Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 2. září 2014

09.09.2014 20:54

Přítomni: V. Nováková, M. Hořejší, A. Hořejší, M. Moravec, M. Zelenka, V. Svobodová , M. Moravcová, I. Píšová

Omluveni:  D. Hrbek, H. Majerová, P. Pleiner,  M. Pucholt.

 Jako host přítomen správce p. Frolík.

  1. Kontrola usnesení ze schůze výboru 24. června.

Trvá úkol s přípravou a instalací evakuačního plánu a umístění info tabulí, ostatní úkoly byly splněny. Starostka poděkovala účastníkům brigády na úklid v sokolovně, vyjádřila politování, že se nezúčastnily aktivně sportující a cvičící ženy. I tak byl úklid zvládnut rychle a dobře.

  1. Nové informace

TJ jako spolek je již zapsán ve spolkovém rejstříku.

Obdrželi jsme granty na sport ve výši 850,- Kč pro volejbal, 1280,- Kč pro ST a 640,- Kč pro šachy. Dále dotaci na provoz ve výši 20 000,- Kč. Ta je již vyúčtována.

Požadavky stanovené revizí plynové kotelny jsou splněny.

Během prázdnin provedena rekonstrukce koupelny v bytě, náklady cca 47 000,- Kč.

Odeslán grant na koupi  sazenic stromů ve výši 10 500,- Kč, výsledek budeme znát po 15. září.

Starostka seznámila výbor s jednáním s pojišťovnou ALIANZ o eventuelním uzavření samostatné pojistky na majetek a úrazy. Dle posledních informací ale stávající hromadná pojistka platí do konce roku.

Mobilní telefon do sokolovny po 20. září bude na kartu, projednáno v O2.

MŠMT vypsalo granty na rok 2015, chceme znovu předložit žádost na provedení izolace.

Vyhotoveny tiskopisy „prohlášení rodičů“ o zdravotním stavu dítěte. Rozdáno do oddílů, kde jsou děti do 15 let.

Poděkování M. Hořejší za zpracování a M. Moravcovi za tisk letáku o naší TJ, který budeme rozdávat každému , kdo přijde sportovat. Je to forma propagace Sokola.

Starostka informovala o úspěchu TJ v Novém Hrádku, která rekonstruovala svoji sokolovnu během  asi 5 let za 16 mil. Kč. Inspirujeme se tímto příkladem?(viz článek v časopise Sokol č. 6/2014)

Starostka informovala o katastrofické záplavě suterénu sokolovny po červencových deštích. Zhotovení dodatečné izolace je naprosto nezbytné!!

 

  1. Zahájení provozu v sokolovně a zapojení do akce „Týden v pohybu“

Pravidelný provoz v sokolovně byl zahájen. Sokolovna je připravená. Nutnost dodržovat provozní řád, udržovat čistotu a pořádek, šetřit energiemi. Rozvrh bude zveřejněn ve vývěsce a předán správci.

Celostátně vyhlášenou akci „Týden v pohybu“ my nazveme „Hýbeme se se Sokolem“. Proběhne v týdnu od 29. září do 4. října. V tomto týdnu budou všechny aktivity v sokolovně pro všechny příchozí zdarma.

 

  1. Zprávy a informace z oddílů, členů výboru

M. Moravec – čeká na zpracování termínového kalendáře zápasů a soutěží. Požádal, aby mohli nechat stoly postavené 3. září až do 5. září ( volejbal bude 4. 9. venku).

I. Píšová – 27. 9. se koná Lánské canticorum. Požádala o propůjčení sokolovny na závěrečný odpolední koncert v případě, že bude nepříznivé počasí.

Požádala o zapůjčení stolů a židlí na jarmark dne 20. 9. Informovala, že v souboru byl pověřen nový člověk přípravou webových stránek Tyrše.

M. Hořejší – změna  konání burzy oblečení, nový termín je 15. říjen, takže nebude narušeno úterní cvičení.

M. Zelenka – oddíl vyhrál letos zpět pohár v Lánské smeči. Upozornil na špatně upevněné branky na hřišti ( někdo s nimi manipuluje a přenáší je) a na četný výskyt psích exkrementů na hřišti.

M. Moravcová – rozpis cvičení je hotov, začalo se již dnes. Další propagace bude následovat. Zdůraznila, že trvá na tom, aby cvičení B. Ladrové v sokolovně bylo přístupné všem zájemcům (když jsou členy nebo si zaplatí 10,-. Kč za hodinu).

 

Příští schůze výboru bude 7. října 2014.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 2. září

 

Výbor TJ

I.                   Schvaluje

1.      Zapůjčení židlí a stolů na pořádání jarmarku 20. 9.

2.      Uspořádání pěveckého vystoupení 27. 9. odpoledne v sokolovně při nepřízni počasí

3.      Nákup sazenic stromů a sázení i v případě, že nezískáme grant

II.                Ukládá

1.      Starostce: projednat s ředitelkou ZŠ a předsedou hokejového klubu možnost převzít patronát nad nově vysazenými lípami/ zpracovat a v termínu odeslat grant k MŠMT/ předat správci rozvrh cvičení a tréninků v sokolovně/ propagovat v LZ a ve vývěsce akci „Hýbeme se se Sokolem“

2.      Vedoucím oddílů: požadovat od rodičů prohlášení o zdravotním stavu jejich dítěte/ rozdávat všem sportujícím letáky o TJ ( ale neplýtvat!!)

3.      M. Hořejší : projednat možnost patronátu nad sázením stromů v MŠ, s hasiči a v Naše Lány

4.      A. Hořejší: zajistit nabíjení sokolského mobilu

5.      V. Svobodové: připravit průběžnou informaci o čerpání grantů OÚ a župy

6.      Správci: kontrolovat více hřiště kvůli pohybu psů a zavírat vrátka/ zhotovit kryt na ovládání topení v Domečku/ mít zapnutý mobil TJ, nikoliv schránku