Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 17. února 2015

22.02.2015 16:48

Přítomni:A. Hořejší, H. Majerová, M. Moravec,V. Nováková, I. Píšová, M. Pucholt, V. Svobodová, M. Zelenka

Omluveni:  M. Hořejší, D. Hrbek, M. Moravcová, P. Pleiner

Jako host přítomen správce sokolovny p. Frolík.

 

1.      Kontrola usnesení z minulé schůze výboru

Výkazy o registraci sport. oddílů splněno/výkaz všestrannosti splněno/fyzická inventura provedena, chybí zápis od souboru Tyrš/cvičitelské průkazy – neodevzdáno. Poptávkové řízení na izolaci suterénu vypsáno, osloveny 4 firmy, které poslaly nabídku. Otevírání obálek proběhne ve středu 25. 2. v 16 hodin na OÚ. Grant na tuto akci k MŠMT podán v termínu, požádáno o 320 000,- Kč.

2.      Projednány nadcházející akce v sokolovně v únoru a v březnu. Nahlášeny změny.

3.      Stav finančních prostředků – na účtě k 31. 1. cca 190 000,-Kč, ponecháváme na realizaci izolace.

4.      Sportovní oddíly předložily žádosti o granty:

-          Volejbal na memoriál J. Zelenkové, částka 2000,- Kč

-          Stolní tenis na regionální bodovací turnaj mládeže, částka 9700,- a na turnaj veteránů částka 1600,- Kč

-          Šachy na turnaj o šachového mistra Lán, částka 600,- Kč.

5.      Příprava valné hromady, která se uskuteční v úterý, 24. března od 19 hodin v sokolovně. Rozděleny úkoly k jednání, řízením pověřen M. Zelenka. Oddíly zajistí řádnou propagaci a účast svých členů.

6.      Různé, došlá pošta

-          Za výrazné pomoci OÚ zhotoveno 6 nových stolů (je třeba natřít kovové konstrukce), které se v žádném případě nebudou půjčovat ven!!

-          Informace členům výboru o poškození podlahy od střevíčků při zábavách a od tekutin,

-          Výbor projednal životní jubilea členů. Gratulace zajistí vždy příslušný oddíl.

-          Starostka informovala o zapojení TJ do Místní akční skupiny „Svatováclavsko“, jejíž valná hromada se uskuteční 24. února. Nutno projednat na valné hromadě. Jako delegátku do orgánů spolku navrhuje výbor M. Hořejší. Po diskuzi navrženy hlavní záměry pro další léta – bude projednáno na valné hromadě.

-          Diskuse o tújích před sokolovnou, budou odstraněny a na místo nich po poradě s M. Doležalem vysazena jiná vhodná náhrada. Túje jsou přerostlé a je z nich neustále velký nepořádek.

-          Diskuse o požadavku - návrhu účastníků hry v pétanque na zřízení osvětlení. Výbor nesouhlasí jednak kvůli finančním prostředkům a jednak kvůli platnému provoznímu řádu, kdy je večerní čas užívání hřiště omezeno.

-          Starostka upozornila, že 7. března(sobota) v 10 hodin  proběhne na hřbitově pietní akt u hrobu T.G.M.(Ze strany sokolů). Požádala členy naší TJ o účast.

-          Zpracován přehled o odpracovaných brigádnických hodinách v roce 2014, nutno doplnit ještě o hodiny odpracované členy oddílů (které nejsou v sešitě brigád). Znovu připomenuta nutnost důsledněji dbát na zaplacení neodpracovaných brigádnických hodin!

-          Projednána smlouva o nájmu na maškarní bál a na pronájem výčepu a kuchyně pro firmu Nové Allegro. Současně diskutován návrh, že firma Allegro zakoupí pro TJ velkou lednici, která bude trvale v sokolovně. Podrobnosti projedná starostka s p. Sklenářem.

-          Projednána žádost mateřské školy o pronájem sokolovny na 16. května (oslavy MŠ),

-          Projednána žádost ZŠ na pronájem hřiště i sokolovny pro konání 5. Olympiády dětí a mládeže ve dnech 24. až 26. června 2015.

-          Projednána pozvánka od zahrádkářů na jejich výroční schůzi 21. února 2015. Pokud se nebude moci zúčastnit starostka, schůzi pozdraví za výbor TJ H. Majerová.

-          Starostka informovala výbor o vyhlášení roku 2015 - Rok sokolské architektury (monitorování sokoloven), o literární soutěži pro mládež „Naše sokolovna“ a o zamýšlené Noci sokoloven dne 11. září.

-          Starostka informovala výbor o schůzce členů výboru s A. Tolkačevem, kde byly projednány některé nejasnosti ohledně souboru Tyrš.

-          Projednána žádost Naše Lány na konání burzy oblečení dne 15. dubna.                     

-          Informace o účasti J. Porcalové na světové gymnaestrádě ve Finsku, schválení finančního příspěvku.

-          Průběžná informace o změně pojišťovny. Nutno urychleně jednat se župou i s potenciálním pojistitelem.

-          Pan Kougl se uvolil, že opraví vypínače v kuchyni a suterénu, schůzka s ním proběhne ve čtvrtek, 19. února.

-          Výbor vzal na vědomí žádost p. Grubera o zpracování kmenů předloňských lip.

 

7.      Informace z oddílů, členů výboru

M. Moravec: všechna 4 družstva stolního tenisu jsou momentálně v čele tabulek,výborné výsledky našich tenistů na turnajích a soutěžích ( Moravcové, Jirkovský), na turnaji žactva 18. ledna byla velmi malá účast z důvodu kolize termínu s jinou akcí.

M. Zelenka: volejbal pokračuje v AVL, ale zatím nejsou ve vedení. Informoval, že 5 členů zrušilo členství kvůli vysokému příspěvku (pokud nechodí pravidelně sportovat, mohou být tzv. přispívajícími členy). Požádal o kontrolu obložení v sokolovně, odstranění závad.

A. Hořejší: informovala o zahájení jednání se zámkem a KPR ohledně konání Běhu v květnu. První schůzka organizačního výboru proběhne 3. března.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 17. Února 2015

Výbor TJ

I.                   Schvaluje

  1. Předložení grantů na sporty župě tak, jak byly navrženy,
  2. Delegáta do orgánů MAS Martinu Hořejší,
  3. Poražení tújí před sokolovnou a náhradu podle návrhu odborníka,
  4. Pronájem sokolovny pro MŠ dne 16. května bez placení nájemného, dále pro ZŠ na olympiádu ve dnech 24. až 26. května rovněž bez nájemného, dále pro Naše Lány pro burzu 15. dubna za obvyklé nájemné,
  5. Výši nájmu pro Hokejovou síň na maškarní 14. 3. a pro provozovatele občerstvení Nové Allegro,
  6. Příspěvek Janě Porcalové na gymnaestrádu ve Finsku ve výši 2000,- Kč

II.                Ukládá

  1. Všem oddílům, odboru a souboru Tyrš: připravit zprávu o činnosti na valnou hromadu, pozvat členy a zajistit řádnou účast/ zajišťovat v průběhu roku gratulaci členům, kteří mají významné životní jubileum/ na příští schůzi přinést seznam drobných závad v sokolovně/ napsat články do Lánského zpravodaje o činnosti oddílu – ST, volejbal, šachy/
  2. Starostce: pokračovat v jednání o volbě nového pojistitele nemovitého a movitého majetku TJ/ připravit zprávu o činnosti na valnou hromadu/ dokoupit potřebný materiál na sociální zařízení/ s panem Kouglem dohodnout drobné opravy elektro.