Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 25. září 2012

01.10.2012 17:57

Přítomni: V. Svobodová, M. Zelenka, P. Pleiner, E. Kosár, M. Moravec, M. Pucholt

Omluveni:  A Hořejší, M. Hořejší, H. Majerová, V. Nováková, I. Píšová

Neomluveni: M. Moravcová

 

 1. Kontrola úkolů z minulých schůzí výboru

Stále trvají úkoly: výběr členských příspěvků od neplatičů, aktualizace webových stránek, soubor Tyrš účelně profinancovat příspěvek od OÚ, nastavení termostatu na sále.

Úkoly z minulé schůze byly splněny.

 

 1. Informace a úkoly ze župy podal místostarosta
 • dotace na provoz a údržbu TVZ byly rozděleny plošně těm jednotám, které mají majetek.  Tyto jednoty dostanou 20 000 Kč.
 • pro granty odboru všestrannosti ČOS na vybavení sokoloven je nutné do 30. listopadu zaslat kopie faktur
 • sestra Šašková zhodnotila velmi dobře účast cvičenců na sletu. Bratr David vyhotovil pamětní listy, které budou elektronicky zaslány do jednot.
 • schválen grant pro TJ Lány na regionální bodovací turnaj mládeže ve stolním tenise (2 000 Kč)

 

 1. Došlá pošta a různé
 • Nabídka firmy Tubeko na údržbu venkovního hřiště včetně výměny ochranných sítí (cca 80 000 Kč bez DPH). Vzhledem k ceně navrženo realizovat do konce roku pouze nákup sítí. Bude rozeslána poptávka více firmám. Zajistí P. Pleiner.  Stav čerpání dotace od OÚ připraví do příští schůze V. Svobodová.
 • Zadána oprava soklu na východní straně sokolovny na základě ústní dohody starostky a firmy V. Jirkovský. Byly však realizovány vícepráce, které nebyly dohodnuty. Stále zbývá přilepit uvolněné dlaždice na schodech a odstranit nebezpečné rohy obkladu. Byla fakturována cena za materiál 3 500 Kč vč. DPH. Proplaceno. Cena za práci činí 4 300 Kč vč. DPH. Po diskuzi výboru na základě běžného stavebního položkového ceníku rozhodnuto cenu neakceptovat. M. Moravec navrhl cenu 2 300 Kč. Odsouhlaseno. Jednáním s V. Jirkovským pověřen M. Moravec.
 • Místostarosta poděkoval vedoucím oddílů za účast jejich členů na brigádě v sokolovně dne 30.8.  Stále je možnost odpracovat brigádnické hodiny za rok 2012. Seznam prací je k dispozici u vedoucích oddílů.
 • Dle informací E. Kosára a M. Moravce byly velice kladné ohlasy ohledně občerstvení na Kulinářském jarmarku, které bylo zajišťováno našimi členy. Podrobně bude prezentováno A. a M. Hořejší na příští schůzi (včetně financí).
 • E. Kosár informoval, že turnaj v pétangue  stále probíhá. Aktuální stav zjistí u pana Poláška. Projedná také v zastupitelstvu finanční příspěvek obce na ceny v turnaji.
 • Místostarosta informoval o úklidu a pracích prováděných novým správcem sokolovny. Nebyly shledány nedostatky a aktuálně správce opravuje ochranné mříže a provádí nátěr oken v suterénu na jižní straně sokolovny. Případné nedostatky v úklidu vedoucí oddílů hlásí místostarostovi. Nouzové případy přímo správci.
 • Grantové podklady za šachy a stolní tenis byly M. Pucholtem a M. Moravcem předány V. Svobodové, která zajistí jejich doručení na župu do 30.9.2012. M. Přibyl telefonicky informován o nutnosti doložení prokazatelných výdajů oddílu.
 • Termostat plynového vytápění na sále stále není nastaven. Podle informace od správce je v jednání s p. Zámostným. A. Hořejší bude opět komunikovat s p. Zámostným o nastavení.

 

Informace a zprávy z oddílů 

 • M. Pucholt: 14.10 začíná regionální soutěž. 28.10 se v muzeu TGM uskuteční simultánní turnaj slovenských a českých velmistryň. Šachový oddíl na tuto akci zapůjčí své šachové vybavení. Za TJ Sokol Lány budou do turnaje nominování Viktor a Sofie Přibylovi.
 • E. Kosár: Turnaj v petángue pokračuje.  Navrhne panu Poláškovi zakončení turnaje až na jaře 2013.
 • M. Moravec: Informoval o schválených dotacích ze župy a ČOS. 7.10. a 13.10. využije oddíl stolního tenisu prostory domečku z důvodu turnaje. Domluví se s M. Hořejší.
 • P. Pleiner: Navrhuje zvážit možnosti zastřešení vchodu a podesty na východní straně sokolovny.
 • M. Zelenka: Připravuje se 5. ročník amatérské ligy AVL Volley, který organizuje TJ Sokol Lány.

 

Výbor TJ Sokol Lány na schůzi dne 25. září 2012

 1. bere na vědomí informace ze župního výboru a ostatní informace členů výboru,
 2. schvaluje
 • zapůjčení vybavení šachového oddílu na akci 28.10. v muzeu TGM
 • snížení ceny za práci za opravu východní strany sokolovny na 2 300 Kč vč. DPH.

 

 

 1. Ukládá
 1. všem vedoucím oddílů zkontrolovat neplatiče členských příspěvků ve svých oddílech a upřesnit, kteří členové ukončí činnost v TJ.
 2. A. Hořejší projednat ve firmě Montyservis nastavení termostatu
 3. P. Pleinerovi zjistit cenové nabídky na nákup ochranných sítí pro venkovní hřiště
 4. V. Svobodové spočítat aktuální stav dotace od OÚ
 5. E. Kosárovi zjistit stav turnaje v petángue
 6. M. Moravcovi informovat V. Jirkovského o rozhodnutí výboru o snížení ceny za stavební práce související s opravou východní strany sokolovny a zajistit dodání účetních dokladů A. Hořejší
 7. M. Zelenkovi zjistit na SOU Stochov stav objednávky na nátěr střechy severní přístavby sokolovny

 

Termín příští schůze výboru je 23. října 2012