Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 2. června 2015

07.06.2015 21:13

Přítomni:A. Hořejší, M. Hořejší, H. Majerová, M. Moravec, V.Nováková, I. Píšová, M. Pucholt, V. Svobodová

Omluveni:   P. Pleiner, M. Zelenka, M. Moravcová, D. Hrbek,

Jako host přítomen správce sokolovny p. Frolík.

 

1.      Kontrola usnesení z minulé schůze výboru

Všechny úkoly z minulé schůze výboru byly splněny.

2.      Informace ze župy podala starostka: 6.6. v Kladně slavnost u příležitosti 120. výročí položení základního kamene kladenské sokolovny/nové podmínky přidělování dotací na sport/ ČOS uzavřelo pojištění na úrazy a na zodpovědnost cvičitelů a trenérů/ dodatečně jsme obdrželi příspěvek na Běh vítězství ve výši 1000,- Kč/posílat doklady na župu až do výše zhruba loňské dotace na provoz/ zemřela sestra Věra Šašková.

3.      Finance. TJ už obdržela dotaci od obce, celá částka ponechána na zaplacení prováděné izolace. Půjčka prostředků z fondu Běhu vítězství bude nutná. Stále platí režim maximálního šetření.

4.      Investiční akce na sokolovně je v plném proudu. Firma nestihne termín dokončení podle smlouvy, bude prodlouženo asi o 10 dnů. Kvalita práce je dle vyjádření stavebního dozoru velmi dobrá, práce probíhají bez problémů. Plocha, kde se pracovalo, bude po skončení prací zatravněna.

5.      Různé informace, došlá pošta

-          Podána informace o proběhlých akcích v přírodě. 16. května vycházka s průvodcem do lánské obory za účasti 21 osob. 24. května výlet autobusem a pěšky do Kublova a Hudlic, účast 25 lidí.

-          Ubytování skautů v sokolovně proběhlo v pořádku.

-          Starostka informovala výbor, že jsme se ve spolupráci se školou zapojili do soutěže „Naše sokolovna“. Práci žáků 5. třídy jsme v termínu odeslali na ČOS.

-          Na 11. června mají venkovní hřiště zamluvené opět policajti z Kladna. Fakturu vystaví pak účetní jako obvykle (částka 1000,- Kč).

-          Starostka připomněla znovu významná životní jubilea, aby oddíly nezapomněly gratulovat.

-          Správci končí v červnu smlouva na úklid a byt. Byl dotázán, zda chce pokračovat a členové výboru se vyjádřili k jeho práci.

-          Starostka informovala výbor, že v září a podstatnou část října nebude přítomna. Zastupovat bude místostarosta M. Zelenka,

6.      Projednány akce v sokolovně a na hřišti v červnu a během prázdnin. V sokolovně bude do konce června probíhat v pátek trénink stolních tenistů. Během prázdnin pak bude pouze cvičení žen v úterý od 9 a od 20 hodin a v pátek trénink šachistů od 16:30 hodin. Úklid bude prováděn podle potřeby hlavně na úterý. Generální úklid sokolovny bude proveden koncem prázdnin, starostka vyhlásí brigádu.

7.      Informace a zprávy členů výboru

-          M. Moravec: tenisté budou potřebovat na zápasy nové míčky podle nových pravidel. Zahájení tréninků plánují hned na 2. září.

-          I. Píšová: informovala výbor o záměru OÚ odkoupit od TJ pozemek před sokolovnou ( je to cca 700m2. Výbor předběžně vyslovil souhlas, další kroky budou provedeny přesně podle směrnice o hospodaření s majetkem ( vyjádření župy a pak následně ČOS). Dále pozvala členy výboru na koncert soboru 26. června od 18 hodin do kostela.

-          M: Hořejší připomněla správci, aby dodržoval vyhlášku OÚ a nesekal trávu v neděli odpoledne a v sobotu večer. S M. Pucholtem projednala problematiku užívání domečkové herny dětmi ze šachového oddílu.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 2. června 2015.

 

Výbor TJ

I.                   Bere na vědomí informace starostky ze župy a o průběhu stavební akce

II.                Ukládá

1.      Starostce :vyhotovit novou smlouvu správci na úklidové práce,

ve spolupráci s účetní předložit župě některé faktury s náklady na provoz.

Svolat ve vhodný termín brigádu na generální úklid sokolovny (konec srpna)

 

Příští schůze výboru se bude konat až v září (pokud se nevyskytne nějaký problém).

Starostka ukončila schůzi a popřála všem členům výboru pěkné léto a dovolené.