Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 29. září 2011

03.10.2011 21:41

 

Přítomni: V. Nováková, A. Hořejší, M.  Zelenka,  V. Svobodová,  M. Hořejší, E. Kosár, H. Majerová,P. Pleiner, P. Slánička,

Omluveni:  A. Tolkačev, I. Píšová, L. Moravec, M. Moravcová

 

  1. Projednán zápis ze župního výboru dne 5. září ( faktury na provoz dodá na župu starostka/ žádost na všeobecnou sportovní činnost podávat nebudeme, protože letos všechny prostředky věnujeme na podlahu/ výbor  děkuje župě za možnost půjčky/ sletové známky zakoupí starostka/ cvičitelského srazu 17. 9. jsme se nemohli zúčastnit, protože jsme pořádali druhou benefiční akci/ výbor nenalezl vhodný typ člena za kandidáta na předsedu župního odboru sportu).
  2. Vyhodnocení benefičních akcí. Výbor vyslechl zprávu hospodářky o finančním výsledku akcí pořádaných za účelem získání finančních prostředků na opravu podlahy. Celkový zisk činí 122 628,- Kč, z toho finanční příspěvky firem a občanů 69 470,- Kč. Druhá benefiční akce 17. 9. byla úspěšná, stejně jako dražba parket. Starostka poděkovala všem členům výboru, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a organizaci těchto akcí a požádala vedoucí oddílů, aby totéž tlumočili ostatním členům. Výbor rozhodl zaslat děkovné dopisy firmám, které přispěly finančně nebo pomohly materiálně ( zajistí starostka).
  3. Podlaha. Dnes starostka převzala od firmy MAN hotové dílo včetně předávacího protokolu – rekonstrukce podlahy. Práce byla provedena velmi kvalitně a rychle, firma ocenila i náš přístup a přípravu ( vybourání staré podlahy). Výbor se seznámil s obsahem předávacího protokolu a se způsobem ošetřování podlahy. Současně členové diskutovali o tom, jak udržet podlahu co nejdéle v pěkné stavu ( stěhování stolů a židlí, taneční zábavy atd). Fakturu zašle firma až začátkem října, orientační částka činí cca 470 000,- Kč. Vzhledem k tomu, že KÚ dosud nezaslal na účet TJ schválenou dotaci 100 000,- Kč, je výbor nucen požádat župu o půjčku 150 000,- Kč a jakmile peníze z kraje přijdou, nejméně polovinu půjčky ihned splatíme.
  4. Generální úklid sokolovny po rekonstrukci začne po posvícení a pěkné, tj. 4. října. Brigády budou organizovány dopoledne (9 – 12 hodin) a odpoledne (od 15 hodin) a to každý den. Předpokládáme, že do soboty bude úklid hotov, a že pravidelný provoz může být zahájen v pondělí, 10. října. Největší problém: zajistit ochranu kovových noh stolů, aby se podlaha nepoškrábala (starostka požádá pana Kunu o zhotovení dřevěných nebo silikonových ochran, na které ještě bude nalepen kousek koberce). Postup úklidových prací bude řídit starostka, nejprve musí být uklizeno jeviště, šatna ochotníků a sklad nářadí a náčiní.
  5. Rozvrh činností v sokolovně od 10. října.

      Pondělí 16-19 všestrannost, 19-21 volejbal/ úterý 17-21:30 všestrannost (hodina 18-19   je zatím volná)/středa 16:30 – 21 stolní tenis/ čtvrtek 9-10 všestrannost, 17-18:30      pronájem nohejbal,19-21 volejbal a současně od 20 hodin divadlo Tyrš/ pátek            16:30   – 21 stolní tenis a       současně od 17:30 do 19 hodin šachy/ sobota 9-10 ve dnech, kdy nebude turnaj ST -          všestrannost/ neděle 19-20 komerční hodiny            taebo/

      Starostka zdůraznila, aby trenéři a cvičitelky kontrolovali přezouvání, netrpěli      bonbóny a žvýkačky a při přesouvání nářadí a pomůcek šetřili podlahu. Sokolovna je      od října nekuřáckým objektem!!! Upozornit všechny návštěvníky!

      Současně byl projednán plán akcí v sokolovně do konce prosince. Rozhodnuto, aby        v říjnu byla ještě odvolána prodejní akce(p. Zýbar). Vzpomínkovou akci k 20. výročí    znovuobnovení Sokola v obci uspořádáme v podvečer 25. listopadu (spojeno           s promítáním videa a fotografií). Voňavý advent 11. prosince, 17. prosince vánoční   buchec a          odpoledne od 16 hodin cvičení žen, premiéra 30. prosince. Turnaje a       přebory stolního         tenisu a ostatní akce budou zapsány do kalendáře v šatně, při        plánování       dalších akcí tyto termíny respektovat!

  1. Různé informace, došlá pošta

-          Výbor ukládá všem předsedům oddílů, aby v říjnu zahájili prodej sletových známek       členům. Cena 50,- Kč. Známky bude mít starostka.

-          Výbor se seznámil s obsahem časopisu Sokol, který je zasílán elektronicky. Současně  rozhodl napsat příspěvek do časopisu o našich benefičních akcích ve prospěch podlahy ( zajistí starostka).

-          Starostka připomněla vedoucím oddílů, aby znovu vyzvali členy – pojištěnce M-A, aby si vyzvedli poukázky na 500,- Kč u starostky. Zároveň A. Hořejší seznámila s novou akcí této pojišťovny na měsíc říjen – kdo aktivně sportuje, může získat další příspěvek 300,- Kč. Výbor TJ vydá členům na požádání potvrzení o sportování.

-          Starostka informovala výbor o stavebním řízení a rozhodnutí o stavbě pana Ladry ( změna před dokončením), naší TJ se toto nijak nedotkne, vzato na vědomí.

-          Dále informovala o sponzorském daru pana Ladry ve výši 10 000,- Kč, peníze budou využity na vybudování přístupového bezbariérového chodníku u vrátek za hospodou.

-          Nově založený šachový oddíl zahájil činnost. Oddíl má 6 členů, všichni jsou členy TJ a mají zaplaceny členské příspěvky. Obec zakoupila pro oddíl 5 hracích souprav a hodiny. Členové se budou scházet buď v klubovně nahoře ( bude nutné ale vyřešit otázku topení)  nebo dole ve sklípku. Výbor doporučuje, aby M. Přibyl docházel do výboru, aby byl šachový oddíl „v obraze“ o dění v TJ. Činnost šachového oddílu lze publikovat na webových stránkách Sokola prostřednictvím administrátora M. Zelenky (martin.zelenka @gmail.com).

-          Na žádost paní Gregorové a Chalupové se výbor znovu vrátil k otázce poplatku za komerčně organizované akce v sokolovně ( konkrétně angličtina). Po diskusi se výbor shodl, že na svém původním rozhodnutí, tj. 10% z tržby, trvá.  Bude fakturováno čtvrtletně, první vyúčtování proběhne v prosinci t.r. na základě podkladů předložených lektorkami.

-          Starostka a E. Kosár podali členům výboru vysvětlení k nastěhování posilovacích strojů do sokolovny (majetek skupiny mladých mužů, kteří vybavení zakoupili a chtějí zřídit posilovnu – vše je zatím v řešení, naše prostory posloužily jako sklad).

-          Výbor projednal žádost SDH Lány na pronájem sokolovny na hasičský ples v sobotu 3. března. Bohužel druhý den 4. 3. je naplánován krajský turnaj ve stolním tenise, jehož se účastní velké množství závodníků a sokolovna musí být od 8 hodin volná a uklizená. Rozhodnuto, aby starostka napsala hasičům dopis, že s pronájmem na ples souhlasíme za podmínky, že sokolovna bude 4. 3. ráno po plese uklizená.

-          Pétanquové hřiště je hotové, dát do Lánského zpravodaje informaci o jeho provozu a možnosti zapůjčení hracích koulí. Chybí ještě info tabule s podrobnými pravidly. Na jaře bude uspořádán turnaj (P. Slánička).

-          TJ doplácela vysokou částku za elektřinu(16 907,- Kč), potvrdila se vysoká spotřeba v posledním čtvrtletí minulého roku. Starostka uloží správci, aby  od 10. října zapisoval denně stav hlavního měřiče, abychom zjistili kdy a proč je taková spotřeba.

-          Opět byla ucpaná odpadní jímka, závadu odstranili O. a V. Novákovi 28. 9.

  1. Informace členů, oddílů

      E. Kosár:  tlumočil poděkování starosty obce za naši spoluúčast na jarmarku 17. 9./         dotazoval se na nové vývěsní skříňky/ navrhl, abychom z historických materiálů       vyzdobili stěny v přísálí nebo i v šatně.

      P. Slánička: informoval o průběhu Lánské nohejbalové ligy, ukončení je plánováno na     14. října, navrhl více propagovat možnost pétanquové hry.

      M. Zelenka: volejbalový oddíl vstoupil do 4. ročníku amatérské volejbalové ligy, kde      hraje 6 mužstev. Od 10. října bude oddíl trénovat již v sokolovně.

      M. Hořejší: žádost o pronájem sokolovny na „merendu“ 18. února 2012 - schváleno.       Informace o burze dětského oblečení hned 10. a 11. října.

      V. Nováková informovala, že činnost souboru Tyrš dnes nebude projednávána,   protože většina členů souboru se omluvila. Přesunuto na listopad. Znovu kritizováno,           že členové Tyrše nemají doposud zaplacené členské příspěvky na rok 2011.

 

Příští schůze výboru bude 8. listopadu.