Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 17. května 2011

23.05.2011 05:12

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M.  Zelenka, P. Slánička, V. Svobodová,   P. Pleiner, H. Majerová, E. Kosár,

Omluveni:  A. Tolkačev, I. Píšová, M. Hořejší, L. Moravec, M. Moravcová

Jako host přítomen p. Přibyl, lánský občan a šachista.

 

V úvodu schůze projednán návrh na založení šachového oddílu v naší TJ. Přítomen p. Přibyl, který si celou záležitost vezme na starost. Sděleny požadavky TJ i šachistů. Výbor souhlasil se založením oddílu, potřebné kroky provede p. Přibyl, v případě potřeby se spojí se starostkou.

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

Úkoly splněny, nesplněn zůstává stále úkol ze zápisu kontrolní komise (řád ceny Klobouk dolů), byla slíbena schůzka – zatím neproběhla. Urgovat R. Havelku.

V. Svobodová zjistí možnost pomoci při prořezání lípy na pronajatém pozemku u pana Vály.

K reklamaci židlí – usneseno poslat jednu židli naši starou a jednu novou, aby firma posoudila konstrukci.

 

2. Informace ze župního výboru

Volby nového starosty ČOS proběhnou 21. května, jedinou kandidátkou je sestra Moučková. Župa věnovala příspěvek 1000,- Kč na sokolskou akci do Lausanne, jíž se z naší TJ zúčastní J. Porcalová. Sportovní oddíly volejbal a nohejbal zpracovaly žádosti o grant – bude doručeno na župu. Stolní tenis si zařídí doručení sám.

Úkol pro starostku a účetní: nadále předkládat na župu nejen faktury a doklady, ale i doklad o zaplacení. První faktury shromáždit a župě předat v polovině června.

 

3. Pracovní činnost, brigády

Výbor kladně zhodnotil oslavu sázení lip, oddíly se o lípy starají. Starostka zpracovala zprávu o realizaci a vyúčtování pro Nadaci Partnerství.Dotace činila 10500,- Kč, celkové náklady 16451,- Kč.

Starostka zhodnotila práce udělané při brigádě 16. 4. Vyzdvihla vysokou účast a hodně práce ze strany členů volejbalového oddílu. Byl znovu projednán přehled prací, které je třeba udělat: - vratové díly srovnat a připevnit plaňky + na vrátkách (projednat s J. Rovným, zda by nepomohla firma, jíž jsme půjčili vysoké štafle), - ukotvit stožár na hřišti (až po skončení prací na pétanquovém hřišti), - oprava boků vývěsních skříněk a jejich natření (hledáme, kdo by udělal), - zřídit zásobní jámu na antuku a zábradlí u vchodu na cvičiště, -  zřídit ohniště ( řešit v souvislosti s pét. hřištěm),- provést řádný a úplný úklid dole v skladu souboru Tyrš (výbor důrazně žádá členy souboru, aby toto bylo provedeno do začátku prázdnin!). Během prázdnin se pak bude dělat generální úklid sokolovny před zahájením cvičení.

Byly zahájení terénní úpravy pro pétanquové hřiště, je spočítána potřeba materiálu. Položení obrubníků bude projednáno s Fi Dudášik, pak budou následovat převážně mužské práce na rozvoz a hutnění materiálu. Jakmile budou tyto práce nutné, starostka svolá brigádu. Požádat J. Rovného, zda by firma nezhotovila z dodaného materiálu kostru na vývěsní tabuli ke hřišti. Starostka informovala též o nabídkách na instalaci osvícení hřiště ( ze sokolovny nebo z obecního osvětlení – starostu Obce informuje E. Kosár).

 

4. Finanční situace

Přišla první část dotace z obce, na účtě TJ je  cca 137 000,- Kč.

Výbor rozhodl počkat s objednáním prací do zveřejnění výsledků grantového řízení KÚ (údajně 2. polovina května). Kdybychom získali grant na podlahu, všechny ostatní práce by byly zastaveny a veškeré prostředky věnovány na realizaci opravy podlahy. V souvislosti s tím projednán nápad odjinud – příspěvky na rekonstrukci podlahy posílat formou SMS – podmínky prověří M. Zelenka do příští schůze.

 

 

5. Různé informace, došlá pošta

- byla nutná oprava jističe (nesvítila světla), náklady asi 1000 kč

- odeslán grant na vybavení venkovního fitness k firmě CEMEX ve výši 95000,- Kč,

- projednána žádost SDH Lány na zapůjčení stolů a židlí na oslavy. Vysloven souhlas.

- byla provedena revize hasicích přístrojů,

- MS ČČK Lány věnovala naší TJ jako dar částku 2000,- Kč,

-starostka informovala o dvou projektech předložených na obec k posouzení a dalšímu řízení firmě Ekologie,

- P. Slánička změří a navrhne nákup nových sítí na branky a koše na hřiště, oddíl zajistí opravu násad košťat k zametání hřiště,

- ÚKOL: všichni vedoucí oddílů oznámí nejpozději do 31. května starostce svůj požadavek - návrh na prázdninový provoz v sokolovně. Dobře zvážit a omezit na minimum!

- výbor odsouhlasil žádost Domečku na pořádání letního dětského tábora ve dnech 18. až 22.7. a 8. až 12. 8. 2011 za podmínek stejných jako vloni.

- výbor rozhodl objednat firmu na revizi venkovního zařízení hřiště, zajistí starostka.

-úkol pro všechny oddíly: aktualizovat web TJ, příspěvky dávat průběžně M. zelenkovi nebo starostce.

- žádost P. Fencla na pronájem sokolovny na soukromou oslavu dne 18. června od 16 hodin schválena a to bez platby nájemného.

- z jednání se správcem (proběhlo 9.5.) vyplynuly úkoly pro něho. Z naší strany je třeba zajistit, aby cvičitelé a trenéři důsledně hlásili správci, když se cvičení nebo trénink nekoná!!! Úkol pro všechny! (telefon 606490304)

- znovu diskutována otázka letní údržby venkovního hřiště, zatím bez řešení. P. Slánička připraví náměty – návrhy na změny a úpravy  provozního řádu venkovního hřiště.

 

6. Zprávy z oddílů

Všestrannost: jsou zahájeny přípravy na slet, naše TJ se chce zapojit do nácviku. Na 5. června připravuje odbor pochod do Žiliny s výukou chůze s Nordic Walking holemi – pozvánky jsou v šatně, propagovat akci.

Volejbal: náš oddíl obhájil loňské prvenství v AVL. Turnaj RELAXu se mimořádně konal v Lánech (kurty na Křivoklátě nebyly způsobilé hře) a byl hodnocen účastníky dobře. Naše mužstvo opět vyhrálo. Od tenisového oddílu byla zakoupena antuka, napříště oddíl bude nakupovat antuku pytlovanou, dále byla nakoupena nová hadice a vozík na ni. Na 18. 6. oddíl připravuje Lánskou smeč s přihlášenými pěti družstvy.

Nohejbal: oddíl představují de facto 3 členové, na práce nejsou lidi. Turnaj, který proběhl 7. 5. měl menší účast, naopak turnaj plánovaný na 25. června (sedmiboj) je již plně obsazen.

A. Hořejší: celková účast na letošním Běhu vítězství byla 444lidí ( druhý největší počet v historii), vyúčtování ještě není uzavřeno.

Nebyl přítomen žádný zástupce divadla Tyrš, takže zprávy ze souboru výbor nemá.

 

Příští schůze výboru (poslední před prázdninami) se bude konat 21. června ve 20:05 hodin.