Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 15. září 2015

17.09.2015 21:52

Přítomni:A. Hořejší, H. Majerová, M. Moravec, I. Píšová, M. Pucholt, V. Svobodová, M. Zelenka, M. Moravcová,

Omluveni:   M. Hořejší,, P. Pleiner, D. Hrbek, V.Nováková,

Jako host přítomen správce sokolovny p. Frolík.

 

1.      Kontrola usnesení z minulé schůze výboru

Všechny úkoly z minulé schůze výboru byly splněny.

2.      Informace ze župy podal místostarosta: TJ Sokol Řevničov – sokolovna v dezolátním stavu – darování obci / žádost o zaslání fotografií a písemných informací o všech událostech v jejich jednotách v letech 2014 a 2015 pro připravovaný Zpravodaj Sokolské župy Budečské v roce 2015 / 8. říjen Památným dnem sokolstva – Sletiště / návrh Sokola Kladno na založení župního fondu na poskytování návratných půjček při žádostech o granty, kdy je vyžadována spoluúčast / aktualizovat cvičitele všestrannosti na jednotách, aby župa zbytečně nevedla agendu lidí, kteří už nepracují / zaslat koncem roku 2015 seznam akcí všestrannosti, které proběhly na jednotách

3.      Finance. Izolace základů jižní strany sokolovny zaplacena. Zapůjčeny prostředky z fondu Běhu vítězství. Stále platí režim maximálního šetření.

4.      Ukončení činnosti šachového oddílu TJ Sokol Lány. Informoval Martin Pucholt. Majetek šachového oddílu zůstane v TJ Sokol Lány. Je nutné ještě zorganizovat Turnaj o šachového mistra Lány, na který byla obdržena dotace.

5.      Různé informace, došlá pošta

-          pan Kdýr, jehož pozemek sousedí se sokolským areálem, požádal o stanovisko k zamýšlené stavbě – přípojka kanalizace. Členové výboru seznámeni s projektem. Hlasováním jednomyslně odsouhlaseno.

-          Informace o grantech na volejbalový a šachový turnaj

-          Termíny sportovních a kulturních akcí 2015/2015 v sokolovně stanoveny. Stolní tenis ještě doplní pořádání turnajů. Sbor dobrovolných hasičů o termín plesu zatím nepožádal.

-          Masarykova vatra a Kulinářský jarmark 19.9.2015 – bude k dispozici ohniště ve venkovním areálu sokolovny. Pan Havelka z kulturní komise požádal o zapůjčení stolů. Správce dohlédne, aby byly zapůjčeny pouze staré stoly a nepoškozené vráceny zpět.

-          14.10.2015 proběhne burza oblečení pořádaná Domečkem

-          Informace o projektu Vize 18, zaslaného emailem na adresu starostky

6.      Informace a zprávy členů výboru

-          A. Hořejší – předala místostarostovi pamětní listy pro žáky ZŠ, kteří se účastnili výtvarné akce Naše sokolovna. Bude předáno paní učitelce Jelínkové. Zajistí místostarosta. Správci připomněla, že je nutné umýt okna na severní straně sokolovny.

-          V. Svobodová – informovala o možnosti čerpat grant na metodické pomůcky

-          M. Moravec – upřesní termínově turnaje žáků. Přednesl žádost paní učitelky Vlčkové na konání okresního turnaje žáků ZŠ ve stolním tenise. Výbor souhlasí s tím, že nebude narušena žádná plánovaná akce.

-          I. Píšová – vznesla dotaz, zda bude TJ zajišťovat občerstvení na Voňavém adventu. Dle sdělení členek výboru bude.

-          B. Kosárová – informovala o nové hře souboru. Zkoušky od října dle volného rozvrhu v sokolovně. Bude upřesněno.

-          M. Pucholt – vzhledem k ukončení činnosti šachového oddílu již nebude nutné v pátek topit v Domečku. Po uspořádání posledního turnaje předá majetek oddílu.

 

 

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 15. září 2015.

 

Výbor TJ

I.                   Bere na vědomí informace místostarosty ze župy a o zamýšlené stavební akci ve venkovním areálu sokolovny

II.                Ukládá

1.      Místostarostovi: předat panu Kdýrovi vyjádření k zamýšlené stavbě.
Předat kopii pojištění nemovitého majetku na župu

2.      M. Moravcové – připravit seznam aktivních cvičitelů všestrannosti
 

Příští schůze výboru se bude konat 13. října 2015