Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 2. prosince 2014

03.12.2014 21:09

Přítomni:A. Hořejší, M. Hořejší, H. Majerová, M. Moravcová, V. Nováková, V. Svobodová, I. Píšová, M. Pucholt

Omluveni:  D. Hrbek, P. Pleiner, M. Moravec, M. Zelenka,

 

  1. Kontrola usnesení ze schůze 3. 11. – všechny úkoly splněny
  2. Informace ze župy podala starostka.

Koncem listopadu zasedal výbor ČOS a projednával  některé důležité body. Pracuje se na novelizaci Stanov ČOS, které bude schvalovat sjezd v r. 2016. Návrh je k dispozici u starostky všem členům k seznámení, připomínky lze podávat. Dále se pracuje na organizačním řádu ČOS, lze se vyjadřovat k prvnímu návrhu. Na doporučení MŠMT se bude měnit od r. 2015 výše členských příspěvků u aktivně pracujících na 500,- Kč s tím, že se o 5% zvýší podíl jednoty na tomto příjmu. Materiálem k diskusi a připomínkám je také řád o správě a hospodaření s nemovitým majetkem(předán účetní k seznámení). Dalším důležitým bodem bylo pojištění. Od května 2015 nebude již ČOS hradit pojistné na nemovitosti, toto si musí jednoty a župy zajistit samy. Centrálně zůstane pojistka na cvičitele, trenéry a cvičence při úrazu. Vedení župy na lednové schůzi předloží návrh na společné pojištění nemovitostí jednot a župy , které by tím mělo být výhodnější. Na lednové schůzi náš výbor rozhodne, zda se připojí k hromadné pojistce nebo zda uzavřeme pojištění vlastní. Majetek ale musí být pojištěn, jinak nemáme nárok na žádné dotace ze státního rozpočtu apod. ČOS vyzvalo členy v hnutí (odborníky v IT) ohledně digitalizace v ČOS. Výzva je ve vývěsce TJ.

  1. Členská základna

Členské příspěvky od členů jsou v podstatě vybrány. K dnešnímu dni z loňských členů dosud nezaplatilo 8 v mužských a 16 v ženských složkách. Naproti tomu bylo předloženo 46 přihlášek nových členů ( 26 od B. Ladrové, 1 z volejbalu, 1 z Tyrše, 3 ze šachů, 2 ze stolního tenisu a 13 ze všestrannosti). Výbor přijetí nových členů schválil.

  1. Různé informace a zprávy

-          SDH Lány požádal o pronájem sokolovny na ples dne 14. února, písemnou žádost předloží.

-          Pan Ondřej Macháč z Tuchlovic (telefon 778 878 759) se informoval, zda by v naší sokolovně mohl založit a vést oddíl badmingtonu. Zájem bychom měli, ale ve všední dny nejsou v sokolovně volné hodiny.

-          Diskuse o termínu maškarního karnevalu pro dospělé 14. března. Pokud nebude otevřena galerie(Domeček), je to možné, jinak jsou komplikace, protože 15. 3 zde bude jednak turnaj ve ST, jednak mistrovský zápas šachového oddílu a to by se nestihlo přestěhování věcí z klubovny na galerii.

-          Výbor se zabýval přípravou sokolského stánku na Voňavém adventu 13. 12. Od stánkařů se bude vybírat 100,- Kč a pokud využívá prodejce i elektřinu, ještě 100,- Kč navíc. Výbor žádá oddíl ST, aby v pátek 12. 12. neměl trénink, aby bylo dost času na přípravu sokolovny na Advent. Přípravy budou zahájeny v 17 hodin.

-          Dále výbor projednal pronájem výčepu pro firmu Allegro při večeru 30. prosince.

-          Starostka informovala výbor o jednání se správcem ohledně připomínek k úklidu a správě. Jednání se zúčastnil M. Zelenka a V. Nováková.

-          Ve sklípku byla provedena probírka starých školních židlí,  špatné byly vyřazeny a dány k odpisu

 

-          Úklid listí jsme pro náhlou změnu počasí nestihli, pokud bude ještě obleva, bylo by dobré toto uklidit. Vyzvat členy k individuálním brigádám.

 

  1. Diskuze členů výboru

-          I. Píšová: pozvala na obecní akce

-          M. Moravcová informovala o akcích odboru všestrannosti do konce roku a o připravované přednášce s besedou o Aljašce dne 13. ledna od 19:15 hodin v Domečku.

-          M. Hořejší: navrhla větší propagaci sokolského stánku při adventu. Informovala, že zajistila zabezpečení branky na venkovním hřišti. Hráči budou upozorněni, že se branka nesmí přemísťovat a když je to nutné, aby zpět branka byla zajištěna proti pádu.

-          V. Svobodová požádala, aby v roce 2015 výbor maximálně šetřil a veškeré prostředky věnoval na realizaci odizolování a zateplení suterénu sokolovny.

-          A. Hořejší informovala o převodu peněz na fond Běhu vítězství a spolu s účetní navrhly určité změny ve vyrovnávání zisku Běhu vítězství ( daňové hledisko). Nutné projednat s předsedou organizačního výboru a pak ve výboru samém.

 Dluhy vůči župě byly vyrovnány.

 

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 2. prosince 2014.

Výbor TJ

I.                   Vzal na vědomí zprávy ze zasedání výboru ČOS

II.                Schvaluje:

1.      Pronájem sokolovny na ples hasičům dne 14. února za obvyklých podmínek

2.      Pronájem výčepu pro firmu Allegro při akci 30. 12. za smluvní částku 750,- Kč.

3.      Přijetí nových členů TJ ( seznam je v příloze originálu zápisu)

III.             Ukládá

1.      Předsedům oddílů: na lednové schůzi výboru TJ předložit návrh úprav oddílových příspěvků v souvislosti se změnou výše členského příspěvku/ zaangažovat členy podle možností na přípravu a průběh Voňavého adventu/ podle povětrnostních podmínek se s členy podílet na úklidu listí na cvičišti/seznámit se s návrhem nových Stanov a předložit eventuálně připomínky/

2.      Starostce: vypsat poptávku na zamýšlenou investiční akci (izolace suterénu).

3.      Vedoucím sportovních oddílů: předložit starostce do konce roku stručnou zprávu (jen heslovitě akce a cca účast) o činnosti oddílu jako podklad pro celkovou zprávu pro župu

 

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý, 6. ledna 2014.