Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 19. listopadu 2013

21.11.2013 20:23

Přítomni: V. Nováková, M. Hořejší, H. Majerová, M. Moravec, V. Svobodová, M. Moravcová,M. Pucholt,  M. Zelenka, P. Pleiner.

Omluveni:  A. Hořejší,  D. Hrbek, I. Píšová

 

1. Kontrola usnesení

Z minulé schůze výboru byly všechny úkoly splněny.

2. Finance

– k 31. říjnu na účtu  cca 160 tis. Kč. Oddíly odevzdají nejpozději do 15. prosince peníze za vybrané oddílové příspěvky. Po zaplacení všech faktur a ponechání dostatečné výše na zálohy v 1. čtvrtletí 2014 rozhodnout a koncem roku eventuálně splatit část půjčky župě (z roku 2005 na opravu střechy).

3. Informace ze župy

- možnost individuálního připojištění TJ/ vyúčtování dotací ze župy / cvičitelské srazy a zpráva o akcích všestrannosti za rok 2013/kontrola správnosti dat o TJ/možnost čerpat informace z historie TJ v sokolských věstnících, které jsou na webových stránkách www.vestniky-sokol.cz.

4. Příprava „Adventu“ 

- bude se konat v sobotu 7. prosince. Vedoucí oddílů znovu vyzvou členy, aby přispěli do prodejního stánku a pomohli s přípravou v předvečer 6.12 cca v 18:30 hodin. Je nutné připravit stvrzenky na výběr nájemného od stánkařů. Na prodej se přihlásily M. Moravcová, M. Soukupová, V. Svobodová, V. Nováková, A. Hořejší, H. Majerová- sraz v sokolovně cca v 9 hodin. V tu dobu mohou členové přinášet věci na prodej.

5. Informace a různé

- je shrabáno a uklizeno listí na hřišti. Poděkovat všem členům, kteří se na tom podíleli a zapsat brigádnické hodiny.

- rekonstrukce WC je dokončena, bylo celkově i uhrazeno ( celkové náklady cca 71000,- Kč). Pánský WC i vymalován, úklid proveden, takže od 18. 11. jsou WC opět v provozu. Poděkovat členům za účast na narychlo svolané brigádě na odvoz suti v sobotu 16.11.

- Starostka se zúčastnila školení k novému občanskému zákoníku. Podala členům výboru stručné informace o nejzásadnějších změnách. Od 1. 1. 2014 nejsme občanské sdružení ( jako právní forma), ale POBOČNÝ SPOLEK ( když ČOS ústředí je SPOLEK)!! Je s tím spojeno spousta administrativy, ale nelze se změnám vyhnout.

- Starostka připomněla, aby všechny činnosti (i mimořádně naplánované) jí byly hlášeny, aby nedošlo ke kolizi činností (příklad 9.11.)

- Znovu projednán plán akcí v sokolovně v prosinci.

- Dostali jsme pozvání na valnou hromadu hasičů, která se bude konat 14. Prosince.

- Nové židle jsou kvůli nácviku nového představení přestěhovány do přísálí. Dbát na to, aby při trénincích, cvičeních a turnajích nebyly používány (pouze na zábavy, divadlo apod.)

- Oddíly se připraví na provedení fyzické inventury – nejpozději do konce roku, podklady předá účetní.

6. Zprávy z oddílů, připomínky členů výboru

- M. Moravcová informovala o probíhajících kurzech cvičení a o připravovaných akcích,

- M. Moravec informoval o průběžných výsledcích všech družstev stolního tenisu, o pořádání turnajů, za které oddíl obdrží dotace, o organizaci regionálního žákovského turnaje ( jehož jsme garantem).

- M. Pucholt sdělil, že šachový oddíl vyhrál 2 zápasy a drží se na 2. místě v tabulce, v sobotu 23. listopadu proběhne turnaj o šachového mistra Lán, ceny věnuje OÚ.

- M. Zelenka požádal o „zapůjčení“ Domečku na Buchec 21. prosince. Vyslovil nespokojenost s chováním členů souboru Tyrš (když před skončením tréninku vypnuli hráčům světla). Ženská část oddílu jede 7.prosince na turnaj do Příbrami, nemohou se tedy ženy přímou účastí  zapojit od Adventu.

- M. Hořejší poděkovala za vstřícnost oddílu ST při změnách termínů kvůli pořádání jejich „Merendy“ dne 26. ledna.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala 19.listopadu 2013

Výbor TJ

  1. Bere na vědomí přednesené zprávy starostky a z oddílů. Připomenuto, že 22. listopadu uplyne 95 let od založení Sokola v Lánech.
  2. Schvaluje uspořádání „silvestru“ pro děti 31. prosince odpoledne a večer.
  3. Ukládá

a)      Všem oddílům: provést fyzickou inventuru majetku nejpozději do konce roku 2013(podklady předá účetní). Dovybrat oddílové příspěvky a peníze spolu se seznamem členů odevzdat hospodářce A. Hořejší nejpozději do 15. prosince. Jakékoliv změny ve využívání sokolovny zapsat včas do kalendáře v šatně a oznamovat i starostce.

b)      Starostce: kontaktovat pracovníka pojišťovny a zjistit možnosti připojištění ( např. proti ztrátě věcí v šatně, atd). Předat na župu včas vyúčtování všech dotací. Spolu s účetní založit Kartu nemovitého majetku sokolovny. Projednat se správcem, aby v den státních svátků vyvěsil státní vlajku na budovu.

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 10. prosince 2013 ve 20:05 hodin.

Program: placení oddílových příspěvků a platby od nečlenů v roce 2014,  statistika za rok 2013.