Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 15. ledna 2019

16.01.2019 20:53

Přítomni: V. Nováková, M. Zelenka, M. Moravec, I. Píšová, I. Víchová, I. Mišková,  M. Hořejší,

Nepřítomni: D. Hrbek, A. Hořejší

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze výboru

Všechny důležité úkoly byly splněny, zbývá dovybrat od všech členů prohlášení GDPR.

2. Finanční situace

Starostka seznámila výbor se stavem financí na účtu a na hotovosti (60169,- + 10392,-) , podařilo se díky vlastním akcím i platbám od nájemců uhradit všechny faktury i ostatní výdaje, takže je TJ bez dluhu. Musíme jen převést zpět na účet Běhu půjčenou částku 45000,- Kč. Situace již není tak kritická jako v prosinci, ale přesto platí: šetřit, o výdajích bude rozhodovat výbor nebo starostka a také začít vybírat členské a oddílové příspěvky, abychom měli na platby záloh a běžné výdaje.

3. Projednání statistiky členské základny.  Starostka podrobně informovala o počtech členů v jednotlivých oddílech, bohužel hodně členů nezaplatilo, takže má TJ o 51 členů méně než v r. 2017, tedy 196. Členstvo také hodně stárne, naprosto chybí dorost a také děti (pokud nepočítáme oddíl aerobiku). Předala oddílům seznamy členů pro placení příspěvků 2019 a pochválila oddíl volejbalu, který již odevzdal členské i oddílové příspěvky svých členů na rok 2019. V seznamech jsou vyznačeni členové, od nichž chybí prohlášení GDPR. Zároveň projednána výše oddílových příspěvků(viz usnesení). Diskuze o tom, zda by se oddílové příspěvky měly platit pololetně – vždy v lednu a v září. K tomuto bodu se výbor vrátí později.

4. Projednány informace a úkoly ze župy, uloženy úkoly ke zpracování registrace, grantů a zpráv pro župu.

5. Návrhy na opravy a údržbu majetku v r. 2019

Navrženo: * provést nátěr střechy na severní straně objektu, *kontrola stříšky na východní straně,* omítky na západní straně/* oprava podlahy v sokolovně/* provést nutné drobné opravy na hřišti –nátěry, sítě atd. M. Moravec navrhl zvlášť zateplit jeviště – nutná technická rada. Do dalších věci se nepouštět a střádat peníze na provedení zateplení a fasády celé sokolovny.

6. Zpracování kalendáře akcí TJ – pro Lánský zpravodaj a pro valnou hromadu.

7. Informace a úkoly správce – ten požaduje doplnit nákupem prostředky na úklid, reklamoval svoji fakturu za vodu, upozornil na nutnost nákupu nového čerpadla do sklepa a navrhl vyměnit podružný vodoměr v bytě. Starostka mu připomněla řádné plnění povinností při plesech, požádala o šetření velkými igelitovými pytly, řádné třídění odpadu a udržování v čistotě všech prostředků (mopy, smetáky, hadry aj). Správce připomněl dát do smlouvy hasičům zaplacení KAUCE při pořádání plesu.

8. Příprava valné hromady TJ

Termín: úterý 12. března 2019 v 19 hodin v sokolovně ( činnosti do té doby mohou v sokolovně proběhnout).

Výbor rozhodl, že bude podáno malé občerstvení.

Zprávy připraví: starostka za TJ, jednotlivé oddíly, kontrolní komise a hospodářka.

Zajištění účasti:  osobní pozvání v oddílech, pozvánky, vývěska, Lánský zpravodaj, místní rozhlas, web TJ a face-book obce.

Řízení VH: I. Píšová

Mandátová a volební komise: navržen K. Pleiner + z příchozích

Návrhová komise: Milan Moravec + z příchozích

Přípravy volby nového výboru. Ze stávajících členů výboru chtějí zůstat: M. Zelenka, A. Hořejší, M. Moravec, M. Hořejší, I. Víchová, I. Mišková, V. Nováková. Za nové členy navrženi ( a je to projednáno) M. Brožek z oddílu ST, M. Píša a nová náčelnice, která bude zvolena na schůzce cvičitelského sboru. Ještě diskuze o „hospodáři“ – člověku, který předkládá výboru návrhy na údržbu a opravy a řídí správce budovy.  Navržen O. Novák. Je třeba získat nové členy kontrolní komise.  Z. Fenclová nechce jako předsedkyně pokračovat.  Projednána změna ve funkcích. Na starostu bude navržen Martin Zelenka, místostarostku Martina Hořejší, jednatele V. Nováková.

9. Příprava župní valné hromady, která se bude konat v sobotu 6. dubna 2019 v kině Sokol v Kladně cca od 10 do 12-13 hodin. Podle klíče máme právo vyslat 3-4 zástupce TJ.

Výbor navrhuje, aby pokračovali ve své funkci stávající župní starosta, místostarostka a jednatelka. Do výboru župy navrhujeme V. Novákovou.

10. Diskuze a různé

- Byly spočítány hodiny využití sokolovny jednotlivými oddíly ve 2. pololetí 2018: všestrannost 113 hodin, ST  138, volejbal  68 hodin . Bude účtováno oddílu x 50,-/hod.

- Ilona Víchová informovala výbor o založení oddílu rekreačního florbalu, o velkém zájmu jak dětí, dorostu, tak i dospělých. Zájemci rozděleni do dvou skupin, tréninky jsou v úterý v době od 17:30 do 19 hodin. Projednány organizační věci a nákup potřebného nářadí.

- Starostka informovala o zájmu paní Lucie Kulaté (přistěhovala se z Rakovníka) vést u nás pod Sokolem taneční kroužek školkových dětí. Byly jí nabídnuty dva jedině možné termíny, souhlasila s pátkem od 16 hodin. Zahájení 8. února. Propagaci zajistí TJ přes MŠ Lány.

- V minulém týdnu byla provedena revize hasicích přístrojů v sokolovně. V té souvislosti starostka připomněla, že nový výbor bude muset provést kontrolu všech předpisů – zda máme všechny potřebné revize.

- Výbor informován o významných životních jubileích členů v r. 2019.

- V těchto dnech byla odesláno vyúčtování zbývajících grantů – vzdělávacímu odboru ČOS a na MŠMT.

- M. Zelenka znovu připomněl problém správcovství sokolovny.

- M. Moravec informoval o uskutečněných turnajích ST, stěžoval si na zimu na jevišti ( kde staví jeden stůl) a na určité problémy s tréninkem dětí při jejich velkém počtu.

- Byly projednány akce v sokolovně v lednu a únoru a s tím spojené úkoly včasného a řádného úklidu náčiní a nářadí.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 15. 1. 2019

Výbor TJ

I. bere na vědomí

1. zahájení činnosti oddílu florbalu při TJ a tanečního kroužku pro školkové děti

 

II. schvaluje

1. výši oddílových příspěvků takto: všestrannost 100 a 300 Kč/ ST 300,-/ volejbal 200,-/

2. kalendář akcí TJ v r. 2019,

3. plán hlavních oprav a údržby v r. 2019

4. nákup branek pro florbal v ceně cca 900,- Kč a nákup nového čerpadla do sklepa

5. konání valné hromady TJ v úterý 12. 3. 2019 od 19 hodin

 

III. ukládá

1. starostce: vstoupit v jednání s firmou, která zhotovila podlahu a předběžně objednat její opravu/ zajistit propagaci valné hromady TJ, připravit program, zprávu o činnosti a pozvání hostů/ svolat schůzku cvičitelek, projednat s nimi úkoly ze župy a zvolit novou náčelnici/zajistit nákup vhodného čerpadla do sklepa/ ověřit správnost fakturace vody správci/ projednat s K. Pleinerem řízení voleb na volební VH/ zajistit propagaci tanečního kroužku pro děti MŠ/ se ženami zajistit občerstvení na valné hromadě.

2. Všem vedoucím oddílů, cvičitelkám a trenérům

Co nejdříve vybrat a odevzdat členské a oddílové příspěvky a chybějící prohlášení GDPR od členů/ zajistit dostatečnou účast na valné hromadě TJ/ připravit zprávu o činnosti oddílu na VH

3. Milanu Moravcovi

- nejpozději do 15.2. zpracovat registraci sportovního oddílu, návrhy na granty odboru sportu(pozor 30% spoluúčast!!!) a zprávu o činnosti pro odbor sportu na župu.

 

 

Příští schůze výboru bude 12. 2. 2019