Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 15. října 2013

17.10.2013 20:34

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, H. Majerová, M. Moravec, I. Píšová, V. Svobodová, M. Moravcová,M. Pucholt, D. Hrbek, M. Zelenka. Jako host správce p. Frolík.

Omluveni:  M. Hořejší,  P. Pleiner

 

1. Kontrola usnesení

Z minulé schůze výboru byly všechny úkoly splněny.

 

2. Finance – k 30. září na účtu  cca 154 tis. Kč. Výběr členských příspěvků je ukončen u mužské části, v ženských složkách ještě chybí několik členek. Po diskuzi výbor rozhodl realizovat ještě letos opravu pánských WC.

 

3. Výsledky aukce na dodavatele energií

TJ obdržela návrh smluv na nové dodavatele elektřiny a plynu, kteří garantují po dobu dvou let snížení nákladů u elektřiny o 32%, u plynu 26%, což představuje finanční úsporu za 2 roky cca 51 000,- Kč. Novým dodavatelem od 1. 6. 2014 se stane firma VEMEX Energie a.s. Zálohy budou s novým dodavatelem dohodnuty jinak než dosud.

 

4. Různé, došlá pošta

- projednán kalendář akcí připravovaných v sokolovně na zbývající část roku. Pozor při souběhu několika činností, brát vzájemně ohledy! Otevřen zůstává termín „jarmarku“, bude upřesněno do 19. října (zda 7. nebo 14. prosince).

- v souladu s rozhodnutím na minulé schůzi výboru podala starostka grant k MŠMT pro rok 2014 na akci „Izolace a zateplení suterénu sokolovny“ .Celkové předpokládané náklady 307 500,- Kč, požádali jsme o částku 220 000,- Kč, zbytek bychom měli zafinancovat z vlastních zdrojů nebo z dotace od OÚ.Žádost obsahuje 10 příloh včetně naskenovaných všech materiálů a písemného vyjádření ČOS, který akci doporučil ke schválení. Pokud bude dotace schválena, musíme doložit řadu dalších podkladů. Výsledek by měl být znám někdy na jaře.

- členové výboru byli seznámeni s nabídkou ČOS – účast na 15. světové gymnaestrádě, která se bude konat v červenci 2015 v Helsinkách. Nabídka je umístěna ve vývěsce TJ – pro případné zájemce o účast.

- ČOS pořádá v sobotu 16. listopadu 2013 seminář  k novému Občanskému zákoníku ( a jeho dopady na občanská sdružení). Zúčastní se starostka, případně i účetní.

- oddílu volejbalu předána nabídka na využití rekreačního objektu Homole.

- starostka podala základní informace o sjezdu ČOS a dala k dispozici články starostky a náčelníka ČOS z posledního časopisu Sokol.

- je objednána revize nářadí a revize komínů.

- v sobotu 9. listopadu proběhne v obci sběr nebezpečného odpadu.

- oddíl volejbalu požádán o úklid venkovního nábytku z hřiště pod přístřešek.

- TJ se zapojí  stánkem s občerstvením při organizaci „Voňavého adventu“. Vedoucí oddílů  informují své členy a požádají je o pomoc.

- pétanquový turnaj se chýlí ke konci. Výbor jednal o zakoupení odměn pro vítěznou dvojici.

 

5. Informace z oddílů, připomínky členů výboru a správce

- správce P. Frolík: upozorňuje na nebezpečí úrazu venku na hřišti. Sloup u střídačky je dole značně zrezivělý! Práce dole ve sklepě a v kotelně byly ukončeny.

 

-          M. Moravcová: pozvala členy výboru  na turistický výšlap po uhelných jámách v okolí Lán spojený s výkladem autora naučné stezky Ing. Karla Kestnera. Akce se koná v neděli 20. října od 9 hodin. Informovala o dalších cvičebních akcích pro ženy.

-          M. Moravec a D. Hrbek:  oddíl ST má 4 družstva. Proběhl první regionální turnaj dětí ve ST s malou účastí, jedná se se župou o příspěvku na tento turnaj, bude účtováno přímo župě. 2. a 3. listopadu významné krajské turnaje, z nichž má TJ i finanční profit. Předány dvě přihlášky nových dětských členů do oddílu, bohužel tréninky kolidují s jinými aktivitami v obci ( aerobik a fotbal).

-          M. Zelenka:  do AVL je přihlášeno 6 družstev, zahájena bude 1. listopadu. Tréninky probíhají dvakrát týdně.  Požádal, aby každý oddíl po sobě uklízel a i zamykal skříň s náčiním a klíče ukládal na určené místo.

-          I. Píšová: požádala o změnu termínu „Adventu“ . Informovala výbor, že soubor má nabídku odehrát představení, s nímž byli na přehlídce v lázních Toušeň v TJ Sokol Nasavrky.  Soubor začíná připravovat další premiéru na 30. prosince.

-          A. Hořejší: tlumočila požadavek Domečku na uspořádání narozeninových oslav 9.a 16. 11. odpoledne. Výbor neměl připomínky.

-          H. Majerová: připomněla, abychom při opravách WC řešili i vzhled zdiva v chodbě ( komín zakrytý obkladem).

-          V. Nováková: informovala, že od 4. listopadu  rozšiřuje všestrannost nabídku o cvičení pro rodiče s dětmi, které povede B. Rovná. Dále připomněla, že po spadání listí na hřišti je možné dělat individuálně brigády na jeho úklid.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 15. října 2013

Výbor TJ

  1. schvaluje

-    podání grantu k MŠMT na rok 2014 na izolaci a zateplení suterénu sokolovny,

-          realizaci opravy pánských WC v letošním roce dle předložených nabídek,

-          podpis smluv s novým dodavatelem elektřiny a plynu od 1. 6. 2014 (tj. po vypršení smlouvy se stávajícím dodavatelem),

-          nákup odměny pro vítěznou dvojici v pétanquovém turnaji ( cca 500,- Kč)

  1. ukládá

-          starostce a účetní provést předběžnou kontrolu dokladů k čerpání dotace od OÚ,

-          starostce: zúčastnit se školení k Občanskému zákoníku,

-          správci: připravit a odevzdat nebezpečný odpad dne 9. listopadu,

-          všem oddílům:

      - informovat členy a požádat je o pomoc při přípravě a v průběhu „jarmarku“ (termín       bude znám do 19. října),

      - aktualizovat webové stránky TJ  a více využívat Lánský zpravodaj k informování         veřejnosti o naší činnosti,

      - překontrolovat placení členských a oddílových příspěvků a včas odevzdat,

      - informovat členy, že brigády na úklid listí na hřišti je možné provádět individuálně.

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 19. listopadu 2013.