveno na příští schůzi.                                          Oddílový příspěvek by měl platit každý, kdo je v oddíle aktivní. Je-li ve více oddílech,      zaplatit v každém oddíle.

  1. Pronájem sokolovny na benefiční akci dne 9. března a to za podmínky úhrady nákladů za energie, sklípek, výčep a úklid. Výbor žádá, aby byla TJ uvedena jako sponzor – podporovatel akce.         
  2. Cvičební hodiny jógy pro veřejnost v Domečku . Pro TJ 10% z vybraného vstupného .

 

II. Ukládá

  1. hospodářce A. Hořejší: poslat župě splátku 30 000,- Kč
  2. vedoucím oddílů a náčelnici:

2.1.  projednávat případné nákupy nad 500,- Kč dopředu se starostkou, maximálně šetřit. Platí to i o energiích. Vést k šetření všechny účastníky tréninků a cvičení.

2.2.  zajistit gratulace jubilantům (ST: R. Spiegl, J. Lážnovský/ volejbal: M. Jirkovský/ šachy M. Koblic/ všestrannost H. Blahoutová, M. Hamouzová, A. Česká, A. Hlavsová, M. Horáková, H. Sluníčková, A. Hořejší, V. Loskotová, I. Pelcmanová.

      Věcné dárky ve výši úměrné zásluhám a aktivitě člena.

2.3.  zajistit výběr členských příspěvků nejpozději do konce března 2013

2.4.  hledat nové členy do výboru TJ ,

2.5.  zkontrolovat splnění brigádní povinnosti svých členů.

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 12. února.