Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 15. září 2009

15.09.2009 20:46

Přítomni: A. Hořejší, J. Gruber, E. Kosár, V. Nováková, M. Zelenka, P. Slánička, I.
Hošková
Omluveni: A. Tolkačev, M. Hořejší, L. Moravec, K. Pleiner
1. Informace ze župního výboru
-finance z ČOS letos značně omezené, župa bude rozdělovat peníze podle došlých faktur.
Naše TJ zatím předložila faktury za cca 266000,- Kč. Tolik prostředků však určitě
nedostaneme. Zároveň župní výbor připomněl povinnost splácet poskytnuté půjčky. My
dlužíme župě ještě 150000,- Kč.
- informace pro všestrannost předány cvičitelkám,
- předány informace z odboru sportu, nyní se jedná hlavně o turnaje stolního tenisu,
- byla provedena kontrola pojištění sokolského majetku, starostka požádala o doplnění naší
pojistky o venkovní sportovní areál.
- 14. září proběhla pietní akce u hrobu T.G.M. Na příští rok se připravují velké oslavy.
2. Rozvrh využití sokolovny a velké akce na další období
Pondělí 17:00 – 18:00 všestrannost
18:30 – 21:00 volejbal
Úterý 16:00 - 21:00 všestrannost
Středa 18:00 – 21:00 stolní tenis
Čtvrtek 16:00 – 18:00 všestrannost
18:30 – 20:00 volejbal
Od 20:00 Tyrš
Pátek 18:00 – 21:00 stolní tenis
Sobota 9:00 – 10:00 všestrannost
( v případě přeboru ST se překládá vždy na neděli od 9:00 hodin)
Již známé a ohlášené akce:
18. 9. prodejní akce, 26. 9. bodovací turnaj žáků ve ST, 28. 9. příprava burzy oblečení,
29. 9. burza – prodej a pak od 16 hodin cvičení, 3. října posvícenská zábava, 16. října prodejní
akce. Výbor připomněl, aby byl včas určen termín adventní akce v sokolovně. Soutěže ST
nejsou dosud rozlosovány, jakmile budou známy termíny, zapsat do kalendáře a pokud možno
respektovat ze strany ostatních oddílů.
3. Finance a práce v sokolovně
- starostka seznámila výbor se stavem prostředků na účtě a hospodářka se stavem hotovosti.
Přísný úsporný režim stále trvá, aby byly peníze na zaplacení všech záloh do konce roku!!!
-Ze seznamu prací, které je třeba v sokolovně provádět, bylo během prázdnin splněno:
A. Bechyně svařil část plotového dílu u vstupu na hřiště, Nováková+Hořejší+Majerová
zasázely 105 ks sazenic habrů k plotu u Ohrad a staraly se o zalévání (spolu s oddílem
volejbalu), členové oddílu nohejbalu upevnili sítě na celém hřišti ( avšak umělohmotné spojky
nejsou nejlepším řešením, praskají a již je jich mnoho zase nefunkčních), Pleiner a Havelka
vystěhovali věci souboru z místnosti bývalé šatny v suterénu, Nováková a Majerová místnost
vybílily, uklidily, byl postaven regál a uklizeny věci z Běhu vítězství. „Domeček“ zařídil
vymalování galerie a klubovny a následný úklid a ženy z všestrannosti provedly generální
úklid sokolovny včetně mytí oken. Ostatní práce stále trvají. Kromě toho bylo několikrát za
léto uklízeno hřiště od listí.
4.Došlá pošta, informace a různé
- pan Cepák požádal o pronájem sokolovny na 3. října na zábavu. Výbor souhlasil – za
obyvklých podmínek.
- Pan Šváb, se kterým je uzavřena smlouva o pronájmu části pozemku za naší
„střídačkou“, se přestěhoval. V domě Na Ohradech bydlí někdo jiný, je nutné zjistit a
dohodnout , zda má zájem smlouvu prodloužit. Výbor předběžně s pronájmem
souhlasil.
- Starostka oznámila vedoucím oddílům, kolik Kč bylo převedeno ze středisek na účet
jako podíl na provozu sokolovny ( dle využití jednotlivých oddílů):
Všestrannost 3200,- / stolní tenis 2980,- / volejbal 1220,./ nohejbal 120,-/
Divadlo 600,-/
- Projednán program „SOKOLENÍ“ v naší TJ, pozvánka na turistický pochod 20. 9.
- E. Kosár: za obec poděkoval Sokolu za podíl na přípravě jednání soutěžních komisí (
Vesnice roku 2009). Upozornil na špatný stav parket v některých místech v sokolovně,
což je i pro ST na hranici bezpečnosti. Doporučuje zabývat se přípravou opravy
alespoň částečné.
- I. Hošková: soubor Tyrš kvůli nemoci svých členů letos nehrál během prázdnin,
pokračuje nácvik s Tyršaty a připravuje se nová premiéra. Soubor získal mimořádný
grant od KÚ.
- P. Slánička informoval o LNL, která bude uzavřena 23. října, o soutěžích, které
pořádal během prázdnin. Dotazoval se na stanovisko výboru k přestupu našich členů
do N. Strašecí, kde budou mít možnost hrát vyšší soutěž. Výbor proti tomu nic
nenamítá, ale nesouhlasí, aby treninky družstva z N. Strašecí probíhaly na našem
venkovním hřišti (protože by tak blokovaly sportování místních).
- M. zelenka informoval o volejbalové lize, kde bude letos opět více družstev a zápasy
budou hrát ve všední dny ve svých tréninkových hodinách, v případě potřeby bude
žádat mimořádný termín v naší sokolovně ve víkendových dnech. Dále se dotazoval
na klubovnu dole ve sklípku a na možnost uložení získaných pohárů. V souvislosti
s tím bylo navrženo, aby v šatně byla časem pořízena police ( nebo vitrína), kam by se
získané trofeje umísťovaly.
Úkoly
1) Zpracovat rozvrh využití sokolovny, vyvěsit , dát na web a správci. Z : Nováková
2) Připomenuto, aby vedoucí oddílů informovali včas správce, pokud se cvičení nebo
trenink nebude konat. Z: všichni vedoucí oddílů
3) Pozvat členy svých oddílů na turistický pochod . Z: všichni členové výboru
4) Dovybrat členské a oddílové příspěvky a odevzdat. Z: všechny oddíly
5) Příležitostně se spojit s novým sousedem a projednat s ním pronájem místa. Z: No
6) Zpracovat smlouvu na pronájem sokolovny na posvícenskou zábavu Z: No
7) Pokračovat dle možností členů oddílů v pracích podle seznamu, který byl projednán
v červnu Z: vedoucí oddílů
8) Průběžně dávat zprávy na web TJ, do Lánského zpravodaje i na web obce informace o
připravovaných i proběhlých akcích a to včetně fotodokumentace.
Z: všechny oddíly