Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 22. srpna 2012

28.08.2012 22:21

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší,  H. Majerová, M. Zelenka,   M. Pucholt, M. Moravec, I. Píšová

Omluveni: V. Svobodová, M. Moravcová, E. Kosár, P. Pleiner, M. Hořejší,

 

 1. Nový správce

Schůze se poprvé zúčastnil nový správce pan Petr Frolík s přítelkyní. Smlouva s ním byla uzavřena na bydlení od  1. července 2012 a smlouva o správcovství od 1. srpna.

      Starostka představila přítomné členy výboru.  Informovala výbor, že pan Frolík po  předběžné dohodě provedl velkou rekonstrukci bytu. Navrhla, aby náklady na materiál uhradila TJ vzhledem k tomu, že to jsou investice do budovy. Prozatímní telef. spojení na pana Frolíka je 604 402 687. Správce zajistí již otevírání sokolovny pro šachisty v pátek v 16:30 hodin, na cvičení do konce prázdnin  si budou cvičitelky otevírat samy. Správce obdržel klíč od hlavního vchodu. Byl znovu poučen o povinnostech při otevírání a zavírání sokolovny, ostatní povinnosti jsou obsaženy ve smlouvě o správcovství.

Zapůjčené klíče vrátil oddíl ST, šachu a volejbalu.

 

2. Jaké práce, co se provedlo během prázdnin

- na dámském WC nová umyvadla, baterie a ohřívač vody (cca 18 000,- Kč – financováno z daru od OS Naše Lány)

- elektroinstalace pro ohřívač vody v šatně Tyrše a zabudování dřezu (cca 6 300,- Kč)

- v kuchyni instalován nový vodoměr (stávající byl nečitelný) – 2 159,- Kč

- instalována regulace topení (5 124,- Kč), nutno zajistit zakrytí přístroje, aby se zamezilo svévolné manipulaci  s ním,

- zakoupeny a instalovány nové sítě na brankách na hřišti ( cca 2300,- Kč)

- dokončen plot v ulici Na Ohradech (40 000,- Kč)

- vysázeny nové habry po dokončení plotu – bez nákladů,

- provedena revize hasicích přístrojů, faktura dosud nepřišla

Co bychom ještě měli realizovat?

 • jsme v jednání s Fi TUBEKO na vyčištění hřiště a případně instalaci nových sítí,
 • zjištěn velmi špatný stav ploché střechy na severní straně, nutný nový nátěr,
 • jednat znovu s fi STROMEKO o kácení stromů,
 • urgovat fi Dudášik na opravu podesty u postranního vstupu.

 

 1. Finanční situace

OÚ převedl druhou část dotace na náš účet. Na účtě TJ k 31. 7.  bylo 139 000,- Kč. Letos bychom měli splatit zbývající část půjčky na podlahu 50 000,- Kč a ještě 25 000,- Kč z půjčky z r. 2006. Vnitroúčetně byly spočítány a převedeny náklady oddílů na provoz sokolovny za 1. pololetí a to 35 Kč za jednu hodinu. Všestrannost 167 hodin, stolní tenis 116,5 hodin a 3 turnaje, volejbal 71,5 hodin, šachy 51 hodin, Tyrš 4 hodiny.

 

 1. Rozvrh provozu v sokolovně

Neúplný je zatím rozpis od všestrannosti, jasno bude po schůzce cvičitelek 30. 8.

Známé požadavky, které výbor akceptoval:

Pondělí                 16 – 19  hodin                        týmy AE s B.Ladrovou

                                   19 – 21                       volejbal

      Úterý                    9 – 10                         všestrannost

                                   17 – 21                       všestrannost

      Středa                   16:30 – 20:30             stolní tenis

      Čtvrtek                 16:30 – 18:00             nohejbal – pronájem

                                   18 – 19                       všestrannost

                                   19 – 21                       volejbal

                                                                       divadlo

    Pátek                      16:30 – 19:00             šachy

                                   17 – 20:30                  stolní tenis

    Sobota                    9 – 10                         všestrannost

                                   Turnaje a přebory ST dle rozpisu

    Neděle                    - „  -

                                   19 – 20                       taebo – komerční hodina

Oddíl ST zahájí pravidelný trénink již 5. září, šachisté chodí stále, volejbal podle počasí venku nebo uvnitř průběžně,  taebo od 16. září, týmy aerobiku od 10. září, ostatní cvičení upřesní náčelnice po schůzce cvičitelek. Soubor Tyrš zatím nebude zkoušet, pokud začne – dohodne se s volejbalem.

 

5. Došlá pošta, různé informace

- přišla žádost od sokolů z Loun, zda bychom je mohli přijmout v sokolovně při příležitosti jejich zájezdu do Lán k Masarykovu výročí a to 14. září. Návštěvu zajistí H. Majerová, I. Píšová a A. Bechyně (projedná s ním starostka).

-Oddíly ST a šachu zpracují grant na úhradu registračních poplatků, předány jim formuláře.

- Prodiskutovány návrhy na požadavky na opravy a údržbu v r. 2013 – grant k MŠMT.

- Připomínka životních výročí členů, jimž zajistit gratulaci ( 21. 9. M. Doležal a 11. 10. O. Landr)

- Starostka seznámila výbor se jmény členů, kteří letos dosud nezaplatili členské příspěvky

- Po diskusi byl stanoven termín generálního úklidu sokolovny a okolí a to 30. srpen od 14 do 19 hodin – jak kdo může.

- Žádost Domečku na uspořádání burzy oblečení ve stejném režimu jako na jaře( večer po volejbale  15. 10. příprava,16.10. prodej a úklid do 14 hodin, 17. 10. dopoledne výdej.

- 15. září bude probíhat opět „JARMARK“ a „VATRA“. TJ se zapojí podobně jako vloni stánkem s občerstvením , zisk půjde na úhradu půjčky. Úkoly – viz usnesení.

- Starostka informovala o penězích, které získal R. Havelka jako příspěvek na cenu Klobouk dolů ( výnos z dražby při májích 1900,- Kč a odměna za moderování župního sletu 3000,- Kč)

- Starostka nebude přítomna od 2. září do 26. října. V době od 2. do 6. září ji zastupuje místostarosta M. Zelenka, od 7. do 21. září A. Hořejší a od 22. září do návratu starostky opět M. Zelenka. Na župu bude dána adresa a spojení na M. Zelenku. Poštu bude O. Novák předávat vždy zastupujícímu členovi výboru k vyřízení. Klíče zůstanou u Nováků, pokud budou potřeba , vyzvedne si je zastupující.

 

6.  Diskuse

- M. Zelenka: připomněl nutnost opravy podesty u východního vstupu, navrhl zvážit termín čištění hřiště – pokud by se kácely stromy v zimě, bylo by lepší čistit až na jaře.

- M. Moravec: dotaz, kdy a na čem mohou odpracovat brigádnické hodiny muži. Rozpis soutěží ST bude znám  ve 2. polovině září. Požaduje zjistit, zda byl získán grant na sérii bodovacích turnajů pro mládež

- H. Majerová: nutno zakoupit nové odpadkové koše na hřiště,

- A. Hořejší:  zda uhradit ještě úpravy plynového vedení v bytě (částka cca 1000,- Kč).

- I. Píšová: k činnosti souboru Tyrš nemá zatím žádné informace.

 

Příští chůze výboru se bude konat v úterý 25. září  2012 ve 20:05 hodin.

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány dne 22. srpna 2012

 

Výbor TJ

 1. bere na vědomí

1.1. informace a zprávy starostky

1.2.informaci, že R. Havelka zajistil částku 4 900,- Kč na cenu Klobouk dolů. Stále  chybí zpracovat „statut“ ceny.

 

 1. schvaluje
  1. dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu týkající se úhrady nákladů na opravy v bytě a platby nájemného, dále úhradu nákladů na úpravy rozvodu plynu
  2. rozvrh provozu v sokolovně od září 2012
  3. uspořádání brigády na generální úklid sokolovny a okolí dne 30. srpna
  4. spoluúčast TJ na organizaci „Jarmarku“ dne 15. září

 

 1. ukládá
  1. starostce: - informovat župu o zastupování v době její nepřítomnosti,

                       - projednat s p. Dundrem opravu severní střechy sokolovny,

                      - urgovat znovu p. Dudášika, aby opravil podestu,

                            - zpracovat a předat na župu požadavky na údržbu a opravy 2013,

                            - zpracovat přehled prací, které je možno provádět brigádně

      3.2. Ivaně Píšové účelně profinancovat příspěvek OÚ ( cca 14 000,- Kč)

      3.3. Haně Majerové a Ivaně Píšové přijmout sokoly z Loun 14. 9.

      3.4. M. Moravcovi - zapsat do kalendáře a předat správci rozpis turnajů a soutěží ST

                                     - zpracovat grant na úhradu registr. poplatků a přinést na výbor 25. 9.

      3. 5. M. Pucholtovi – stejné úkoly jako M. Moravec, ale za šachy

      3. 6. M. Zelenkovi: - zajistit předání grantů na župu ihned po schůzi výboru

                                      - průběžně zajistit úkoly, které vyplynou z jednání župního výboru

      3. 7. A. Hořejší zprovoznit telefon do sokolovny pro správce, zjistit možnost (typ)krytu na   regulátor topení

      3. 8. všem vedoucím oddílů, odboru všestrannosti a souboru Tyrš:

             - projednat členství s těmi, kdo dosud nezaplatili, dovybrat členské příspěvky (viz                     seznam v šatně)

              - řádně zapisovat cvičení a tréninky do sešitu,

              - pozvat své členy na brigádu 30. 8. nebo uspořádat vlastní brigádu na potřebné práce

              - podílet se na přípravě a organizaci „Jarmarku“ 15. září (stavění stanů, příprava              stánku, příprava občerstvení, obsluha atd, likvidace stánku po skončení).  Přípravu             akce koordinuje za výbor  M. Hořejší.