Zápis ze schůze výboru TJ Sokol Lány, která se konala dne 4. listopadu 2014

17.11.2014 17:27

Přítomni:A. Hořejší, M. Hořejší, H. Majerová, M. Moravcová, M. Moravec, V. Nováková, M. Zelenka, V. Svobodová
Omluveni:  D. Hrbek, P. Pleiner, M. Pucholt, I. Píšová

  1. Kontrola usnesení ze schůze 7. 10. – všechny úkoly splněny
  2. Informace ze župního výboru konaného 3. 11. podala starostka.

-          ČOS provede výběrové řízení na nové pojištění do konce listopadu, pak dá jednotám informaci o podmínkách. Podle toho se i my rozhodneme, zda uzavřeme pojištění vlastní.

-          Z dotací od župy jsme obdrželi: zatím 20 000,- Kč na provoz ( další malá částka je ještě přislíbena), 2000,- Kč na vybavení sokoloven, 6000,- Kč na všestrannost, 2500,- Kč na sporty, grant na Memoriál ve volejbale  850,- Kč, na Memoriál J. Skály 1280,- Kč a na turnaj v šachu 640,- Kč. Na vyúčtování grantů pracuje účetní se starostkou.

-          ČOS provádí průzkum vybavenosti sokoloven, dotazník vyplnila starostka.

-          ČOS zpracovalo návrh nového logotypu pro Sokol. Výbor TJ se vyjádřil, že toto považuje za naprosto zbytečné  plýtvání prostředky, logo Sokola je pěkné a zažité.

-          Župa žádá o vypracování zprávy, co se dělo na úseku sportu v naší TJ.

-          Záměr ČOS(o kterém bude výbor ČOS jednat koncem listopadu) zvýšit členské příspěvky pro výdělečně činné na 500,- Kč. Župá žádá o vyjádření našeho výboru k tomuto záměru. Stanovisko pro župu – viz usnesení.

  1. Akce a činnosti v listopadu a prosinci v sokolovně – projednán podrobný plán a zajištění  bezproblémového průběhu při zdvojených akcích v sokolovně.
  2. Stav financí – na účtě k 31. 10. cca 219000,- Kč. Výbor rozhodl doplatit v letošním roce poslední část půjčky župě,tj. 40000,- Kč. Podle konečné kontroly čerpání dotací a grantů bude ještě rozhodnuto o dalších výdajích. Podstatnou část prostředků chce výbor nechat na provedení izolace  základů v příštím roce.
  3. Brigády na úklid sportoviště budou vypsány až spadne všechno listí. Je třeba rozřezat zbylé kmeny lip z loňského sázení, protože Křivoklát nemá o dřevo zájem.
  4. Různé informace

-          Výbor zhodnotil akci sázení nových lip dne 24. října jako velmi zdařilou. Vyjde článek s foto v Lánském zpravodaji a info byla také v |Kladenském deníku.

-          Výbor postrádá panel věnovaný P. Sláničkovi. Ztratil se při stěhování dokumentů  shromážděných pro soutěž Vesnice roku.

-          V sobotu 8.11. je v obci sběr nebezpečného odpadu. Je třeba odvézt ze sokolovny tento druh odpadu.

-          Soubor Tyrš zahájil studování nové hry pro prosincovou premiéru. Žádá oddíl volejbalu, aby mohl zkoušet ve čtvrtek již od 20:30 hodin.

-          Starostka nechala zhotovit kuličková pera s nápisem TJ, budou předávány při různých soutěžích, za odměnu apod.

-          Oddíly začnou připravovat inventuru svého majetku.

-          Stávající smlouva na telefon do sokolovny u T Mobile končí 13. 11., bude automaticky převedeno na  službu Twist od 14. Listopadu.

  1. Informace z oddílů

M. Moravcová – všestrannost: pěší vycházka do okolí Lán 2. listopadu se vydařila, přítomno 16 osob. Nabídka uspořádání přednášky s besedou o Aljašce. Placené cykly kurzů skončí do vánoc, podle zájmu se bude uvažovat o pokračování.

M. Moravec – ST: oddíl zahájil soutěže. Informoval o změnách termínů turnajů. Výbor se pozastavil nad okolnostmi, za jakých došlo ke změně termínu obecního plesu. Požádal o úklid nových židlí do doby konání prvního turnaje.

M. Hořejší: informovala o novém termínu pro obecní ples (již 17. ledna 2015!!), připomněla žádost o zhotovení schránky na regulaci plynu, informovala o termínech  různých mimořádných akcí v Domečku (oslavy atd), navrhla změny ve vybírání poplatků od stánkařů při Adventu.

M. Zelenka – volejbal: v listopadu bude rozehrán další ročník volejbalové ligy, budou pouze 4 týmy. Vzal na vědomí žádost souboru Tyrš o zkoušky ve čtvrtek od 20:30 hodin. Oddíl vystopoval „záškodníka“ na venkovním hřišti (zvířecí exkrementy na pískovišti i na kurtu), navrhl, aby na jaře bylo provedeno vyčištění pískoviště a zajištěno nové zakrytí.

 

Usnesení ze schůze výboru TJ Sokol Lány konané dne  4. 11. 2014

Výbor TJ

I.                   Ukládá

1.      Starostce: spolu s účetní TJ řádně a včas vyúčtovat dotace a granty na župu i pro Obec/ zpracovat zprávu o činnosti sportovních oddílů pro župu/ po opadu listí vypsat brigády na úklid venkovního sportoviště a plochy před sokolovnou/ projednat se správcem za účasti místostarosty a H. Majerové připomínky k úklidu a péči o objekt/

2.      A. Hořejší: zaslat župě poslední část půjčky, tj. 40000,- Kč.

3.      I. Píšové: vybírat od stánkařů při Adventu částku 100,- Kč + 100,- Kč u těch, které využívají i elektřinu v sokolovně. Zajistit poplatek  též od případného provozování bufetu při premiéře 30. 12. 2014.

4.      Všem oddílům: nejpozději do 15. prosince odevzdat hospodářce zbytek výběru členských a oddílových příspěvků, případně chybějící přihlášky starostce. Požádat členky TJ o pomoc při přípravě Adventu ( napečení občerstvení, obsluha ve stánku).

II.                Výbor se vyjádřil k záměrům ČOS:

-          Zvýšení členského příspěvku ze 300 na 500 Kč je velmi skokové, navíc odůvodnění málo přesvědčivé. Pro toho, kdo nechodí sportovat pravidelně , je to částka vysoká. Navíc – nebude-li v nové pojistce Sokola zahrnuto úrazové pojištění, je to částka nepřiměřená. V případě, že ke zvýšení dojde, budeme uvažovat o změně v placení oddílových příspěvků u nás.

-          Zavedení logotypu Sokola nám připadá naprosto zbytečné, stávající logo je  zaběhnuté. Užívání logotypu a loga – kdy , jak? Navíc by to přineslo další výdaje jednotám i ČOS jako celku. Předložený návrh logotypu se nám nelíbí.

 

Příští schůze výboru se bude konat v úterý 2. prosince 2014.