Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 16. února 2016

23.02.2016 21:34

Přítomni: I. Píšová, V. Svobodová, M. zelenka, V. Nováková, M. Moravec, M. Moravcová, H. Majerová, M. Hořejší, A. Hořejší

Omluveni:   D. Hrbek, P. Pleiner. Na první část schůze byl přítomen správce p. Frolík.

 

  1. Kontrola usnesení z minulé schůze

Všechny úkoly byly splněny. Bylo též účetně uzavřeno ukončení činnosti Souboru Tyrš. Byly odeslány dva granty na sport. Včas byly zpracovány a odeslány statistické výkazy i registrace.

 

  1. Došlá pošta, info starostky

-          Ředitelka ZŠ předložila žádost o pronájem sokolovny na 8. června na akademiia pronájem venkovního areálu a sokolovny na 28. a 29. června na atletické dny pro žáky. Výbor souhlasil s pronájmem bez nároků na náhradu.

-          Starostka informovala výbor o problémech s vysedáváním mládeže ve večerních hodinách na střídačce na hřišti, kde zanechávají velký nepořádek. Přijato opatření ze strany správce a požádáme školu o spolupráci.

-          Na KÚ byla v termínu odeslána žádost o grant na celkovou opravu – obnovu venkovního hřiště. Žádáme o 90 000,- Kč.

-          V diskuzi se členové výboru vyjadřovali k návrhům na akce, které zahrnout do žádosti o příspěvek od OÚ na r. 2016.

 

  1. Příprava valné hromady.

Valná hromada se bude konat ve čtvrtek, 17. března od 18:30 hodin v sokolovně. Výbor projednal organizační přípravu, propagaci a pozvání členů, otázku občerstvení, složení návrhové a volební komise, kandidátní listinu nového výboru a kontrolní komise, návrhy na vyslance a delegáty na župní VH.

 

  1. Různé, informace členů výboru

-          Správce předložil vyúčtování za leden. Výbor se pozastavil u počtu hodin vykázaných při úklidu po obecním plesu ( i když je pravda, že organizátor nezajistil úklid stolů a židlí po plesu).

-          V. Svobodová uvedla zajímavou statistiku (ze sešitu o záznamech provozu v sokolovně) o využití sokolovny v r. 2015. Byla využita 276 dní a vystřídalo se zde 5500 účastníků! Denní náklad na provoz činí 460 Kč, na jednu hodinu 134 Kč. Připomněla, že TJ musí včas vrátit půjčené peníze z fondu Běhu vítězství (50 000,- Kč).

-          M. Moravec navrhl, abychom zjistili podmínky a případně uspořádali sami v sokolovně divadelní představení ( typ na divadlo má I. Píšová a zjistí podrobnosti).

-          M. Zelenka navrhl, abychom nechali vyměnit zámek u hlavního vchodu do sokolovny.

 

 

Usnesení z výborové schůze TJ Sokol Lány konané dne 16. února 2016.

Výbor TJ

I.                   Schvaluje:

- pronájem sokolovny a hřiště pro ZŠ Lány k uspořádání akademie a atletických dnů a to bez nároků na nájemné.

- paušální odměnu ve výši 250,- Kč správci za pohotovost v noci při společenských akcích.

- obsah žádosti k OÚ o dotaci na rok 2016.

 

II.                Ukládá:

1.      Vedoucím oddílů a členům výboru: zajistit hojnou účast členů na valné hromadě, připravit zprávu o činnosti oddílu. Nezapomínat dávat aktualizované zprávy do on-line kalendáře akcí v sokolovně M. Zelenkovi. Pokračovat ve výběru peněz za členské známky na rok 2016 a spolu se seznamem odevzdat V. Novákové.

2.      M. Moravcovi: zajistit s členy oddílu přípravu stolů a židlí na valnou hromadu po tréninku dne 16. března.

3.      Starostce: požádat ředitelku školy o součinnost při řešení nepořádku na hřišti ve večerních hodinách ze strany  dospívajících/ pozvat zastupitele na VH/ týdně kontrolovat výkaz práce správce/ zajistit nákup surovin na přípravu občerstvení/ zúčastnit se schůzky spolků se zastupiteli dne 29. 2.

4.      Správci: zápis o vykonávaných pracích provádět průběžně, po týdnu bude tento kontrolován starostkou nebo jiným členem výboru.

 

 

Další schůze výboru se bude konat až po valné hromadě.