Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 19.září 2017

09.10.2017 11:04

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M. Hořejší, I. Mišková, M. Zelenka, M. Moravec, M. Moravcová

Nepřítomni: P. Pleiner, I. Víchová, I. Píšová, P. Pleiner, D. Hrbek

 

1. Informace ze župy

ČOS dosud nedostala žádné dotace od státu, mají být rozdělovány nyní v září. Můžeme očekávat zhruba stejný příspěvek na údržbu a provoz jako vloni ( cca 20000,- Kč). Ve vypsaném Programu VIII MŠMT (kterého my jsme se nezúčastnili, protože jsme podávali žádost o investici) uspělo 6 jednot ze župy a to docela slušnými částkami(MŠMT počítá určitou částku na člena jednoty – čím víc členů, tím lépe). V župě se bude nacvičovat 8 sletových skladeb, u nás tři, je třeba objednat velikosti úborů ( zajistí Nováková). Na školení cvičitelů 3. třídy všestrannosti přihlášeny od nás dvě dívky, ukončení 7. 10., zaplatíme za ně 600,- Kč s tím, že budou nejméně dva roky pro TJ pracovat. 24. Září proběhne naší župou sletová štafeta. 8. 10 si připomínáme Den sokolstva, pietní akt na sletišti 9.10 v 16:30 hodin. Starostka sdělila členům výboru program oficiálních oslav výročí založení TJ v Unhošti a v Bratronicích ( jako inspirace pro naše výročí).

 

2. Starostka informovala o uzavření smlouvy o dílo s firmou Uniservis Hašek – ve smyslu jednání minulého výboru. Práce 1. etapy budou probíhat v měsíci listopadu za částku cca 650 000,- Kč. Na zbývající část jsme zpracovali a podali žádost o grant na MŠMT, výsledky by měly být známy koncem listopadu. Na veřejném zasedání nám obecní zastupitelstvo odsouhlasilo mimořádnou dotaci na tuto akci ve výši 200 000,- Kč. Náklady 1. etapy jsou zcela pokryty, stále však platí přísný režim šetření!!!!!

 

3. Nástin oslav 100. výročí založení Sokola v obci – v roce 2018

- Pracuje se na textu almanachu – brožury o historii, ale i současnosti TJ. Oddíly připraví vhodnou fotodokumentaci a krátký text k současné činnosti. Požádat P. Víchu o pořízení fotografií stávajícího výboru, případně i činností.

- Na duben plánovat „módní přehlídku“, zvážit možnost uspořádat bazar oblečení při té příležitosti, krátký program a taneční večer.

- V září zorganizovat malý orientační běh pro rodiny spojený se vzdělanostními otázkami z historie obce a Sokola (M. Moravcová)

- Hlavní oslava při taneční zábavě 24. listopadu 2018 spojené zase s programem – vystoupeními.

- Všechny větší akce, které bude TJ pořádat v r. 2018, pořádat v rámci oslav 100. výročí a do sletu (začátkem července) i jako propagace sletu. Využít k tomu zakoupené banery a loga.

 

4. Různé informace, diskuze

- M. Hořejší : na 10. 11. je objednáno opět divadlo V.A.D. z Kladna se hrou „Píseček“. Přípravy a prodej vstupenek stejně jako při minulém představení. Navrhla, abychom jednali se souborem i o jednom jarním představení.

- M. Zelenka: oddíl zrušil svoji účast na volejbalové lize Slánska. Na 7.10. připravuje oslavu 90. narozenin M. Doležala (odsouhlasen nákup daru za TJ).

- M. Moravcová: na 22. října odbor všestrannosti připravuje vycházku na Pilčák a Kraclák. Od října rozšiřuje odbor všestrannosti nabídku o další lekce cvičení pro ženy.

- M. Moravec: oddíl ST trénuje již od začátku září, hlásí se hodně dětí, což činí potíže při trénincích. Regionální turnaj mládeže proběhne u nás v měsíci listopadu a v lednu. Seznámil výbor s termíny plesů. 21. ledna – merenda, 27.1. obecní ples, 16.2. – ples Lesní správy, 10.3. bál V papučích, 31.3. ples hasičů . Výbor se pozastavil nad tím, že  spolky si naplánují akci a TJ jako pronajímatele sokolovny vůbec neoslovují, zda vůbec je termín volný. TJ je až poslední, kdo se o termínu dozví.

- Starostka připomněla členům oddílů volejbalu a stolního tenisu, aby po skončení tréninku odtáhli závěsy na oknech hlavně na jižní straně sokolovny. Dále informovala o nemoci správce P. Frolíka, který je v nemocnici a léčení potrvá pravděpodobně déle. Úklidové práce a provoz v sokolovně zajistí partnerka, na sekání trávy má dohodu s Tomášem Řádou.

Vyslovila žádost, aby ti členové výboru, kteří se nemohou schůze výboru zúčastnit, aby se řádně předem omluvili.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 19. září 2017

 

Výbor TJ

 

I. Ukládá

I.1. všem vedoucím oddílů, aby připravili krátký text o současné činnosti oddílu (pro připravovanou brožuru) a doplnili několika vhodnými kvalitními fotografiemi. Je třeba postihnout zejména jmenovitě lidi, kteří se angažují jako cvičitelky nebo trenéři – organizátoři.

Při všech akcích, které bude oddíl v r. 2018 pořádat, připomínat 100. Výročí vzniku jednoty a do poloviny roku XVI. Všesokolský slet.

I.2. starostce a hospodářce – předběžně projednat s bankou možnost poskytnutí úvěru na dokončení elektroinstalace

I.3. starostce – projednat s P. Víchou spolupráci při pořízení fotodokumentace pro připravovanou brožuru