Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 3. března 2009

03.03.2009 20:43

Přítomni: A. Hořejší, M. Hořejší, V. Nováková, P. Slánička, K. Pleiner, E. Kosár, L.
Moravec, J. Gruber,
Omluveni: I. Hošková, S. Šimůnek, A. Tolkačev, M. Zelenka
Jako host přítomen správce p. Hanzlíček.
1. Kontrola úkolů z minulé schůze
Všechny úkoly z minulé schůze výboru byly splněny (statistické výkazy, aktualizace
webových stránek, nákup ochranné sítě, doplnění lékárny, vrácení části půjčky župě, evidence
nového majetku zakoupeného v r. 2008).
2. Informace a úkoly ze župy
Starostka seznámila členy výboru s vážnou finanční situací ČOS (výrazné pokrácení dotací
MŠMT na opravy a údržbu sokolského majetku), přečetla dopis starosty ČOS adresovaný
jednotám, upozornila na úvodník v lednovém časopise Sokol. Dále informovala o změně
pojišťovny pro ČOS a o plánované pietní akci u hrobu T.G. Masaryka 7. 3. v 10 hodin.
Pokyny k letošnímu župnímu přeboru smíšených družstev ve volejbale předá M. Zelenkovi L.
Moravec.
3. Došlá pošta, aktuální informace
- došla pozvánka na výroční schůzi zahrádkářů, starostka se nemohla zúčastnit,
omluvila se,
- 11. 2. proběhla schůzka organizací a sdružení svolaná Obecním úřadem ke spolupráci
a akcím v r. 2009,
- Přečten dopis s poděkováním od OS Naše Lány za pronájem sokolovny na „Merendu“
- Vzata na vědomí smlouva s ČOS na zapůjčení nového stolu na stolní tenis. Smlouva
založena u účetnictví. Je třeba stůl označit daným inventárním číslem (zajistí oddíl
ST).
- Projednána a schválena žádost pana Cepáka na pronájem sokolovny na 18. dubna pro
uspořádání „Country zábavy“. Smlouvu připraví starostka.
- Projednán dopis z Makra, nákup potřebných věcí zajistí správce za pomoci p. Ladry.
- Došla pozvánka na valnou hromadu OC Naše lány, dle možností se zúčastní starostka
nebo K. Pleiner
- Starostka informovala o havarijní situaci s kotlem v bytě správce sokolovny, bylo
nutno ihned řešit. V současné době je problém vyřešen, předběžné náklady budou činit
cca 40 000,- Kč. Starostka požádá župu o příspěvek z havarijního fondu.
- Všechny oddíly zajišťují výběr členských a oddílových příspěvků. V šatně sokolovny
je seznam členů TJ a průběžně je označováno, kdo již na letošní rok zaplatil členské
příspěvky.
- Byla již dodána ochranná síť pro nohejbal. Instalaci zajistí oddíl nohejbalu před
zahájením LNL.
4. Finanční situace
Starostka seznámila výbor se stavem finančních prostředků na účtě TJ,
s nejdůležitějšími platbami v únoru . Upozornila oddíly, že je třeba maximálně šetřit,
protože dotace od ČOS, župy i obce rozhodně nebudou v takové výši jako vloni.
V souvislosti s tím uloženo správci, aby snížil teplotu vytápění sokolovny (vždy podle
počasí).
Výbor dále projednal a poté schválil žádost k OÚ na dotaci pro rok 2009.
Odsouhlaseny byly následující akce:
- v případě, že získáme grant od KÚ, rekonstrukce sociálních zařízení v sokolovně,
- výměna kotle v bytě správce,
- úprava prostoru ve východní části pozemku u hřiště včetně sázení keřů a stromů,
- provozní náklady sokolovny a hřiště a sportovní akce, školení, nákup materiálu pro
sport.
Celkově žádáme o částku 190 000,- Kč (když 150 000,- Kč jsme obdrželi již vloni
jako zálohu).
Pokud nezískáme další prostředky, soustředíme se letos na úpravu východní části
pozemku u hřiště, což se nechá dělat s minimálními finančními náklady (likvidace
dřevní hmoty, srovnání terénu mechanizací, vyčištění, výsadba, vyzdění pilířů u vrat,
nákup keřů a stromů a pletiva, atd). Za tím účelem budou vyhlašovány brigády.
Upozornit členy, kteří nesplnili svoji brigádnickou povinnost, že tak budou mít
možnost do konce dubna hodiny odpracovat, jinak by měli uhradit 70,- Kč za
neodpracovanou hodinu – přehled o hodinách je též uveden v šatně v sokolovně.
5. Příprava valné hromady
Byl změněn termín – valná hromada se bude konat v pondělí, 6. dubna od 18 hodin
v sokolovně. Propagaci, pozvánky pro oddíly zajistí a rozdá členům výboru starostka,
oddíly zajistí osobní pozvání členů. Bratru Tolkačevu a členů revizní komise uloženo
udělat revizi hospodaření a připravit zprávu pro VH. Ostatní zprávy připraví starostka
a oddíly. Řízením valné hromady pověřil výbor Karla Pleinera. Starostka pozve i OÚ a
partnerské organizace v obci.
6. Různé, zprávy z oddílů
M. Hořejší
- OS Naše Lány žádá o pronájem přísálí na burzu oblečení na den 14. dubna. Výbor
souhlasí s tím, že po burze bude vše uklizeno na původní místo. Částka za pronájem
500,- Kč.
- informovala o záměru zlepšit prostředí klubovny TJ, kterou využívají a to částečně
z prostředků, které Domeček platí za nájem. Dalším jednáním o podrobnostech
pověřena starostka.
- přednesla návrh, zda se znovu pokusit o grant u Veoily – zpracuje starostka a M.
Hořejší.
A. Hořejší
- schválen návrh, abychom požádali i letos pana hejtmana KÚ o příspěvek na Běh
vítězství
P. Slánička a J. Gruber
Informovali o přípravě LNL, o nákupu míčů pro oddíl, o přijetí nových mladých členů
do oddílu, kteří by chtěli hrát soutěž. Žádají o rezervaci venkovního hřiště vždy ve
středu od 16 do 20 hodin. Schváleno.
E. Kosár
- vybídl oddíly, aby pořizovaly hodně fotodokumentaci veškeré činnosti a posílaly
aktuálně i do www.stránek Sokola, ale i obce.
L. Moravec
Informoval o stavu našich družstev v soutěžích ST (A družstvo na 7. místě, B na 5. C
na 3. a D na 9. místě) a o připravovaných akcích oddílu. Urgoval vybavení lékárny
v sokolovně ( již vyřešeno).
V. Nováková informovala o soutěžích všestrannosti a o probíhajícím cvičení.