Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 21. února 2019

24.02.2019 19:13

Přítomni: V. Nováková, M. Zelenka, M. Moravec, I. Víchová, A. Hořejší

Omluveni: M. Hořejší, I. Píšová, I. Mišková     Nepřítomen: D. Hrbek

Jako hosté přítomni správce P.Frolík a J. Porcalová, nově zvolená náčelnice odboru všestrannosti.

 

V úvodu starostka uvedla na správnou míru údaj o počtu členů TJ – minule uvedla chybný údaj. K 31.12. měla TJ 229 členů.

1. Kontrola zápisu z minulé schůze – všechny úkoly byly splněny. Odeslány výkazy i registrace, grant na vzdělávání cvičitelek a zbývá odeslat grant na vybavení tělocvičen pro odbor všestrannosti.

2. Výbor se zabýval podrobně přípravou valné hromady, která se bude konat v úterý, 12. března od 19 hodin v suterénu sokolovny. Je připravena kandidátka, rozděleny úkoly k průběhu valné hromady. Dojde k podstatným změnám ve výboru, bude nutné řešit pak všechny praktické otázky (internetové bankovnictví, podpisové vzory, nahlásit změny do rejstříku atd).

3. Starostka a pokladní seznámily výbor se stavem financí a s hlavními výdaji za leden a únor.

4. Došlá pošta a různé informace

- od února má ČOS novou pojišťovnu na náhrady úrazů cvičenců. Podklady a adresy jsou založeny ve svazku „pojišťovna“ ve skříni v klubovně.

- byla doručena žádost o pronájem sokolovny na den 21. června na svatební oslavu (slečna Monika Pálková). Výbor souhlasil, podrobnosti budou dohodnury.

- TJ pozvána schůzi zahrádkářů 23.2. Starostka nemůže, omluvíme se.

- Spolek Naše Lány žádá o pronájem sokolovny na letní příměstské tábory v termínech 29. 7. až 2.8. a 5.8. až 9.8. s možností využít sklad nářadí jako „kuchyň“. K tomu má výbor výhrady, doporučuje využít kuchyň v suterénu i jako jídelnu. TJ zváží možnost instalace malého bojleru na ohřev teplé vody.

- ZŠ Mšec – pan Dvořák – žádá znovu o pronájem venkovního hřiště na olympiádu dětí ve dnech 21. a 22. května.

- S LS Lány uzavřeno „Memorandum“  na spolupráci v roce 2019.

- Starostka upozornila na možnost uskutečnit mimořádné promítání filmu „Dobrý život sokola Bendy“.

- Starostka seznámila výbor s nabídkou firmy MAN na renovaci podlahy – částka 100 073,- Kč. Je to velká částka, ale bude nutné renovaci provést. Podlaha je ničena hlavně při zábavách od kovových podpatků na střevíčkách a při stěhování nábytku a inventáře. Při sportování se zdaleka tak neopotřebovává. Starostka dala návrh, abychom renovaci provedli a částku zahrnuli do žádosti o grant u Obce na rok 2019. Celková náplň žádosti bude projednána až s novým výborem. Žádost musí být do konce března na OÚ.

- K informaci všem byl dán přehled o aktuální situaci v platbě členských příspěvků a odevzdání prohlášení GDPR. Největší nedostatky jsou opět u oddílu aerobiku.

- Starostka informovala výbor o předpisech jaké kontroly – revize musíme zajistit.

- Hokejové síni (I. Víchové) předány smlouvy na konání maškarního bálu .

- Diskuze o provozu sokolovny v době jarních prázdnin.  Probíhat budou tréninky ST, volejbalu a cvičení žen od 9 a od 19  a 20 hodin. Cvičení dětí ani trénink florbalu nebudou.

- Odbor všestrannosti má možnost předložit žádost o grant na vybavení tělocvičen. Náčiním a dalšími pomůckami je naše sokolovna vybavena dobře, chybí však nářadí pro všestrannost dětí. Do grantu proto navrženo zahrnout odrazový můstek (cca 6700,- Kč) a dvě žíněnky(cca 6000,- Kč), případně několik podložek na cvičení (cca 2000,- Kč). Starostka upozornila, že u tohoto grantu je povinná 30% spoluúčast. Oddíl stolního tenisu samostatnou žádost o grant dávat nebude, zvážit ještě možnost požádat o grant na Běh vítězství jako akci určenou pro širokou veřejnost.

5. Diskuze

- Správce navrhl nechat před sezónou zkontrolovat sekačku.

- I. Víchová hovořila o rozbíhajícím se oddílu florbalu. Aktuálně je 28 zapsaných lidí. Pro tréninky potřebují rozlišovací vestičky. Starostka zkontroluje v inventáři, zda nějaké máme.

- Navrhla také, aby na komerční akce jsme od nájemců požadovali kauci.

- M. Zelenka upozornil na nepořádek a pozůstatky lahví po cvičení dětí a žádal o nápravu.

- M. Moravec informoval, že oddíl bude hrát krajský pohár tříčlenných družstev u nás 1. března. Tréninky bude mít oddíl až do poloviny května. Navrhl také, abychom s ohledem na vysokou cenu renovace podlahy zvýšili cenu za pronájem na komerční akce, protože podlaha při nich nejvíce trpí. Znovu nastolil problém velké zimy na jevišti.

- J. Porcalová informovala výbor, proč se rozhodla být náčelnicí a přednesla žádost M. Moravcové, aby ženy mohly cvičit v neděli od 19 hodin .

- Starostka připomněla, že nový výbor musí zajistit zbývající potřebné revize (komín, kotel) a stanovit termín a zajistit jarní brigádu na venkovním hřišti. Dále konstatovala, že poslední dobou se na podlaze v sokolovně objevuje příliš mnoho černých čar od bot. Cvičitelky i trenéři musí dohlédnout, aby účastníci nesportovali v botách s černými podrážkami.  Odbor všestrannosti připravuje jarní turistický výlet – hledá se termín a trasa.

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány ze dne 21. února 2019

Výbor TJ

I. bere na vědomí, že od března bude navýšeno cvičení žen o neděli od 19 hodin

II. schvaluje

- obsah grantu na vybavení odboru všestrannosti,

- pronájem sokolovny na svatební oslavu dne 21. června slečně Pálkové,

- pronájem sokolovny na příměstské tábory pro Naše Lány (29.7.- 2.8 a 5. – 9.8.),

- pronájem hřiště (případně sokolovny) na olympiádu  ZŠ Mšec dne 21. a 22.5.,

- nákup rozlišovacích vestiček pro florbal (12 kusů) a 2 sítí na florbalové branky,

III. ukládá

Starostce:  projednat možnost instalace malého boileru na teplou vodu v kuchyni/pokračovat v jednání s firmou MAN na renovaci podlahy/připravit spolu s účetní finanční část žádosti o grant OÚ), nechat zkontrolovat sekačku/, řešit technickou otázku zateplení jeviště/, zpracovat grant na vybavení tělocvičny a na Běh a předložit župě/

A. Hořejší: pokusit se zajistit revizi kotle a komína

Všem členům výboru:  pozvat členy a zajistit velkou účast na valné hromadě