Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 30. října 2018

05.11.2018 08:47

Přítomni: V. Nováková, M. Zelenka, M. Moravec, A. Hořejší, I. Mišková, I. Píšová, M. Hořejší,

Nepřítomni: D. Hrbek, I. Víchová

 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze

- získávat od členů podpisy souhlasu pro GDPR – úkol trvá, nejpozději do 31.12. 2018

- dovybrat členské příspěvky od členů (viz seznam na nástěnce), do 30. 11.

- hodnocení akce sázení Sokolské lípy svobody

- prodej zbytků z elektroinstalace, zájem není, bude zlikvidováno

- odvoz stavební suti na skládku, bude dnes projednáno

 

2. Grantová řízení

V současné době připravuje starostka s paní účetní vyúčtování grantu ke Stč.kraji (500000,-), k ČOS za stolní tenis a za všestrannost, k MŠMT na práci cvičitelek a trenérů. Grant na oslavy ze vzdělávacího odboru jsme zatím nedostali. MŠMT vypsal novou výzvu Můj klub na rok 2019, starostka informovala výbor o žádosti na tento grant, která byla odeslána 29. 10.

 

3. Finanční situace TJ je velmi napjatá. Je zaplacená velká faktura za elektro (1052242,-), nezaplacené jsou faktury za dokončení stavebních prací a pořízení nového čerpadla(cca 50000,-). Na hotovosti cca 12 000,- a na účtu 26 000,-. Proto je velmi nutné urychleně vybrat členské příspěvky a stále platí výzva k dobrovolným darům.

 

4. Příprava zábavy ke 100. výročí Sokola v obci. Rozděleny úkoly.

- tisk letáků a vstupenek – M. Hořejší, M. Moravec (+ info do Zpravodaje, do vývěsky do rozhlasu), předprodej od 12.11. na OÚ

- zajištění výzdoby (květiny, jeviště)

- program(zahájení starostka, sportovní vystoupení, hosté)

- tombola – přes I. Víchovou sdělovat, co kdo sehnal, věnoval, aby byl přehled, co máme. Zajistit lidi na prodej tomboly a pak na výdej.

- šatna, zajištěna

- Ochranka – zajištěno

- Catering – zajištěn

Příprava sálu v sobotu 24.11. v 9 hodin. Po skončení akce úklid stolů a židlí.

Je třeba dokončit instalaci závěsů a světel na jevišti.

 

5. Provoz v sokolovně  - projednány všechny akce v sokolovně až do konce roku.

 

6. Různé informace

- akce Rekonstrukce elektroinstalace ukončena, předávací protokol podepsán. Chybí instalovat cedulku s oznámením, že na akci přispěl Stč. kraj a Obec.

- oddíl volejbalu zajistil odvoz železného šrotu do sběrny (výtěžek cca 1000,- Kč)

- podali jsme žádost k soudu o vyřízení pohledávky vůči One Energy za nevyúčtované zaplacené zálohy za plyn a elektřinu (cca 40 000,- )

- požádali jsme Energetický regulační úřad o pomoc při řešení reklamací se stavem měřidel. Odpověď již přišla – vyúčtování je v pořádku a pomoc u insolvenčního správce nemůže úřad poskytnout.

- Fotbalový klub Rakovník požádal o pronájem venkovního hřiště na tréninky od  6. 11. do 13.12. vždy v úterý a ve čtvrtek.

- Správci uloženo, aby odevzdal nebezpečný odpad při sběru a dále aby během zimy vyklidil řádně obě místnosti v propadle. Upozorněn též, aby zavíral vrata i vrátka.

- Podle individuálních možností je nutné provádět brigády na hřišti – hrabání listí.

- Nenechávat zatažené závěsy na oknech na jižní straně sokolovny!!!

- M. Hořejší přednesla návrh na uspořádání sokolské kavárny při divadelním představení 8.12.  Sál na divadlo připravíme 7. 12. ve 20 hodin. Požádat cvičenky o pomoc při zajištění kavárny.

- M. Zelenka požádal o možnost využít opět sokolovnu pro oslavu Silvestra. ---------

 

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne 30. října 2018

 

Výbor TJ

I. Bere na vědomí, že byla odeslána nová žádost o grant k MŠMT na rok 2019

 

II. schvaluje

  • Pronájem hřiště fotbalovému klubu z Rakovníka za obvyklou cenu
  • Uspořádání Silvestra v sokolovně oddílu volejbalu za obvyklých podmínek

-

III. ukládá

1. všem členům výboru

- splnit úkoly k zajištění sokolské zábavy a divadelního představení tak, jak byly projednány

- vyzvat členy k brigádám na úklid listí na venkovním hřišti,

- maximálně šetřit finanční prostředky a shánět nové možnosti příjmů,

- vybrat zbývající členské a oddílové příspěvky,

2. oddílu stolního tenisu

- zajistit nakládku stavební suti pro odvoz na skládku

 

IV. vyzývá své členy, aby přispěli do tomboly při zábavě 24.11. a podíleli na přípravě a průběhu taneční zábavy a divadelního představení