Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 28. srpna 2018

06.09.2018 10:57

Přítomni: V. Nováková, M. Zelenka, M. Moravec, A. Hořejší, I. Mišková, M. Moravcová

Nepřítomni: D. Hrbek, I. Píšová, M. Hořejší, I. Víchová,

Jako host na začátku schůze správce sokolovny P. Frolík.

 

1. Jednání se správcem

Výbor projednal výkaz práce pana správce za měsíc červenec a vyslovil nesouhlas s proplacením hodin, jak jsou uvedeny. Nesouhlasí s tím, aby bez předchozí dohody správce najímal další lidi na práce a my je platili (vykazuje 117 hodin!). Po delší diskuzi dohodnuto, že počet hodin bude zredukován o 20%, vyplatí se běžná částka a zbytek postupně nahradíme v dalších měsících. Zároveň byl dohodnut další postup při provádění prací v sokolovně. Výbor kritizoval trvale nízký zájem správce o budovu.

 

2. Provoz v sokolovně od září

Velká diskuze o rozvrhu hodin na cvičení a tréninky. Odbor všestrannosti navrhl změny tak, aby cvičení pro ženy probíhalo také dvakrát týdně (jako ST a volejbal). Skupině nohejbalistů navrhnout jiné termíny (úterý od 17:30 nebo čtvrtek od 16 hodin). Zahájení pravidelných cvičení a tréninků plánujeme na 10. září (po úklidu sokolovny). Vést všechny uživatele k maximálnímu šetření nově opravené sokolovny!!! Projednána výše oddílových příspěvků – všestrannost 100 a 300, stolní tenis 200, volejbal 100 a 200.

 

3. Práce v sokolovně

Elektrikáři se od 3. září přesouvají do suterénu sokolovny, nahoře na sále zbývá instalovat ochranné mříže na postranní světla (vyrábí se). Většina úklidových a vylepšovacích prací je již hotova, dík patří všem, kdo již na úklidu a opravách pracoval. Z úklidu zbývá: umýt všechny dveře, podlahy, natřít „bidýlko“ na jevišti, upravit kovový regál v šatně jeviště, pověsit závěsy na okna, šály a oponu, povléknout podložky na cvičení, náčiní a nářadí uložit na správné místo, vystěhovat skříň ST, uklidit v rozhlasové místnosti a na chodbě ke správci. Po úplném skončení prací i v suterénu provést úklid (ale to nás zatím nepálí)  a zajistit odvoz nepotřebných věcí do sběrného dvora a suti na skládku. Hromadné brigády jsou svolány v týdnu od 3. září vždy od 16 do 19 hodin.  Připravit a nabídnout veřejnosti prodej funkčních zrušených svítidel.

 

4. Kalendář akcí

-  Oddíl ST zorganizuje v sobotu 15.9. turnaj rodinných dvojic ve ST.

- 8.9. uspořádáme ve starém přísálí výstavku ke 100. výročí Sokola v obci (využít přítomnosti veřejnosti před Narpou na „jarmarku“).

- Podzimní turistický výšlap připraví všestrannost na  neděli 21. října.

 

5. Různé informace, došlá pošta

- Ozval se zájemce o pronájem sokolovny na 29.9. Nemůžeme vyhovět, stolní tenis bude mít turnaj.

- Starostka informovala o jednání s pojišťovnou ohledně úhrady za spadlé okno. Bohužel z naší pojišťovací smlouvy nelze plnit ( sklo se nerozbilo a důvod uváděný firmou – poryv větru – si pojišťovna ověřila a žádný nebyl). Oprava stála 9352,- Kč.

- Byla podána žádost ke vzdělavatelskému odboru ČOS na částku 8000,- Kč na úhradu nákladů spojených s oslavami.

- Peníze ze Stč. kraje (dotace na elektro) již byly přiděleny, smlouvu jsme podepsali, ale stále ji nemáme.

- Zpracován materiál k zajištění GDPR v naší TJ. Při zahájení cvičení dát podepsat všem členům jejich souhlas se zpracováním osobních údajů. Formulář připraví starostka.

- Při revizi topení zjištěn nevyhovující stav čerpadla, nutno zakoupit nové. Objednáno u firmy, cena cca 22 000,- Kč. Po montáži bude znovu překontrolováno fungování termostatu.

- Starostka souhlasila s pořádáním jógového tábora pro děti ve dnech 20. až 24.8. za úplatu. Akce proběhla a je již zaplacena.

- Faktura za malování bude činit cca 107 000,- včetně DPH. Firma provede i pokládku nového koberce v šatně, náklady uhradí podle dohody spolek Naše Lány. Děkujeme!!!

- Starostka podala v červenci žádost na zastupitelstvo obce o příspěvek na úhradu mimořádných nákladů s opravami v sokolovně po rekonstrukci elektro (malování, čistírna, stavební práce, nátěry,…). ve výši cca 190 000,- Kč.

- Pěvecký sbor Chorus Laneum žádá o pronájem sokolovny na vánoční koncert a to 23. prosince od 18 hodin (protože kostel bude uzavřen). Výbor souhlasí s bezplatným pronájmem.

- Obdrželi jsme grant od MŠMT na odměny cvičitelkám a trenérům a částečnou úhradu nákladů oprav klubovny v suterénu. Odměny budou vypláceny až v listopadu na základě hodin vykázaných při cvičitelské a trenérské činnosti. Návrh připraví M. Moravcová pro cvičitelky. Odměny obdrží i trenéři ST a volejbalu.

 

V diskuzi výbor hodnotil akci „ Sokolské sportovní odpoledne“ konané 29.7. Starostka poděkovala za velké nasazení všech členů výboru i ostatních pomáhajících. Akce se vydařila, z občerstvení byl čistý výnos cca 9100,- Kč.