Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 25. června 2013

27.06.2013 06:21

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M. Hořejší, D. Hrbek, H. Majerová, M. Moravec,  M. Zelenka, I. Píšová, P. Pleiner, V. Svobodová. Jako host správce p. Frolík.

Omluveni:  M. Moravcová, M. Pucholt

 

1. Kontrola usnesení

Úkoly z minulé schůze výboru byly splněny.Grant na podzimní výsadbu stromů nebyl dosud vypsán.

 

2. Informace ze župy a různé

- župě předány žádosti o granty: na sportovní činnosti (šachy a ST) v celkové výši 12 600 Kč, na vzdělávání cvičitelů ve výši 3 740 Kč a na vybavení sokoloven pro všestrannost ve výši 41 880,- Kč.

- bylo zakoupeno 40 nových čalouněných židlí, byla provedena revize komínů.

- členové byli seznámeni s programem Ústřední školy ČOS od září do ledna.

- během prázdnin  mají dvě členky významné životní jubileum.

- pronájem hřiště pro Policii ČR a školu proběhl bez problémů.

- seznámení se s nabídkovým rozpočtem na realizaci sanity při rekonstrukci pánských WC.

- diskuze o tom, zda se opět zúčastníme vlastním stánkem jarmarku dne 14. 9. M. Hořejší navrhuje, aby bylo veřejnosti dáno ve známost, na co budou získané prostředky využity.

- projednán prázdninový provoz v sokolovně. Bude probíhat cvičení seniorů v úterý od 9 hodin a cvičení žen v úterý od 20 hodin. Šachový oddíl chce v trénincích též pokračovat (vyjma doby, kdy se budou provádět úpravy v Domečku tj. od 5. do 16. srpna).Správce bude čerpat dovolenou od 5. do 12. července.

 - k 31. květnu na účtu TJ bylo 88 000,- Kč.

- prodloužení smlouvy na byt a správcovství. Starostka požádala správce, aby v létě co nejvíce větral všechny prostory v sokolovně, aby netrpěl vysedávání mládeže na střídačce, aby zhotovil ohrádku na posekanou trávu.

- starostka požádala uživatele ohniště, aby sedáky po ukončení akce umísťovali   tak, aby se neničila tráva okolo a dala se sekat tráva.

 - diskuse o příčinách pronikání spodní vody dole v suterénu.

 

3. Projednání změn v provozních řádech sokolovny a venkovního areálu.

 

4.Příprava sokolovny na nový cvičební rok a rozvrh cvičení a tréninků.

Výbor rozhodl uspořádat brigádu na generální úklid sokolovny ve dnech 22. a 23. srpna (čtvrtek a pátek) od 15 hodin.Zahájení pravidelného provozu v pondělí 2. září 2013.

Projednán rozvrh hodin, požadavky oddílů se v podstatě nemění, soubor Tyrš se hodlá scházet i v pátek od 20 hodin. Rozvrh bude před zahájením sezóny zveřejněn ve Zpravodaji a ve vývěsce.

 

5. Informace z oddílů a členů výboru

H. Majerová: dotaz, jak dopadl slet pod Řípem v květnu, zda už je dokončena instalace dřezu v šatně Tyrše.

M. Hořejší: informace o prováděných pracích v Domečku během prázdnin.  Žádá o souhlas s  přestěhováním židlí a stolů do starého přísálí. Uložení věcí po dobu malování v uzamykatelném prostoru v sokolovně. Žádost o zapnutí bojleru při dětských táborech v době od 22. do 26. července a od 29. července do 2. srpna a možnost užívat obě sociální zařízení. Návrh na instalaci cedule o umístění venkovního WC. Upozornila na velkou vlhkost dole ve sklípku.

V. Svobodová: informovala o financích, které je nutné mít do konce roku na úhradu energií (cca 120 000,- Kč)

M. Zelenka: 8.6. ukončena AVL za účasti 3 družstev, v Lize lánský oddíl první místo. 15. června proběhl 9. ročník Lánské smeče za účasti 5 družstev – Lány  skončily jako druzí. Na konci června pořádá oddíl soustředění. Požádal o opravu venkovní hadice a zamykání skříně na náčiní ve výčepu.

I. Píšová: žádá o darovací smlouvu pro R. Havelku na příspěvek na cenu Klobouk dolů. Upozornila na nebezpečí úrazu malých dětí na venkovním cvičebním stroji. Tlumočila spokojenost  skupiny kolařů u Olomouce, že mohli využívat náš areál a vůbec si pochvalovali Lány.

M. Moravec: pomoc škole při přípravě olympiády dětí ( ST). Oddíl by též uvítal, kdyby židle a stoly byly umístěny ve starém přísálí. Žádá o souhlas s instalací halogenového svítidla nahoře v Domečku(při konání velkých turnajů tam je osvětlení nedostatečné). Oddílové příspěvky bude oddíl vybírat nyní na podzim.

V. Nováková: informovala o akcích odboru všestrannosti a požádala M. Píšu o úpravu aparatury tak, aby bylo možné připojení k iPadu.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ dne 25. června 2013

Výbor TJ

                  bere na vědomí

–        nabídkový rozpočet firmy Montyservis na sanitu pro rekonstrukci WC,

–        pořádání dětských táborů v sokolovně v termínu od 22. července do 2. srpna a poté opravy a malování v Domečku,

 

      schvaluje

-          nové znění provozního řádku sokolovny a sportovního areálu,

-          rozvrh hodin cvičení a tréninků od září 2013,

-          prodloužení smlouvy správci,

-          instalaci halogenového světla v Domečku pro potřebu oddílu ST

 

      ukládá

      starostce: doplnit do invent. seznamu nové židle, vydat a instalovat nové provozní         řády, projednat zapůjčení lešení na generální úklid sokolovny, prodloužit smlouvu správci, dle fin. situace a ve spolupráci  s účetní rozhodnout o nákupu části zařízení             pro WC, zajistit provoz sokolovny po dobu dovolené správce.

      všem oddílům: zajistit účast na brigádě při generálním úklidu sokolovny 22. a 23.           srpna a zapojení členů do příprav „Jarmarku“ dne 14. září, aktualizovat info na webu             TJ (uzavření – zhodnocení sezóny), znovu seznámit své trenéry a cvičitele se zněním             provozního řádu sokolovny a tento dodržovat

      I. Píšové: zkontrolovat obsah lékárny a dle potřeby ji doplnit, zajistit vystěhování           skříně v šatně Tyrše, aby se dala dokončit instalace dřezu.

 

 

 

V závěru popřála starostka členům výboru hezké prázdniny.

Příští schůze (pokud nebude třeba se sejít jindy) se bude konat 10. září 2013.