Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 25. září 2018

27.09.2018 14:18

Přítomni: V. Nováková, M. Zelenka, M. Moravec, A. Hořejší, I. Mišková, I. Píšová, I. Víchová, M. Hořejší

Nepřítomni: D. Hrbek, M. Moravcová

 

V úvodu starostka informovala o rezignaci M. Moravcové na členství ve výboru i jako náčelnice. Všestrannost bude ve výboru zastupovat do volební valné hromady starostka. Cvičitelky si zvolí novou náčelnici před valnou hromadou TJ.

1. Rekonstrukce elektroinstalace: firma dodělává zbývající práce v suterénu, bude opravovat svítidla na sále, již provádí revizi k vypracování zprávy. Malířská firma na své náklady opravila dvě stěny v přísálí. Od 3. září probíhaly hlavní úklidové práce. Starostka vyslovila poděkování všem, kdo se na úklidu nebo stěhování inventáře podíleli. Konstatovala velmi nízkou účast mladších cvičících žen na úklidu. Poděkovala ženám z Domečku za úklid v sokolovně před konáním příměstských táborů. Nyní zbývá pověsit oponu a šály na jevišti. Úklid byl ukončen tak, že 10. září mohl být zahájen pravidelný provoz. Stále je třeba věnovat větší pozornost úklidu, protože při úderu míčů do obložení může padat nečistota po škrábání stěn. Připomenuto všem cvičitelkám a trenérům, že zodpovídají za to, že doprovod dětí nebo diváci se musí též přezouvat. Maximálně šetřit nově vymalovanou sokolovnu! Finanční vyúčtování bude s dodavatelem řešeno začátkem října. Obec schválila žádost TJ a poskytla mimořádnou dotaci ve výši 200 000,- Kč.

Po posvícení začne úklid dole v suterénu. Bude potřeba pomoc při vystěhování těžkých věcí, při odvozu nepotřebných věcí do sběrného dvora a při nakládce suti. Starostka včas požádá o spolupráci oddíly ST a volejbalu (mužská práce).

Je instalováno též nové čerpadlo u kotle, zaplaceno zatím není. Čerpadlo v jímce v kotelně mělo poruchu, opravu zajistil správce.

 

2. Sokolské lípy svobody

Starostka přednesla návrh, abychom se na počest našeho výročí a výročí republiky zapojili do výše uvedeného projektu a vysadili jednu lípu v rohu u pétanquového hřiště (za poražené borovice). Členové výboru souhlasili. Termín byl stanoven na sobotu 27. října v 10 hodin dopoledne. Rozděleny úkoly k realizaci této akce (vykopat jámu – volejbal, sehnat kůly- A. Hořejší, propagace akce a zajištění účasti - všichni členové výboru, zajistit malé občerstvení- ženy, zajistit nákup stromu a nahlášení na ČOS (ten zařídí zhotovení kovové tabulky) – starostka.

 

3. Diskuze k sokolské veselici v listopadu. Výbor se podrobně zabýval přípravou akce a po projednání a diskuzi rozdělil úkoly.  Akce se bude konat 24. listopadu od 20 do 2 hodin, vstupné 150,- Kč, hudba VIPIŠ, vstupenky dát do předprodeje 12. října, zajistit ochranku, službu do šatny a k tombole, zajistit 2 až 3 vstupy během večera, výzdoba a propagace, akci dát ráz prvorepublikové zábavy, občerstvení je zajištěno cateringem Na Mlejnici. Nejdůležitější je zajistit bohatou tombolu.

 

4. Projednání provozu v sokolovně od října. Členové výboru znovu diskutovali o návrzích, možnostech a změnách, které byly předneseny na minulém výboru (požadavek odboru všestrannosti na dvouhodinové čtvrteční cvičení). Po obšírné diskuzi stanoven rozvrh platný od října, kdy nohejbalistům bude vyhrazena doba od 16 do 17:30 hodin, od 17:30 do 19:00 hodin všestrannosti. Starostka zdůraznila, že je třeba dodržovat časy ukončení lekcí – tréninků, aby další činnost nebyla narušována. Přísně dbát na přezouvání všech uživatelů,

 netrpět žvýkání a nošení bonbonů do cvičení, řádné ukládání nářadí a náčiní na určené místo.

 

5. Různé informace, došlá pošta, diskuze

- p. Mračková z Kladna jako vedoucí malých skautů (předškolní, 1. a 2. třída) žádá o možnost přespání jednu noc z 9. na 10. listopadu v naší v sokolovně. Jedná se o pátek, kdy má tréninky stolní tenis. Oddíl by souhlasil s pronájmem, pokud bude moci proběhnout alespoň trénink dětí od 17 do 18 hodin. Výbor souhlasil s pronájmem za cenu 50,- Kč za osobu. Starostka dá vědět žadatelce ( tel. 606 562 801). 

- starostka informovala výbor o problémech, které řeší v souvislosti s došlou fakturou za elektřinu od Carbounion v období od dubna do září ( částka cca 23 000,- Kč!!!) a dále o insolvenčním řízení s firmou One Energy (náš minulý dodavatel elektřiny i plynu), která nám dluží vyúčtování poslaných záloh. Při odečtech elektroměru došlo k chybám, jednáme s ČEZem i Carbouniuon (ten nám alespoň odložil splatnost faktury), využíváme našich záznamů o stavu měřidel při pronájmech sokolovny. Pomoc při zpracování pohledávek k insolvenčnímu řízení nabídla I. Píšová.

- všem trenérům a cvičitelkám předány tiskopisy GDPR k podpisu všem členům TJ ( za děti podepisuje zákonný zástupce).

- starostka vyjádřila nespokojenost s malou návštěvností výstavky, kterou jsme pořádali 8.9. při jarmarku ke 100. výročí Sokola v obci. Smutné bylo, že se nepřišlo podívat více členů Sokola. Přitom jsme vystavovali dokumenty, které dosud nebyly nikdy zveřejněny. Zároveň ale uvedla, že jsme podcenili propagaci této akce. Škoda, že kvůli následným pracím elektrikářů nebylo možné výstavku nechat několik dní. Na dobrovolném vstupném vybráno cca 950,- Kč.

- odbor všestrannosti pořádá v neděli 21. října turistický pochod do Žiliny. Sraz je v 9 hodin před sokolovnou. Trasa Pánovka, Lhota, Žilina - oběd, Lány.

- I. Píšová kontrolovala termíny plesů. Zjistí u Lesní správy termín jejich plesu. Na zavěšení druhé části opony a reflektorů potřebuje M. Píša pomoc. Dohodnuta pomoc mužů ze stolního tenisu vždy ve středu nebo v pátek cca ve 20 hodin.

- M. Hořejší vyslovila názor, že vždy v srpnu by se měl dohadovat rozvrh v sokolovně, nikde není dogmaticky dáno, že tento bude stále stejný. Oddíly by si měly vycházet vstříc a držet více pohromadě. Požádala o možnost předělání zásuvky na mikrovlnou troubu v Domečku a zjišťovala stanovisko výboru k pořádání nedělní večerní jógy v Domečku.

- M. Moravec informoval, že turnaje rodinných dvojic ve stolním tenise 15.9. se bohužel zúčastnil jen jeden pár. Oddíl má již rozpis dalších zápasů a soutěží, budou zahrnuty do kalendáře TJ. Nabídl, že oddíl na požádání může zajistit stěhování těžkých věcí. Dotázal se, zda může oddíl využívat opět jeviště k tréninkům, a dále zda může využívat volný čas v sokolovně v úterý k mimořádným tréninkům hráčů hrajících krajskou soutěž.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 25. září 2018

Výbor TJ Sokol Lány

I. bere na vědomí, že Martina Moravcová rezignuje na funkci členky výboru i náčelnice TJ.

II. schvaluje a) provoz v sokolovně od října  b)pronájem sokolovny skautům 9.-10. 11.

III. ukládá

            1. všem členům výboru: zajistit úkoly uložené k akci sázení lípy 27.10. a tancovačky

    24. 11. Požádat ostatní členy o pomoc a příspěvky do tomboly/ podle svých možností se podílet na úklidu suterénu budovy a odvozu materiálu/

2. všem cvičitelkám a trenérům: zajistit podpisy členů na tiskopisech ke GDPR nejpozději do konce roku 2018/ řádně ukládat náčiní a nářadí na určené místo/ vést všechny cvičence k zachování čistoty a pořádku v sokolovně/ dovybrat urychleně členské a oddílové příspěvky včetně sletové známky