Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 28. února 2017

07.03.2017 17:28

Přítomni: V. Nováková, M. Moravcová, A. Hořejší, M. Zelenka, M. Hořejší, M. Moravec, I. Mišková, I. Píšová, I. Víchová

Omluveni: P. Pleiner, D. Hrbek

Přítomen správce sokolovny p. Frolík.

 

  1. Kontrola usnesení ze schůze 10.ledna. Všechny úkoly byly splněny.
  2. Projednání termínů akcí v sokolovně v březnu a dubnu, doplnění termínového kalendáře na web.
  3. Projednání práce správce. Členové se vyjádřili k práci správce od posledního jednání v listopadu. Je stále co zlepšovat. Např. je třeba uklidit sál i třeba v průběhu týdne, průběžně dělat kontroly a drobné opravy automaticky, důsledně vynášet odpadky a třídit je. Závěrem výbor konstatoval, že došlo ke zlepšení a že tedy smlouva se správcem může být prodloužena.
  4. Informace o finanční situaci. Na účtě k 31.1. bylo téměř 300 000,- Kč, šetříme na velkou investiční akci. Účetní zpracovala pro vedoucí oddílu přehled o hospodaření v roce 2016. Všestrannost hospodařila se ziskem 35 305,- Kč ( velká pochvala), stolní tenis se ziskem 2 288,- Kč a volejbal se ztrátou 1 215,- Kč. Podrobný přehled o hospodaření TJ bude projednán na valné hromadě.
  5. Kalendářní plán akcí TJ ( podklad pro zpracování obecního kalendáře). Z důvodů kolize s jinou turistickou akcí přesouváme termín výletu z 29. dubna na 6. května. Tělovýchovnou akademii plánujeme na 26. června, vánoční buchec 16. prosince, cvičení s Míšou 17. prosince a vánoční akademii na 18. prosince. Všechny plánované akce vyjdou v březnovém čísle Lánského zpravodaje.
  6. Plán stavební údržby na rok 2017. Členové výboru předložili návrhy: zateplení jeviště, opravy v kuchyni a v klubovně ve sklípku, možná ochranná síť pro volejbal (po vykácení tújí na severní straně), nátěr sloupů na hřišti. Čekáme však na výsledek grantového řízení MŠMT. Pokud dostaneme grant na elektroinstalaci, pravděpodobně jiné akce letos dělat nebudeme. Pokud ne, výbor zváží a rozhodne, zda tuto akci realizovat po etapách. V tomto smyslu bude také zpracována žádost o grant na Obec.
  7. Příprava divadelního představení 10. března. Rozděleny úkoly (příprava židlí, obsluha šatny, pokladna, zajištění květin pro účinkující, příprava elektro pro soubor). Stavění židlí v pátek 10.3. v 16 hodin.
  8. Příprava valné hromady. Starostka navrhla, aby valná hromada proběhla v úterý, 21.3. od 18:30 hodin. Starostka a předsedové oddílů připraví zprávy o činnosti. Kontrolní komise již kontrolu provedla a zprávu předložila. Nejdůležitější je pozvat členy, aby byla dostačující účast.
  9. Různé a došlá pošta

-          Ředitelka ZŠ předložila žádost o pronájem hřiště a sokolovny na pořádání 6. ročníku Olympiády v termínu 27., 28. a 29. června.

-          Správce navrhuje zakoupit náplně do vysavače, stávající nejsou dost dobré.

-          M. Moravec za ST: podlaha v sokolovně již dost klouže, bylo by potřeba  obnovit lak. Někdy je na ní ale i dost prachu po předchozích činnostech. Stále jsou velmi poruchová světla. Navrhl, abychom si koupili potřebné žárovky a oddíl si výměnu – opravu udělá sám (jedna oprava firmou přijde na  cca 3000,- Kč)! S topením je oddíl poslední dobou spokojen. Dotázal se, zda si tenisté mohou na jevišti postavit na trvalo jeden stůl s automatem. Výbor souhlasil.  Plán tréninků je do konce dubna, další využití odvisí od výsledků, zda budou naše družstva postupovat dále. Vyzval odbor všestrannosti i volejbalisty, aby tekutiny nevnášeli na sál, ale nechali si je v přísálí. Upozornil také na nový zákon ( vyhlášku?) o ochraně osobních údajů.

-          I. Píšová se dotazovala na podrobnosti a upřesňovala některé požadavky ohledně přípravy maškarního bálu.

-          A. Hořejší se dotazovala, zda ve smlouvách  při pronájmu máme nějak ošetřeny případy poškození našeho majetku. Ano, ve smlouvách je to zakotveno. Dále požádala správce, aby všechny platby za nájem, vodu apod. byly prováděny bezhotovostně na účet TJ, také TJ mu bude platit na účet. Platí to i pro ostatní členy, maximum plateb bezhotovostně přes účet TJ ( nikoliv soukromé!!!)

-          M. Zelenka za volejbal: oddíl hraje 18.3. poslední zápas ve volejbalové lize Slaný. Požádal správce o kontrolu obložení na sále a odstranění závad, někde jsou hřebíky aj. po výzdobě na plesy. Poděkoval za možnost uspořádání oslavy narozenin dcery.

 

 

 

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 28. února

 

Výbor TJ Sokol Lány

 

I. schvaluje

- pronájem hřiště a sokolovny základní škole ve dnech 27. až 29. 6.,

- prodloužení smlouvy se správcem na úklidové práce.

 

 

II. ukládá

1. starostce: zpracovat žádost o grant na Obec ve stanoveném termínu (podle návrhů členů), připravit zprávu o činnosti na valnou hromadu, zajistit nákup náhradních žárovek na sál

2. všem členům výboru: pozvat členy a zajistit jejich hojnou účast na valné hromadě, pomoci při přípravě divadelního představení tak, jak bylo domluveno. Zajistit, aby pokud možno všechny platby  TJ byly prováděny bezhotovostně. Pokračovat ve výběru členských příspěvků a sletové známky tak, aby většina byla vybrána do konce března.

3. předsedům oddílů: připravit zprávu o činnosti na valnou hromadu.